Přehrada Starý Harcov

20.07.2020
datováno 3.8.1916 pohlednice Meissen
datováno 3.8.1916 pohlednice Meissen
1904 - stavba přehrady
1904 - stavba přehrady
archiv Martin Forster
archiv Martin Forster
meandry Harcovského potoka v místech, která v roce 1904 zatopila liberecká přehrada
meandry Harcovského potoka v místech, která v roce 1904 zatopila liberecká přehrada
kámen na stavbu hráze se těžil z lomu, který je pod vodou (archiv L.Mencl)
kámen na stavbu hráze se těžil z lomu, který je pod vodou (archiv L.Mencl)
archiv L. Mencl
archiv L. Mencl
1911 (archiv J.Peterka)
1911 (archiv J.Peterka)
1917 (archiv O.Musil)
1917 (archiv O.Musil)
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv L.Mencl
archiv L.Mencl
cca 1900 (archiv Miloš Halama Srvv)
cca 1900 (archiv Miloš Halama Srvv)
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
archiv L.Mencl
archiv L.Mencl

Přehrada Starý Harcov

Liberecká přehrada

Ve dnech 30.-31. 7. 1897 došlo na Liberecku ke katastrofální povodni, která překonala veškerá ochranná opatření. Nisa se svými přítoky způsobila škody za 3,5 milionu rakouských korun na straně české a dalších 10 milionů marek na straně slezské (Harcovským potokem se tehdy valilo 20 metrů krychlových vody za sekundu), zničila Liebiegovu továrnu (pozdější Textilanu) a napáchala značné škody i ve středu města na soutoku Harcovského potoka a Nisy. Na ochranu města a oblasti před takovými záplavami bylo 25. září 1899 založeno v Liberci Vodní družstvo k regulování říčních toků a ke stavbě přehrad v povodí Zhořelecké Nisy. Jeho členy byli postižení průmyslníci a jiné významné osobnosti regionu (mimo jiné také hrabě František Clam-Gallas a Rýnovický sklář Leopold Riedel) a do jeho čela byl zvolen továrník Karl Zimmermann ze Stráže nad Nisou. Kromě přehrady v Liberci samotném měla být postavena ještě další pětice hrází. Jejich vyprojektováním byl pověřen nejlepší evropský přehradář své doby - Otto Intze z Cách, na zpracování projektu přidělilo rakouské ministerstvo zemědělství částku 6000 korun. Ten představil své plány 13. ledna 1901. Mělo jít o první tížné, zděné přehradní hráze ve střední Evropě, což také vzbuzovalo obavy. Plány byly schváleny 4. března 1901 a první hráz, která měla být postavena, byla právě ta Harcovská. Ta se tak stala první údolní nádrží v Čechách. Dne 24. listopadu 1902 přijal zemský sněm zákon č. 89, díky kterému získalo družstvo podporu ve formě nenávratných příspěvků ve výši 40% předpokládaných nákladů (odhadovaných na 6 600 000 K pro celou soustavu) a dalších 20% ve formě bezúročných půjček.
Geologický průzkum odhalil pevné žulové podloží již v hloubce 4,5 metru, stavebníci se rozhodli vyhloubit lože pro základy ještě o 3,5 metru hlubší. Zemní práce začaly již v listopadu 1902. Stavba byla tehdy zadána firmám W. Streitzig a spol. z Liberce a H. Rella a synovec z Vídně za částku 450 000 korun rakouských. Při výkopu se však objevila v podloží řada průsaků, které byly svedeny drenáží o světlosti 100 až 150 mm. Po pozdějším vyzdění hráze byla voda z drenáže vyčerpána a drenáž byla zalita cementovým mlékem.
Základní kámen hráze byl položen 27. června 1903 a její výstavba trvala zhruba půl roku. Pro návodní líc hráze byly vybírány ty největší a nejkvalitnější kameny, pro vzdušní líc kameny vhodné pro zdění. Veškeré kameny byly získány ve trojici lomů v zátopové ploše. Při levém boku údolí bylo vyzděno pět otvorů bezpečnostního přelivu o šířce 5 m, na které navazuje odpadní žlab s osmistupňovou kaskádou. Po dokončení hráze a obou věží bylo do původních příčných štol převádějících vodu přes staveniště uloženo potrubí spodní výpusti o průměru 800 mm. Toto potrubí bylo nakonec obezděno cihlovou zátkou dlouhou asi 3,5 m. Stavba tak byla dokončena na jaře roku 1904 a 29. dubna téhož roku řádně zkolaudována. Celková cena tohoto vodního díla se vyšplhala na částku 789 111 rakouských korun. Již v listopadu roku 1904 zadržela přehrada povodeň o objemu 230 000m³, čímž prokázala svou užitečnost.
Po dokončení díla byla po pravém břehu nádrže zřízena promenádní cesta a městská plovárna s řadou vodních atrakcí. Nádrž se stala důležitou částí Německo-české výstavy (Deutschböhmische Austellung) roku 1906, kdy na jejím břehu byla řada výstavních pavilonů a na její hladině byly sváděny "námořní bitvy". Ve 30. letech byla postavena levobřežní silnice III. třídy. 750 m dlouhá opěrná zeď chránící pravý břeh před erozí pochází z roku 1954. Roku 1990 bylo na odbočce z levé spodní výpusti osazeno malé turbosoustrojí s Bánkiho turbínou (170 l/s, spád 9,5 m) o maximálním výkonu 11 kW.
Dnes přehradu provozuje společnost Povodí Labe a.s. Za více než sto let její existence nebylo nutné provést žádná technická opatření k zajištění jejího dobrého technického stavu. Jen v roce 1986 byla nádrž vypuštěna a z jejího dna vytěženy sedimenty o objemu 12 500 m³ a v levém úbočí vystavěna kanalizační štola odvádějící splašky.

(Zdroj Kouzlo starých pohlednic Liberecka - Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta, 1997)

stavba "liberecke přehrady" 1902 -04 (archiv M.Gergelčík)
stavba "liberecke přehrady" 1902 -04 (archiv M.Gergelčík)
1904
1904
1908
1908
archiv Luboše Mencla
archiv Luboše Mencla
Přehrada v roce 1906
Přehrada v roce 1906
archiv Jiří Jan Kolner
archiv Jiří Jan Kolner
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
(zdroj.  z internetu) archiv Petr Ruprecht
(zdroj. z internetu) archiv Petr Ruprecht
Přehrada. Rozdíl 45 let.😉 (archiv Petr Drink)
Přehrada. Rozdíl 45 let.😉 (archiv Petr Drink)
Přehrada (Talsperre) 1929 (archiv O.Musil)
Přehrada (Talsperre) 1929 (archiv O.Musil)
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
1927 (archiv O.Musil)
1927 (archiv O.Musil)
1914 (archiv M.Gergelčík)
1914 (archiv M.Gergelčík)
archiv L.Mencl
archiv L.Mencl
archiv Luboš Mencl
archiv Luboš Mencl
přehrada v roce 1936  ( zdroj https://www.ebay.com/ )
přehrada v roce 1936 ( zdroj https://www.ebay.com/ )
archiv K.Vlach
archiv K.Vlach
foto Evelina Rejzkova
foto Evelina Rejzkova
Liberec sítotiskem (archiv Luboše  Janků)
Liberec sítotiskem (archiv Luboše Janků)
přehrada - srpen 1937 z alba pana Adolfa Odrážky
přehrada - srpen 1937 z alba pana Adolfa Odrážky
Nezvyklý pohled na přehradu z roku 1906 - směrem do Jizerských hor . Přehrada postavena v letech 1902 - 1904 libereckymi firmami podle projektu profesora Intze. Typické stavidlové věže v secesním stylu . Poloměr hráze 120m. Teoreticky může přehrada při výšce hladiny 12 m pojmout 630ooo kubíků vody. Celková výše hráze včetně základů ( základy 6 m ) 20, 5 m . Oddělený nahon na pravé straně ( pro firmu Liebieg ) . (archiv Karel Krenk)
Nezvyklý pohled na přehradu z roku 1906 - směrem do Jizerských hor . Přehrada postavena v letech 1902 - 1904 libereckymi firmami podle projektu profesora Intze. Typické stavidlové věže v secesním stylu . Poloměr hráze 120m. Teoreticky může přehrada při výšce hladiny 12 m pojmout 630ooo kubíků vody. Celková výše hráze včetně základů ( základy 6 m ) 20, 5 m . Oddělený nahon na pravé straně ( pro firmu Liebieg ) . (archiv Karel Krenk)
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
Reichenberg - Thalsperre im Harzdorfer. Liberec, přehrada na Harcovském potoce. Pohlednice prošlá poštou v roce 1905. (Kamil Syrovátka)
Reichenberg - Thalsperre im Harzdorfer. Liberec, přehrada na Harcovském potoce. Pohlednice prošlá poštou v roce 1905. (Kamil Syrovátka)
https://www.ebay.com
https://www.ebay.com
1906 (zdroj: ebay.de)
1906 (zdroj: ebay.de)
archiv M.Gergelčík
archiv M.Gergelčík
Reichenberg - Talsperre. Pohlednice prošlá poštou v roce 1918. (archiv Kamil Syrovátka)
Reichenberg - Talsperre. Pohlednice prošlá poštou v roce 1918. (archiv Kamil Syrovátka)
Reichenberg - Talsperre. Liberec, pohled na hráz přehrady. Pohlednice prošlá poštou v roce 1924. (archiv Kamil Syrovátka)
Reichenberg - Talsperre. Liberec, pohled na hráz přehrady. Pohlednice prošlá poštou v roce 1924. (archiv Kamil Syrovátka)
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv J. Hůlka
archiv J. Hůlka
1919 (archiv J.Peterka)
1919 (archiv J.Peterka)
archiv O.Musil
archiv O.Musil
1910
1910
Reichenberg - Thalsperre. Takto si vydavatel představoval přehradu v době konání výstavy českých Němců v roce 1906. Pohlednice prošlá poštou v roce 1905. (archiv Kamil Syrovátka)
Reichenberg - Thalsperre. Takto si vydavatel představoval přehradu v době konání výstavy českých Němců v roce 1906. Pohlednice prošlá poštou v roce 1905. (archiv Kamil Syrovátka)
Reichenberg - Josefinental mit Talsperre. Pohlednice prošlá poštou v roce 1913. (archiv Kamil Syrovátka)
Reichenberg - Josefinental mit Talsperre. Pohlednice prošlá poštou v roce 1913. (archiv Kamil Syrovátka)
1930 archiv L. Mencl
1930 archiv L. Mencl
Dvě herecké legendy (Jiří Sovák a Miroslav Vladyka)na Harcovské přehradě. Rok 1984. (archiv Luboš Janků)
Dvě herecké legendy (Jiří Sovák a Miroslav Vladyka)na Harcovské přehradě. Rok 1984. (archiv Luboš Janků)
Letní idyla na přehradě v 70.letech (zdroj: Liberec - Jan Kabíček - Ladislav Ovsík - Jan Pikous, 1977)
Letní idyla na přehradě v 70.letech (zdroj: Liberec - Jan Kabíček - Ladislav Ovsík - Jan Pikous, 1977)
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Harcovská přehrada 2003 (foto Petr Šimr)
Harcovská přehrada 2003 (foto Petr Šimr)
archiv Leoš Kobr
archiv Leoš Kobr
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Harcovská přehrada 2003 (foto Petr Šimr)
Harcovská přehrada 2003 (foto Petr Šimr)
Letní radovánky na přehradě. Foto Miroslav Renč, z pohlednice nakladatelství Pressfoto Praha. #liberec (archiv J.Gubiš)
Letní radovánky na přehradě. Foto Miroslav Renč, z pohlednice nakladatelství Pressfoto Praha. #liberec (archiv J.Gubiš)
(archiv J.Gubiš)
(archiv J.Gubiš)
Vzpomínka na odpuštěnou přehradu září 2018 (archiv Libor Paskovský)
Vzpomínka na odpuštěnou přehradu září 2018 (archiv Libor Paskovský)
Liberecká přehrada 16.9.2018 (archiv  Jiří Rulec)
Liberecká přehrada 16.9.2018 (archiv Jiří Rulec)
Liberecká přehrada 16.9.2018 (archiv  Jiří Rulec)
Liberecká přehrada 16.9.2018 (archiv Jiří Rulec)
Liberecká přehrada 16.9.2018 (archiv  Jiří Rulec)
Liberecká přehrada 16.9.2018 (archiv Jiří Rulec)
Liberecká přehrada 16.9.2018 (archiv  Jiří Rulec)
Liberecká přehrada 16.9.2018 (archiv Jiří Rulec)
Liberecká přehrada 16.9.2018 (archiv  Jiří Rulec)
Liberecká přehrada 16.9.2018 (archiv Jiří Rulec)

Jan Zavřel 2018

13.10.2018 (archiv Lída Fialka)
13.10.2018 (archiv Lída Fialka)
13.10.2018 (archiv Lída Fialka)
13.10.2018 (archiv Lída Fialka)
13.10.2018 (archiv Lída Fialka)
13.10.2018 (archiv Lída Fialka)
13.10.2018 (archiv Lída Fialka)
13.10.2018 (archiv Lída Fialka)
13.10.2018 (archiv Lída Fialka)
13.10.2018 (archiv Lída Fialka)

Pavlína Punčochářová 18.7.2021 6:55