Historie Liberce, dveřní portály, rodáci a osudové roky (1938 - 1945, 1968 - 1969, 1989)

01.01.2022
archiv K.Vlach
archiv K.Vlach
archiv O.Musil
archiv O.Musil
21.4.1737
21.4.1737

V dubnu roku 1757 vtrhla znovu do Čech vojska pruského krále Fridricha do Čech.
Armáda maršála Beverna v síle 20 000 mužů překročila hranici v prostoru dnešního Trojzemí a po stezce údolím Nisy postupovala přes Hrádek k jihu.
Rakouské vojsko však pruský vpád očekavalo a v prostoru kolem Liberce se rozmisťovalo 16 000 mužů polního podmaršálka Konnisegga.
Postavení táhnoucí se od Karlinek přes Keilův vrch po dnešní kostel U Obrázku bylo poměrně silné, jednak ho chránilo několik toků, které musela útočící armáda překročit a navíc se zde nacházelo několik vrcholů, na něž Konnisegg nechal rozmístit svá děla a tím bylo možné zasypat Prusy palbou dělových koulí a granátů.
Dalších 10 000 mužů v rakouských uniformách stálo na Ještědském hřebeni a to tak, aby ve správný čas mohli postoupit k Chrastavě a odříznout Prusům ústupovou cestu k hranici.
Bevernovy jednotky tedy měly být sevřeny do kleští mezi dva rakouské sbory a tak zlikvidovány.
Prusové však měli jiné plány.
20. dubna 1757 byla překročena hranice. Prusové se valili rychlým pochodem podél Nisy. Byl obsazen Hrádek, Grabštejn a stejný osud potkal i Chrastavu a předsunuté skupiny se v podvečer objevily u Horní Suché.
Právě tam byla následujícího dne zahájena bitva.
Pruským průzkumníkům se podařilo objevit dva brody přes Ostašovský potok, díky nimž bylo možné překonat tuto přirozenou obrannou linii rakouské obrany.
Druhý den v brzkých ranních hodinách zahájili Prusové přechod potoka. Rakouská kavalerie se pokusila tuto akci zastavit, ale pruský protivník se ukázal být příliš silným a útok se záhy změnil ve velmi chvatný ústup k Františkovu.
Právě v tomto okamžiku se dopustili chyby pruští kavaleristé. Bezhlavě se hnali za ustupujícím nepřítelem a tak se příliš vzdálili od svých pěších spolubojovníků, kteří nemohli s rychlým postupem jezdců udržet krok.
Z lesů na Ještědském hřebeni vystoupily zformované rojnice rakouských pěšáků a donutila pruskou jízdu k obratu zpět.
Díky tomu mohly být rakouské linie opět zformovány a s podporou dělostřelecké palby na Keilově vrchu, v sevřených řadách si vybírala vysokou daň.
Pruskou linii se ale nepodařilo prolomit, naopak dorazily jízdní posily. Bevernova jízda svedla se svým protějškem další bitvu a opět vítěznou.
Tím bylo rozhodnuto.
A když byl pokus o útok na Chrastavu pruskými týlovými jednotkami odražen, tak poraženým Rakušanům kolem 11 hodiny dopolední nezbylo nic jiného než začít ustupovat k Rochlici a dále k Praze.
Na pláních kolem Liberce zůstalo 874 padlých a raněných Rakušanů a 655 padlých a zraněných Prusů.
Řada raněných ovšem nežila příliš dlouho. Špatná hygiena a nedostečná zdravotní péče si vybraly svou daň.
Desítky mužů tak v hrozných bolestech umíraly na sepsi a tyfus a přestože byli narychlo pohřbeni do hromadného hrobu na dnešním Nerudově náměstí, tak se tyfus rozšířil mezi liberecké měšťany.
Pro Liberec to však nebyl jediný důsledek bitvy a následné do léta trvající pruské okupace.
Clam - gallasovský zámek, proměnný ve vojenský lazaret, byl vydrancován a co nepadlo za oběť kořistění, to posloužilo jako podpalový materiál.
Do měšťanských domů se nakvartýrovali zdraví a přeživší vojáci, o něž museli měšťané pečovat a navíc od nich snášet všeliké ústrky, především krádeže a násilí vůči ženám. (autor Vojta Fojt Miler)

Myslím, že tahle montáž tu ještě nebyla. A co je na ní obzvlášť cenné, je ta konkrétní datace: 1870. Takhle přesně určený rok, to se tak často nevidí a na první skouknutí se mi zdá, že se tomu datu dá věřit. Má někdo představu, kde hledat tu hospodu "Stadt Wien", co je dole v rohu? Zdroj: Jahrbuch des Deutschen Gebirgsvereine für das Jeschken- und Isergebirge, Band IX., 1899, str, 72
Myslím, že tahle montáž tu ještě nebyla. A co je na ní obzvlášť cenné, je ta konkrétní datace: 1870. Takhle přesně určený rok, to se tak často nevidí a na první skouknutí se mi zdá, že se tomu datu dá věřit. Má někdo představu, kde hledat tu hospodu "Stadt Wien", co je dole v rohu? Zdroj: Jahrbuch des Deutschen Gebirgsvereine für das Jeschken- und Isergebirge, Band IX., 1899, str, 72

HISTORIE LIBERCE

Na počátku byla kolonizace


Příchod šlechtických rodů Donínů na Hrádecko (1277) a Biberštejnů na Frýdlantsko (1278) se projevil od osmdesátých let 13. století novou kolonizační aktivitou, během níž se do poloviny 14. století dotvořila základní sídelní struktura Liberecka. Doba vzniku Liberce není přesně známa, rámcově se vymezuje lety 1278 - 1352.Běžně se udává, že Liberec byl založen někdy kolem roku 1300. Liberec jako sídlo farnosti pravděpodobně existoval již před rokem 1316, kdy byla ve sporu o diecézní příslušnost sousedního frýdlantského děkanátu stanovena v této části hranice mezi pražským a míšeňským biskupstvím. Do míst založeného Liberce přišla německá osidlovací vlna s největší pravděpodobností z Frýdlantska přes Oldřichov v Hájích a Stráž nad Nisou. Na jihu se tato kolonizační vlna střetla s aktivitami johanitské komendy v Českém Dubu, jejímž výsledkem byl národnostně smíšený charakter Rochlice a Vratislavic.

Liberec. Místo bohaté na kopce

Německý název Liberce, Reichenberg, se vysvětluje buď jako označení osady umístěné na bohatém vrchu, nebo jako přací jméno jeho zakladatelů, aby tato osada byla bohatá.

Při pojmenovávání hrál významnou roli odlišující, zvláštní znak. Vznik jména pro Liberec by se dal vysvětlit i jako označení pro polohu místa, pro nějž je charakteristický velmi kopcovitý a svažitý terén, tedy jako místo bohaté na kopce. Hory a lesy si němečtí kolonisté obzvlášť oblíbili a pojmenování těchto prostorů znali ze své původní vlasti.

Založení a jeho podoba

Vraťme se ale o 700 let nazpět a pokusme si udělat představu, jak mohlo proběhnout založení a jaká byla podoba Liberce v předhusitském období (do roku 1419). Lokátor, budoucí rychtář, dostal od Biberštejnů příkaz k vysazení nové vsi na dosud neosídlené lesní půdě. Novým osídlencům byla vyměřena půda a rozčleněna na lány, souvislé pásy, které se táhly kolmo od hlavní komunikace severovýchodním a východním směrem až k okraji hranic zakládaného sídliště. Lán obsahoval nejen ornou půdu vzniklou vyklučením, ale i kus lesa na konci záhumenicového pásu, dále louku, pastvinu a u samotného stavení i zahradu. Snahou zakladatele bylo vytyčit pokud možno parcelní pruhy stejné šířky, v paralelní linii a souvislé řadě. Příkré svahy omezily osidlovací možnosti a přinutily k založení celkově malého katastru obce. Liberec byl vzhledem k terénní situaci tzv. jednořadovou lánovou vsí a směr hlavní komunikace ovlivnil i jeho půdorys. Ten se však spolu s rozsahem osídlené plochy i celkového katastru během historického vývoje Liberce měnil.

Při pokusu o zpětnou rekonstrukci středověkého vyměřovacího schématu Liberce je nutno si uvědomit, že nově vysazená ves obdržela i méně kvalitní půdu, obecní pozemky (tzv. občinu), využívané jako louky a pastviny k chovu dobytka. Kromě toho i obecní les, důležitý zdroj stavebního materiálu a paliva. Zbývající les si ponechala vrchnost, která jej později zahrnula do svého poplužního dvora, který byl založen ve 30. letech 16. století a dnes zahrnuje zhruba území městské čtvrti Liberec V Kristiánov.

Jak vznikaly části města

Před rokem 1612 činil rozsah katastru Liberce včetně vrchnostenského poplužního dvora kolem 521 ha. (Původně od založení Liberce až do roku 1612 tvořil jeho hranici s Růžodolem tok Nisy.)

Po zániku sousedního panského dvora v Růžodole z něho liberečtí měšťané toho roku získali část pozemků ležících jihozápadně na levém břehu Nisy (později nazývanou "Jeřáb"). Plocha Liberce se tím zvětšila o cca 95 ha na 616 ha (do roku 1939).

Nejstarší stavení se nacházela v místech patřících pozdějším právovárečným domům na severní a východní straně dnešního náměstí dr. E. Beneše (dnes zhruba z míst radnice až k čp. 11/IV na rohu Moskevské a Felberovy ulice), od nichž se táhly lánové plužiny severovýchodním a východním směrem.

U severního konce procházející komunikace poblíž kostela stála zřejmě dědičná rychta s nejstarší libereckou hospodou, k níž patřily dva lány pozemků. Tento prostor doznal v průběhu doby velkých změn. Teprve v pohusitském období byl Liberec v souvislosti s povýšením na městečko (mezi lety 1440-1454) druhotně doplněn o čtvercové náměstí.

Na konci této řady domů stál na vyvýšeném místě dřevěný farní kostel, patrně jednolodní stavba vybudovaná ihned při založení Liberce, nebo krátce poté.Kostel se stal dominantou nové vesnice a z jeho věže bylo možno ze severu sledovat dění na přístupové frýdlantské cestě. Spolu s ohrazeným hřbitovem (dnes Sokolské náměstí) sousední rychtou mohl plnit i obranou funkci.

Hřbitovní ohrazení tímto směrem uzavíralo Liberec až do založení Nového města v letech 1631-1633. Nedílnou součástí vesnice se možná již v tomto období stal mlýn poháněný náhonem z Nisy.

Po založení vsi byla vymezena limitovaná pravomoc místní samosprávy. V čele stál dědičný rychtář, který jako vrchnostenský úředník vybíral poddanské dávky, spolupůsobil při vybírání zemské berně pro panovníka a zastupoval vrchnost při nižším soudnictví.

Vrchnost jmenovala k rychtáři zřejmě ještě dva přísežné, kteří pod jeho předsednictvím soudili. Rychta spojená s krčmou byla jedním z prvních objektů postavených v Liberci. Poblíž ní a kostela se v nové vsi odehrával veškerý veřejný život.

Liberec byl nejprve na několik let osvobozen od placení poddanských dávek. Během první poloviny 14. století se stal v rámci biberštejnského dominia součástí samosprávného obvodu hamrštejnského hradu pod vrchním dohledem frýdlantského purkrabího. Hrazení poddanských platů vyžadovalo kontakt s místním trhem odebírajícím zemědělskou produkci. Liberečané nejspíše navštěvovali místní trhy v blízkém Frýdlantě a Chrastavě, ale také výroční trhy ve vzdálenějším Zhořelci.Počet obyvatel Liberce v předhusitském období můžeme odhadovat na 50 osob při úvaze osmi usedlostí a průměrném počtu šesti až sedmi osob na poddanskou rodinu. Kromě zemědělství se živili pastevectvím a prací v lese.Liberec byl v předhusitském období centrem rozsáhlé farnosti a toto jeho ústřední postavení se stalo jedním z předpokladů pro pozdější vzestup v městské středisko libereckého panství a významně tak ovlivnilo jeho další vývoj.

Záhada zvaná Habersdorf.

Liberec nebo Havlova Ves?Dřívější názory na založení Liberce ovlivňovaly domněnky o jeho druhém pojmenování "Habersdorf", považovaném za jeho předchůdce. U samotného Liberce se také uvažovalo, že byl již od svého založení městem. V sedmdesátých letech 20. století se objevila zcela nová hypotéza, která identifikovala v názvu Habersdorf a pomístním označení Hablau dokonce slovanskou ves Havlov ze 12. století. Podle tohoto tvrzení údajně splynula s později založeným Libercem v jednu ves. Šlo o umělý konstrukt, jenž měl posloužit myšlence o prvotnosti slovanského osídlení Liberce.

První zmínka

Jak je to tedy s tím záhadným slovním spojením "in Rychemberg alias in Habersdorf", které je dodnes příčinou mnoha nejasností a různých výkladů o počátcích Liberce. Protože se jedná o zápis v písemnostech církevní provenience a souvisí s vývojem farní správy na Liberecku, musíme jej zasadit do širších církevně-správních souvislostí. První zmínka o existenci liberecké farnosti a současně Liberce ("Reichinberch") je v seznamu farností žitavského děkanátu v rejstříku papežského desátku z roku 1352 .

V roce 1411 Jan III. z Biberštejna (+ 1424) daroval patronátní právo (tj. právo navrhovat faráře) k libereckému farnímu kostelu augustiniánům-eremitům z kláštera od sv. Tomáše v Praze, kteří se těšili jeho přízni. V souvislosti s nabytím tohoto práva bylo vydáno šest listin, které jsou opsány v klášterním kopiáři tzv. Codex Thomeus. Pouze jedna z nich se dochovala v originále, v němž je však na rozdíl od chybně v kopiáři opsaného "Habersdorf" správně napsáno "Haberndorf".

Z důkladného rozboru textu těchto písemností vyplývá, že se v nich vyskytující slovní spojení "ius patronatus ecclesie in Rychemberg alias in Habersdorf (tedy správně Haberndorf) " nelze překládat jako "patronátní právo ke kostelu v Rychembergu (Liberci) jinak zvaném Habersdorf (Haberndorf). Český překlad má správně znít: " patronátní právo ke kostelu v Rychembergu (Liberci) a na jiném místě, jinde (patronátní právo ke kostelu) v Habersdorfu (Haberndorfu)".

Jedná se o patronátní právo k farnímu kostelu v Liberci a jeho filiálnímu kostelu ve Stráži nad Nisou (německy Habendorf). Protože strážská farnost není v rejstříku papežského desátku uvedena, muselo již před rokem 1352 dojít ke sloučení této chudé farnosti s libereckou v jednu farnost. Strážský kostel se pak stal pouze filiálním, vedlejším kostelem v rámci liberecké farnosti. Stráž nad Nisou je proto ve skutečnosti onou dosud "tajemnou" vesnicí Habersdorf a rok 1411 je zároveň první písemnou zmínkou o ní. Libereckou farnost tvořily vsi Liberec, Růžodol a Pavlovice a filialní obvod strážského kostela s vesnicemi Stráž nad Nisou, Radčice, Svárov a Krásná Studánka.

Udělení městského znaku

Pokles ceny stříbra na přelomu patnáctého a šestnáctého století způsobil výrazně menší používání zemské stezky do Lužice a tím i pokles významu Liberce. Šlechta a řemeslníci byli nuceni zvýšit výrobu a kvalitu produktů, v té době se jednalo hlavně o látky - plátno. V rámci boje šlechty o privilegia získalo město v roce 1560 právo vařit pivo a 11. dubna 1577 i vlastní městský znak.

16.století

V druhé polovině 16. století se díky zásahům hejtmana Ulricha začal měnit vzhled města. Byly založeny ulice Mlýnská (nyní Pražská), Žitavská, Česká (nyní Moskevská) a další. V letech 1579 - 1581 byla postavena první zděná stavba , kterou se stal farní chrám sv. Antonína. Kolem roku 1583 byl Rederny založen panský dvůr a vedle něho později postaven zámek. V letech 1599 až 1603 byla postavena první radnice v pozdně renesančním slohu. Její někdejší poloha je "vydlážděna" v prostoru před nynější radnicí.

17. a 18. století

Po bitvě na Bílé hoře musí Redernové opustit svá panství a Liberec se tak stává majetkem Albrechta z Valdštejna. V té době měl Liberec asi 1700 obyvatel. Albrecht dal založit špitál, ale hlavně Nové Město (okolo nynějšího Sokolovského náměstí), protože potřeboval ubytovat nově příchozí soukeníky. Z Liberce se stalo centrum výroby plátna pro potřeby jeho vojska. Albrecht nechal postavit nový vodovod, který používal vodu z ruprechtických pramenů. Původní redernovský využíval prameny pod Libereckou výšinou. Při výstavbě města se použilo typizovaného domu, který se opakoval jen s menšími obměnami. Dům byl nejdříve postaven a teprve poté prodán zájemci za 400 dukátů. Po smrti vévody, vydání obnoveného zřízení zemského, začátku protireformace a začátku působení jezuitů uteklo mnoho obyvatel do Saska, v Liberci zůstalo asi 1160 obyvatel, v Růžodole jen 96 z 304. Začaly vznikat první velkovýrobny látek - manufaktury. Upadá plátenictví a zlepšuje se situace soukenického cechu, protože bavlněné látky vytlačují plátno. Na počátku 18. století má Liberec asi 370 domů a 3000 obyvatel. Bohatí měšťané si mohou dovolit postavit si nové honosné domy, které se většinou zachovaly dodnes. Založeno bylo Filipovo města (kolem Nerudova náměstí) a Kristiánovo město (kolem ulice 8. března). Napoleonské války znamenaly blokádu Anglie a větší potřebu látek, což znamenalo rozvoj soukenictví.

19.století

V roce 1801 je v Liberci 858 soukenických mistrů. V roce 1850 měl Liberec 18 854 obyvatel, avšak přírůstek obyvatel byl neekvivalentní stavební činnosti a tak chyběla ubytovací kapacita. Proto muselo být mnoho domů adaptováno přestavbami a přístavky. Mnoho domů se tak změnilo z dřevěných - valdštejnského typu, na čistě zděné. V roce 1859 dosáhlo spojení přes Pardubice s Vídní a přes Žitavu s Berlínem. To znamenalo nebývalý rozmach a Liberec se stal druhým největším městem v Čechách. Byly zde 3 konzuláty, 50 textilních továren, 60 továren zaměřených na kovoprůmysl, mimo jiné i na výrobu automobilů RAF.

Doprava

Trať z Pardubic do Liberce, dlouhá 160 km, byla vystavěna za pouhých 28 měsíců. Na stavbě v letech 1856 - 1859 pracovalo 17 000 dělníků. Po dlouhých jednáních bylo rozhodnuto o umístění nádraží Na jeřábu, kde bylo možno propojit pardubickou a žitavskou trať. Trať do Žitavy byla dokončena o několik měsíců dříve než trať do Pardubic. V roce 1875 byla dostavěna trať zhořelecká (směr Frýdlant), v roce 1888 trať do Jablonce n/N a v roce 1903 trať českolipská.

Stavební činnost v 19.stol. a začátku 20.století

V roce 1851 byla v Liberci založena Obchodní a živnostenská komora, která si postavila svoje sídlo v letech 1899 - 1901 na dnešní Masarykově třídě (naproti Severočeskému muzeu). V letech 1888 - 1891 byla postavena budova spořitelny ve Felberově ulici. V roce 1877 vznikl objekt soudu na Keilově vrchu. Spolek Severočeského muzea si postavil svůj palác na pozemcích bývalé botanické zahrady v roce 1898. Jedna z věží muzea je kopií věže staré radnice. V této době vzniklo velké množství objektů, jako další významné uvádím: městské lázně, chorobinec - dnes Dům dětí a mládeže, dům J. Liebiga - dnes Oblastní galerie, restaurace Lidové sady a Městský lesík, zoologická zahrada - informace ve vlastním odstavci. Zakládány byly i školy: reálka na Novoměstském (Sokolovském) náměstí v roce 1837, tkalcovská škola tamtéž v roce 1852, průmyslová škola na třídě císaře Josefa (Masarykova) v letech 1882 - 1885 a byla vystavěna budova ZŠ v Šamánkově ulici, která původně sloužila jako starobinec. Naproti ní, vedle Rudolfovy školy z roku 1879, vznikla v roce 1887 Vyšší škola tkalcovská, jejíž budova slouží od roku 1911 jako Obchodní akademie. Se vzrůstajícím počtem obyvatel vznikaly i základní školy rozmístěné po celém Liberci. Dále bylo přestavěno dolní centrum města kolem nynějšího Soukenného náměstí, kde stávala oblíbená restaurace Německý dům (dnes tam stojí Dunaj). V roce 1879 vyhořelo staré cechovní divadlo a proto bylo postaveno nové divadlo v letech 1881-1883 a bylo otevřeno 15.září 1883 Schillerovým dramatem Wilém Tell. Stará radnice přestala vyhovovat kvůli svému stáří a nedostatečné prostornosti. Nová radnice byla postavena v letech 1888 - 1893. Její dominantou je 65 metrů vysoká věž. První plynárnu v Liberci postavil Johann Liebig ve své továrně kolem roku 1844. Veřejná plynárna byla postavena v roce 1859. Městská elektrárna byla zřízena v roce 1897 pro potřeby elektrické pouliční dráhy. V roce 1914 byla spuštěna parní elektrárna v Andělské hoře. Katastrofální povodeň uspíšila stavby retenčních nádrží a tak byla v roce 1904 postavena přehrada na Harcovském potoce. Již zmíněný vodovod byl po dlouhých studiích nahrazen novým, který jímal vodu z pramenů pod ještědským hřebenem, v roce 1902. Samozřejmě, že vzniklo mnoho dalších budov jak světského tak i církevního charakteru o kterých se zde nebudu zmiňovat.

Statistika

V roce 1880 bylo v Liberci 1524 domů, 6375 bytů a 28 090 obyvatel. O 10 let později již 1799 domů, 7443 bytů a 30 890 obyvatel. Město se začínalo jevit jako organický celek. V roce 1900 měl samotný Liberec 34 099 obyvatel a 10 let později již 36 350. Pokud však připočteme Rochlici, Horní Růžodol, Janův Důl, Františkov, Růžodol I, Staré a Nové Pavlovice a Starý Harcov dojdeme k 66 000 obyvatel.

1.světová válka

Znamenala stagnaci až úplné zastavení výstavby města. Snad kromě krematoria, které bylo postaveno v roce 1917 a stalo se tak prvním na území již umírající monarchie.

Mezi válkami

Po roce 1918 si sudetští Němci, kteří žili v Liberci uvědomili, že by měli patřit do státu, kterému budou v jejich městě vládnout menšinoví Češi. Proto rychle vyhlásili v severním pohraničí provincii Deutschböhmen (Německé Čechy), stát ve státě s vlastními bankovkami, zemskou vládou a s hlavním městem Liberec. Nejdříve se chtěli připojit k Německu, pak k Rakousku a nakonec je obsadila československá armáda a provincie byla zrušena. V Liberci tehdy pracovalo 32% vlnařských stavů v republice. Liberečtí průmyslníci se snažili o navázání spojení se světovými trhy, z tohoto důvodu byly v roce 1919 založeny liberecké veletrhy, jako první v ČSR. První veletrhy v roce 1920 ukázaly svůj velký hospodářský význam pro Liberec. Pro ubytování stále většího počtu návštěvníků, kteří sem přijížděli, byl v roce 1930 vybudován hotel Imperial.

Poválečná historie

Historie po roce 1945 byla stejně dramatická jako před ním. Protože se Liberec nachází v oblasti Sudet a většinovými obyvateli byli Němci. Ti museli odejít a na jejich místo přišlo mnoho nových českých "osadníků". Bohužel po roce 1948 se město rozvíjí socialistickým přístupem. Místo honosných vil se stavějí paneláková sídliště jednotného vzhledu. V té době nevzniklo mnoho architektonických skvostů. Byl však postaven symbol města a kraje. Horský hotel a televizní vysílač Ještěd. Byla započata přestavba města v oblasti Soukenného náměstí, kdy vznikl Obchodní dům Ještěd a Dům kultury. V roce 1968, kdy k nám provedla invazi spřátelená vojska, ztratil Liberec 9 svých občanů, kteří byli zabiti naprosto zbytečně. Po roce 1989 se Liberec znovu stává důležitým centrem. Byli opraveny staré budovy a postaveno mnoho nových staveb např. Stavba smíření: Severočeská knihovna Liberec. Liberec se stal největším městem nově založeného Euroregionu Nisa a získal titul krajského města.

Historie Libereckých čtvrtí

Rochlice (Liberec VI)

Jedná se o jednu z nejstarších obcí na území dnešního Liberce. Poprvé se Rochlice uvádí v roce 1360 v Libri confirmationum pražského arcibiskupství jako Rochlicz nebo také Rokytnic. Vývoj obce urychlila až stavba pražské silnice v roce 1825 a stavba železnice do Jablonce nad Nisou v roce 1888. První továrna zde byla založena v roce 1830. V roce 1903 byla povýšena na městečko a roku 1908 dokonce na město. V roce 1939 se stala součástí Liberce v té době měla přes 6000 obyvatel.

Horní Růžodol (Liberec VII)

Do roku 1850 měl společnou správu s Růžodolem I. Obec Růžodol je připomínána již v roce 1542. Stavba železnice sice rozdělila katastr obce na dvě části, ale zároveň podporovala rychlý růst Horního Růžodolu. Růst podpořila i silnice Praha - Liberec. Roku 1930 zde žilo 6 557 obyvatel z toho přes 50% Čechů. V roce 1905 byl H. Růžodol povýšen na městečko a roku 1925 na město. Ve městě stály četné cihelny a dvě vápenky, které se staly zdrojem stavebního materiálu i pro okolní obce. Částí Liberce se Horní Růžodol stal v roce 1939.

Dolní Hanychov (Liberec VIII)

Dolní Hanychov vznikl v roce 1589 prodáním části dvora hanychovského panského dvora jeho správci Tomáši Arnoldovi a dalším zájemcům. K osamostatnění však došlo až v roce 1886, kdy vznikly samostatné obce Dolní Hanychov, Horní Hanychov a Karlinky. V roce 1912 zlepšila spojení s Libercem tramvajová linka. Do Liberce byl Dolní Hanychov zařazen v roce 1939.

Janův Důl (Liberec IX)

Je jednou z nejmladších obcí. V roce 1704 - 1705 zde bylo postaveno celkem 62 domků. Obec byla vždy malá a velmi málo industrializovaná. Ke sloučení s Libercem došlo překvapivě v roce 1939.

Františkov (Liberec X)

Základ Františkova tvořilo 31 domů postavených v roce 1657. Obec byla nazvána podle tehdejšího majitele panství hraběte Františka Gallase. Osídlení se soustřeďovalo podél cesty do Ostašova (dnešní Švermova ulice). V roce 1910 měla obec 2304 obyvatel. V katastru obce byla roku 1883 zřízena slévárna, která se později stala základem továrny na výrobu automobilů RAF, ještě donedávna známé jako LIAZ. Obec byla připojena v roce 1939.

Růžodol I (Liberec XI)

V roce 1850, kdy se osamostatnil měl 550 obyvatel. Do první světové války vzrostl počet obyvatel šestkrát. V 19. stol. vyrostlo na území obce 15 převážně textilních podniků. Dopravní spojení s Libercem se zlepšilo v letech 1842-1844, kdy byla postavena silnice Liberec - Žitava a v roce 1904, kdy byla postavena tramvajová linka do Liberce. Na katastru obce vzniklo letiště, které zahájilo svůj provoz v roce 1937. Do Liberce byla tato čtvrť včleněna v roce 1939.

Staré Pavlovice (Liberec XII)

Pavlovice jsou poprvé uváděny roku 1550. Stavbou 20 samostatných domů vznikají Nové Pavlovice, a zbytek obce se tak stal Starými Pavlovicemi. Rozdělení proběhlo roku 1893. Do počátku 19.stol. je vývoj obce zvolný. Poté s přílivem nových obyvatel dochází ke stavebnímu "boomu". V době připojení k Liberci, v roce 1939, má obec 1869 obyvatel.

Nové Pavlovice (Liberec XIII)

Roku 1870 zde došlo k parcelaci půdy a k jejímu prodeji jako stavební pozemky. V Liberci již cena pozemků dosahovala vysoké úrovně a tak se zde logicky začali lidé usídlovat. Páteří zastavění se stala ulice Borový vrch. Největším objektem je zde Koloseum postavené v roce 1877 na místě vyhořelé krčmy Luční výšina. Přírůstek obyvatel však nakonec nebyl tak rapidní a v roce 1939 mají Nové Pavlovice 2212 obyvatel. Ve stejném roce se staly třináctou částí Liberce.

Ruprechtice (Liberec XIV)

Vznikly při staré cestě do Frýdlantu a poprvé jsou uváděny roku 1545 jako Ruprštorf. Během 19.stol. byly na Černé Nise zřízeny mnohé podniky, celkem jich bylo 27, a jejich dělníci se ubytovali právě v Ruprechticích. Od roku 1907 dominuje Ruprechticím secesní kostelík U obrázku. V roce, kdy byly připojeny k Liberci, rok 1939, měly 4511 obyvatel.

Starý Harcov (Liberec XV)

Obec je poprvé uváděna jako Hartmannsdorf již roku 1522. Na katastru obce byla založena textilní továrna firmy Liebieg (dnes Textilana). První domy byly postaveny podél údolní komunikace do Lukášova a Jablonce. Druhou tepnou St. Harcova se stala silnice po úpatí hřebene do Rudolfova a Bedřichova. Právě tato oblast se stala oblíbeným místem pro stavbu luxusních vil libereckých boháčů. Ke Starému Harcovu patří část čtvrti Králův Háj, kde byly stavěny převážně rodinné a nájemní domy typizovaného vzhledu. V roce 1788 byla při Staré cestě vedoucí do Jablonce postavena hospoda a okolo ní potom vzniklo několik dalších stavení. Toto místo bylo pojmenováno Aloisina výšina. Dominantou Harcova, ale i okolních čtvrtí, je rozhledna postavená na kopci Kovářův kámen. Ta je dnes součástí bohužel nefungující restaurace Liberecká výšina, kterou nechal postavit Jindřich Liebieg v podobě středověkého hradu v letech 1900 - 1901. Roku 1850 byly Starý a Nový Harcov spojeny a v roce 1930 zde žilo 4 035 obyvatel. Připojení k Liberci bylo provedeno v roce 1939.

Nový Harcov (Liberec XVI)

Poprvé se uvádí v roce 1682, kdy byla část pozemků Harcova poskytnuta pro výstavbu 23 domů. Průmysl zde nebyl téměř zastoupen a tak zde bydleli dělníci, kteří docházeli za prací do sousedního St. Harcova. Za zmínku stojí jen vznik rašelinových lázní v roce 1929.

Kateřinky (Liberec XVII)

Byly založeny z příkazu majitelky panství Kateřiny z Redernů v roce 1609. Obec byla závislá na rozvoji podniků na Černé Nise, stejně jako Ruprechtice. Podle sčítání z roku 1902 zde bylo 63 výrobních podniků, ale již v třicátých letech se mnoho z těchto továren stalo pouze sklady. Odloučenost obce způsobila, že Kateřinky byly připojeny k Liberci až v roce 1954.

Karlinky (Liberec XVIII)

Byly založeny v roce 1770 na pozemcích bývalého panského dvora a pojmenovány po Karolíně Clam-Gallasové. Roku 1880 zde žilo 565 obyvatel, ale neexistence průmyslu způsobila odliv obyvatel. Obec byla připojena v roce 1954.

Horní Hanychov (Liberec XIX)

Poprvé je připomínán v roce 1560 a za svůj rozvoj vděčí ještědské rekreační oblasti a silnici do Českého Dubu. Vzrůst také podpořila stavba rozhledny na Ještědu (samostatný odstavec), sáňkařské dráhy v roce 1909 a lanovky v roce 1933. V roce 1900 zde bydlelo 1130 osob, ale před připojením k Liberci v roce 1954 zde žilo jen 731 obyvatel.

Rudolfov (Liberec XXI)

Počátkem 17.stol. zde vznikla osada Buschdorf. K ní vedla vozová cesta z Kateřinek. V roce 1657 zde byla založena nová obec nazvaná podle Rudolfa Gallase. Rudolfov je nejvýše položenou částí Liberce a také proto zde průmysl nenašel své místo. Jen v dolní části obce byla postavena vodní nádrž a menší elektrárna. Z Rudofova se stala převážně rekreační oblast a před připojením k Liberci v roce 1963 tak měl pouhých 166 stálých obyvatel.

Ostašov (Liberec XX)

Pod tímto názvem je znám od roku 1545. Jeho osídlení navazuje na Horní Suchou, původně zvanou Horní Ostašov. Obě obce dělí Ostašovský potok, který dříve tvořil hranici mezi libereckým a chrastavským okresem. Výstavbou železnice do České Lípy se sice obec rozdělila na dvě části, ale získala dobré spojení s Libercem. Za první světové války zde byl vybudován zajatecký tábor pro 50 000 zajatců hlavně ruského původu. Součástí Liberce se Ostašov stal v roce 1963.

Horní Suchá (Liberec XXII)

S Ostašovem tvořila dlouho jednu obec. Nejvyššího počtu obyvatel dosáhla v roce 1880, kdy zde bydlelo 734 osob. S Libercem byla sloučena v roce 1976.

Doubí (Liberec XXIII)

Roku 1412 prodal zeman Petr Tysta Vesec, Doubí a část Vratislavic klášteru v Českém Dubu. Tato obec ležela na zemské cestě a později na císařské silnici z Liberce do Turnova. První osídlení vzniklo podél této cesty. Vývoji obce přispěl vznik parostrojní cihelny patřící lékaři V. Šamánkovi. Nepříznivý vliv měla stavba železnice do Pardubic, která oddělila část obce, která se potom nazývala Malé Doubí. Nakonec se tato část připojila k Hanychovům. Dalším zásahem byla stavba rychlostní dálkové silnice do Turnova. Při sčítání v roce 1970 mělo Doubí 1356 obyvatel a o 6 let později bylo připojeno k Liberci.

Pilínkov (Liberec XXIV)

Byl založen pravděpodobně v 16. stol. a jeho první název byl Heinersdorf. Poprvé byl jmenován v roce 1544. Trať rozdělila obec v roce 1859.

Hluboká (Liberec XXVIII)

První zmínka o obci je z roku 1584. Obyvatelé se zabývali zemědělstvím. Osada byla spravována z Pilínkova a v roce 1962 byl Pilínkov , Hluboká a Doubí sloučeny v jeden celek. Ten se spojil s Libercem v roce 1976.

Vesec (Liberec XXV)

Patří k nejstarším českým obcím na území Liberce. Poprvé je uváděna roku 1412. Vesec a některé další obce patřili k zvláštnímu lennímu statku, který získal Jakub von Heistern, protože však zde nebyl žádný panský dvůr bylo roku 1651 povoleno poddaným vykoupit se z robot. To přispělo k znovuosídlení obcí. Původní osídlení bylo řídké a soustředilo se hlavně kolem Nisy. V obci bylo založeno několik továren a největšího počtu obyvatel dosáhl Vesec roku 1909, kdy zde žilo 4150 osob. Ve stejný rok byl povýšen na městečko. Vesec byl připojen v roce 1976.

Stráž nad Nisou (ex Liberec XXVI)

Poprvé se uvádí roku 1469 za válek Jiřího z Poděbrad. Středem obce se stal panský dvůr. Další výstavba se soustředila v okolí kostela a cesty z Liberce do Mníšku. Další ulice začaly vznikat chaoticky. Na počátku 20. stol. zde působilo 136 různých závodů. V roce 1970 zde žilo 1561 obyvatel. V roce 1976 byla Stráž připojena k Liberci, ale po sametové revoluci se k 1.9.1990 znovu osamostatnila.

Svárov (Liberec XXVII)

Zmiňován je již roku 1444 a vždy byl jednou z nejmenších obcí. Připojen byl roku 1976.

Kunratice (Liberec XXIX)

Jedna z nejmenších obcí Liberecka vznikla pravděpodobně v druhé polovině 15. století, ale písemně je připomínána až v roce 1542. Její německé jméno je Konradisdorf a v roce 1624 měla 115 obyvatel. Nynější hlavní silnice, která prochází obcí až do Jablonce byla postavena v letech 1847 - 1848. Dlouhý čas využívali zdejší obyvatelé zázemí Vratislavic. Vlastní školu dostali až v roce 1898. Kunratice byly připojeny 1.7.1980.

Vratislavice nad Nisou (Liberec XXX)

Jsou zmiňovány již v 60 letech 14. století. Obec byla řekou rozdělena na dvě. Českou a německou část. Německá část vznikla až v 16.stol. a dostala jméno Maffersdorf. Česká část se již od počátku jmenovala Wratislawicz. Ke sloučení došlo až v roce 1901. V roce 1903 byly povýšeny na městečko a dostaly svůj 1.znak. Po druhé světové válce a odchodu Němců se natrvalo ustálilo jméno Vratislavice. Roku 1970 dostaly Vratislavice znak nový. Na území obce stojí přes 125 let starý pivovar a sodovkárna, která využívá kvalitní minerální vodu, která se zde nachází. Přes Vratislavice vede železniční a tramvajová trať do Jablonce nad Nisou. Vratislavice jsou samostatným městským obvodem, což dává právo městu Liberec mít místo starosty primátora a další výhody. Mezi rodáky Vratislavic patří automobilový technik století * Ferdinand Porsche a bohužel i Konrad Henlein. K Liberci byly přiřazeny k 1.7.1980 * tento titul mu byl udělen v soutěži COTC (Car of the Century)

Krásná Studánka (Liberec XXXI)

Své jméno dostala podle studánky, kterou používali uhlíři pálící milíře v okolních lesích. Vesnice vznikla ve 14.století a je tak jednou z nejstarších na Liberecku. Od osmdesátých let 19. století tudy vede císařská cesta na Frýdlant a od roku 1875 železniční trať tamtéž. V roce 1960 k ní byly připojeny Radčice a 1.7.1980 byl tento celek spojen s Libercem.

Radčice (Liberec XXXII)

První zmínka o obci je z roku 1444. V roce 1550 zde žilo 10 sedláků a 4 zahradníci. Radčice se změnily v rekreační oblast a počátkem 70. let 20. stol. byla otevřena populární restaurace Dračí sluj. Připojeny byly 1.7.1980.

Machnín (Liberec XXXIII)

Obec byla pravděpodobně založena koncem 14. století pány z Donína. Její historie úzce souvisí s nedalekým hradem Hamrštejnem. Obyvatelé se živili zemědělstvím, lesními pracemi a rudným dolováním. Roku 1850 byly k Machnínu přičleněny obce Bedřichovka a Karlov. V roce 1991 zde žilo 926 obyvatel. Machnín je součástí Liberce od roku 1980.

Bedřichovka (Liberec XXXIV)

Osada byla založena v roce 1782. V roce 1880 měla nejvíce obyvatel a to 246. Připojena s Machnínem v roce 1980.

Karlov pod Ještědem (Liberec XXXV)

Osada byla založena na pozemcích machnínského dvora v roce 1787. V roce 1991 zjištěno jen 55 obyvatel. Připojen k Liberci k 1.7.1980.

Historie významných institucí a staveb

Historie Technické univerzity v Liberci

Technická univerzita v Liberci se od roku 1989 stala z řadové vysoké školy s ryze technickým zaměřením a dvěma fakultami uznávanou vysokou školou s respektem doma i v zahraničí, školou, která má dnes šest fakult a propojuje vzdělávání technické se vzděláváním humanitním. Technická univerzita v Liberci navazuje na první vysokou školu, která byla v Liberci založena v roce 1953 - na Vysokou školu strojní (VŠS). Ta se od počátku ve své činnosti vzdělávací a vědecké orientovala na pěstování oborů typických pro průmyslovou výrobu v severních Čechách: strojírenskou technologii, konstrukci strojů a zařízení se zaměřením na textilní, oděvní, sklářské, keramické a další stroje a na textilní technologii. Jedinečnost spojení vysokého školství a tradice textilního průmyslu v širokém okolí spolupůsobily v tom, že v roce 1960 byla škola rozdělena na fakultu strojní a fakultu textilní a původní název Vysoká škola strojní na Vysoká škola strojní a textilní v Liberci (VŠST). Po roce 1989 byly na naší univerzitě v letech 1990 až 1995 zřízeny a akreditovány postupně další čtyři fakulty. Tyto skutečnosti spolu s nabízenými studijními programy ve vysokoškolském bakalářském, magisterském a doktorském studiu a spolu s vědeckovýzkumnou činností a spoluprací se zahraničím přispěly k tomu, že od 1. ledna 1995 byl škole zákonným ustanovením změněn název na Technická univerzita v Liberci (TUL). Technická univerzita v Liberci má dnes šest fakult: Fakultu strojní Fakultu textilní Fakultu pedagogickou Hospodářskou fakultu Fakultu architektury Fakultu mechatroniky a mezioborových inženýrských studií

Historie rozhleden na vrcholu Ještědu

Už v roce 1876 a to přesně 7.května se na 1012 m.n.m. otevírá první rozhledna. Tato věž je dřevěná, odkrytá a 5 m vysoká a stává se jedním z hlavních cílů turistů z celého okolí. To samozřejmě způsobilo brzké opotřebení dřevěné konstrukce a věž musela být roku 1889 stržena. Druhá věž, již 8 m vysoká, byla též dřevěná, a na plošinu ve tvaru šestibokého hranolu se vešlo 20 osob. Byla otevřena jen několik týdnů po zániku první věže. Vydržela však také velmi krátkou dobu a roku 1903 musela být též stržena. Liberecký horský spolek se však nevzdával a ještě před stržením druhé věže existoval projekt na vybudování horského hotelu. Projekt vypracoval a stavbu vedl liberecký stavitel Schäfer, a na tomto vrcholu vyrostla konečně reprezentativní stavba, kterou viděli obyvatelé i vzdálenějšího okolí. Byl to horský hotel s 23m vysokou rozhlednou a slavnostní otevření se konalo 13.1.1907. To odstartovalo závody ve výstupech na Ještěd a hotel měl o návštěvnost postaráno. Jedné ženě se podařilo na tento vrchol vystoupat během jediného roku 709x . V roce 1933 byla mezi Ještědem a Horním Hanychovem zbudována lanovka a celý horský hotel se stal majetkem ČSD . Hotel stále fungoval bez problémů až do osudného dne 31.1.1963 , kdy při rozmrazování potrubí celá stavba do základů shořela. Tak skončila historie rozhleden na tomto vrcholu. 21.9.1973 je zde otevřena originální stavba ve tvaru rotačního hyperboloidu, jedná se o dílo arch. Karla Hubáčka, který za něj dostal prestižní Perretovou cenu. Zahrnuje restauraci, hotel a vrchní část je využívána k televizním a telekomunikačním účelům.

Vznik Zoologické zahrady v Liberci

Psal se právě rok 1904, když se poprvé rozezněly městským parkem nezvyklé ptačí hlasy. To místní Ornitologický spolek pro Severní Čechy obsadil velkou ptačí voliéru exotickými ptáky. Členové spolku nezůstali jen při voliéře, postavené v blízkosti restaurace Lidové sady. Již předtím byly jejich péčí udržovány na nedalekém jezírku labutě. V údolí za jezírkem se objevily v malé obůrce srnci. Když v roce 1906 utichlo u liberecké přehrady výstaviště, přijal spolek nabídku stavitele Hübnera, přemístit odtud do údolí dřevěný domek zvaný "Čapí hnízdo". Již rok poté, v říjnu 1907, píší liberecké deníky, že byl učiněn první krok ke zřízení malé zoologické zahrady. Počet zvířat kolem čapího hnízda vzrůstal, objevil se tu i medvěd přivezený vojáky ze Srbska, ale v předvečer první světové války pokus o otevření zoologické zahrady v Liberci skončil bez úspěchu. Válečná léta Liberci neublížila. Severní Čechy se stávají součástí Československé republiky, která se zde konstituuje v historických hranicích. Svou činnost obnovuje i Ornitologický spolek. Výstavka zvířat v údolí opět ožívá a na podzim 1919 se stává sen členů spolku skutečností. Malá zoologická zahrada v Liberci, tedy první a jediná na území Československa je otevřena. V roce 1939 zde již našlo svůj domov 134 druhů zvěře v celkovém počtu 500 kusů. Počátkem 60. let 20. století vznikl Kruh přátel ZOO a za jeho výrazného přispění se zahrada dále rozvíjí.

Historie Botanické zahrady Liberec

Roku 1893 liberecký "Spolek přátel přírody" zakoupil pozemek a začalo budování botanické zahrady. Dne 5. září 1895 byla botanická zahrada veřejně převzata v užívání, avšak měla v převážné míře charakter zahradnictví pro zásobování města zelení. Roku 1930 byl zprovozněn první expoziční skleník v historii zahrady, zakoupený městem Liberec v České Kamenici. Za II. světové války úpadek, částečně zelinářské zahradnictví a 2 malé pěstitelské skleníčky. Zakládající "Spolek přátel přírody" již od roku 1938 neexistuje. Roku 1954 město Liberec ustanovilo zdecimovaný pozůstatek jako "Severočeskou botanickou zahradu", jež se stala samostatným vědeckým a kulturně výchovným zařízením, hospodařícím již na nynější ploše rozšířené na 2 ha. V letech 1956-1980 postupně zprovozněny nové skleníky, celkem 11 expozičních a 7 pěstitelských. Vytápění zprvu koksem, později v kombinaci se systémem elektrickým akumulačním. V letech 1990-1995 byly učiněny generální úpravy a modernizace skleníkových expozic, přestavba velkého alpina do nynějšího stylu, změna dispozice celé parkové části. Roku 1995 vydána aktuální tzv. zřizovací listina, podle níž oficiální název zní "Botanická zahrada Liberec". V letech 1995-2000 proběhla postupná demontáž zastaralých skleníků nacházejících se již v havarijním stavu, výstavba nynějšího komplexu 9 skleníkových pavilonů a 9 pěstitelských skleníků. Topení je plynové, udržování mikroklimatu skleníků je automatizováno.

Historie MHD

Počátky provozu

V roce 1894 schválila městská rada návrh na zřízení elektrické tramvaje a ještě téhož roku firma EAG předložila projekt tramvajové trati od nádraží do Lidových sadů. Koncese byla udělena 5. října 1896 a stavba byla započata 17. května 1897. Stavba probíhala velmi rychle a proto mohl být provoz slavnostně zahájen dne 25. srpna 1897. Dopravu provozovala EAG na náklady města, teprve roku 1898 byla založena Reichenberger Strassenbahn - Gesellschaft, která provoz převzala. Trať původně končila v dnešní zastávce Botanická zahrada. Koncem roku pak byl zprovozněn úsek na dnešní konečnou Lidové Sady. V roce 1899 byla postavena trať ze Soukenného náměstí do Rochlice, provoz byl zahájen 14. září. V květnu 1904 byla zahájena stavba trati od Radnice do Růžodolu I, zde byl provoz zahájen 9. listopadu 1904. Ještě v tomtéž roce došlo ke sloučení těchto tratí v linku Rochlice - Růžodol I. V roce 1906 byla postavena provizorní trať ke vchodu na Německo - českou výstavu k dnešní škole v Husově ulici. Další rozvoj sítě MHD nastal v roce 1912, kdy byla vystavěna trať Soukenné nám. - Horní Hanychov. Provoz byl zahájen 16. října 1912.

V samostatné Československé republice

Bylo realizováno prodloužení trati z původní konečné v Růžodolu I. až do středu této čtvrti. Stavba byla započata v květnu 1929, provoz byl zahájen 22.12.1929 prodloužením linky z Rochlice označené již č.2. Další tratí byl krátký úsek spojující nádraží s tratí do Horního Hanychova u Viaduktu. Dne 4. července se začalo a již 1. listopadu sem byla přeložena linka do Horního Hanychova, mezitím označená jako č. 3. Původní trať Barvířskou a Orlí ulicí byla opuštěna a později demontována. Po odtržení Sudet od Československa a posléze jeho obsazení bylo uvažováno o značně rozsáhlém rozšíření sítě tramvaje (až do Chrastavy, Tanvaldu apod.).

Poválečné období

Po válce došlo k dlouho plánovanému a velmi očekávanému propojení elektrických drah v Liberci a Jablonci nad Nisou. Stavba začala svépomocí z jablonecké strany již v roce 1947, slavnostní zahájení provozu na celé trati proběhlo dne 1.1.1955. Linka dostala č. 11. Další akcí v padesátých letech bylo obnovení svršku na mnoha místech, což bylo v některých úsecích spojeno se zdvojkolejňováním. V roce 1960 byla zrušena trať Rochlice - Růžodol I. v rámci tehdejších názorů na budoucnost kolejové MHD. V centru města došlo v roce 1964 k přeložce trati od divadla do zdvojkolejněné ulice 5. května. Další změna v kolejové síti byla spojena s výstavbou obchodního domu Ještěd v dolním centru, kdy bylo postaveno nové napojení meziměstské trati přímo ze Soukenného náměstí. Vzhledem k zhoršujícímu se stavu meziměstské trati bylo nutno rozhodnout o jejím dalším osudu. I v této, pro kolejovou městskou dopravu nepříznivé době, se podařilo její existenci uhájit a byla započata její rekonstrukce korunovaná obnovením provozu dne 29.12.1976. Další významnou akcí byla výstavba přeložky mezi horním a dolním centrem, zahájená v roce 1983, provoz byl zahájen na konci roku 1984. Od té doby tramvaj nejezdí kolem radnice.

Ve znamení změny rozchodu

Na přelomu osmdesátých a devadesátých let bylo rozhodnuto o přestavbě městské trati na rozchod 1435 mm v první fázi formou splítky 1000/1435 mm. V Liberci bylo započato s přestavbou v srpnu 1990 od smyčky v Lidových sadech po ulici Šamánkovu. Provoz byl na obnoveném úseku zahájen 12. října 1992. Další úsek se začal rekonstruovat hned v následujícím roce, přestavba celého úseku k nové smyčce u Viaduktu byla dokončena v roce 1995, provoz byl zahájen 15. listopadu. Zde je nyní ukončen rozchod 1000 mm. V úseku Viadukt - Kubelíkova byla nejprve vystavěna provizorní trať po levé straně ulice a po té provedena výstavba pravé koleje o normálním rozchodu. Provoz na této jednokolejné trati byl zahájen 28.8.1998 za účasti ministra dopravy současně s nově vystavěnými normálněrozchodnými halami vozovny (haly 6, 7, 8). K tomuto datu byl oficiálně zahájen provoz na rozchodu 1435 mm v Liberci, na lince č.1 k Viaduktu však byly normálněrozchodné vozy nasazovány již od 14.8.1998. I stavba trati pokračuje dále, dne 29. 11. 1998 byl zahájen dvojkolejný provoz po stanici Vápenka a 13. 7. 1999 pak na celém úseku do Kubelíkovy ulice. V roce 2000 byla zahájena přestavba dalšího úseku po smyčku Dolní Hanychov. Od zastávky Viadukt byly postupně koleje vytrhávány a tudíž původní úzkorozchodná trať nebyla zachována. Viaduktem tedy končí, a je zde postavena úzkorozchodná i širokorozchodná točka. Ovšem zpět k úseku Kubelíkova - Dolní Hanychov. Zde bylo použito jiné techniky pokládání kolejnic. Místo velkoplošných panelů s bokovou kolejnicí jsou zde položeny betonové desky s odhlučněnou žlábkovou kolejnicí a asfaltovou zálivkou. Už 8. července 2001 se na tomto úseku proháněly normálněrozchodné vozy. Nedostatek financí pozdržel rekonstrukci do Horního Hanychova. K dokončení došlo až v roce 2005 a od 1. 8. 2005 je tedy zprovozněna celá trať, nyní dvoukolejná a s rozchodem 1435 mm, Lidové sady - Horní Hanychov. Plánuje se, že se trať prodlouží až k dolní stanici lanovky ČD na Ještěd. Ovšem tento nápad je zatím pouze předmětem studií.

Použitá literatura a zdroje

Kniha o Liberci - Roman Karpaš a široký autorský kolektiv
Liberec minulosti a současnosti - Svatopluk Technik a Vladimír Ruda
Kniha o Jizerských horách - Miloslav Nevrlý
Adressbuch der Gauhauptstadt Reichenberg a některé další.
Internet - www.liberec.cz, www.dpml.cz a další.
Czech Trams
Jiří Bock

Z knihy Ze starého Liberce 1352 - 1945 z roku 1970. Liberec léta Páně 1609. (archiv L.Janků)
Z knihy Ze starého Liberce 1352 - 1945 z roku 1970. Liberec léta Páně 1609. (archiv L.Janků)
Reichenberg v roce 1600. Pohlednice prošlá poštou v roce 1899. (archiv Kamil Syrovátka)
Reichenberg v roce 1600. Pohlednice prošlá poštou v roce 1899. (archiv Kamil Syrovátka)
Pohled na Liberec okolo roku 1763 - z fondu KVK Liberec, mědiryt od I. Arnolda, který je součástí kroniky Liberce a Frýdlantu od P. Johanna Karla Rohna z roku 1963. (archiv Jany Zahurancové)
Pohled na Liberec okolo roku 1763 - z fondu KVK Liberec, mědiryt od I. Arnolda, který je součástí kroniky Liberce a Frýdlantu od P. Johanna Karla Rohna z roku 1963. (archiv Jany Zahurancové)
phlednice z roku 1903 (https://www.ebay.com)
phlednice z roku 1903 (https://www.ebay.com)
Z knihy Ze starého Liberce 1352 - 1945 z roku 1970. Liberec léta Páně 1760. (archiv L.Janků)
Z knihy Ze starého Liberce 1352 - 1945 z roku 1970. Liberec léta Páně 1760. (archiv L.Janků)
Trošku větší přiblížení Liberce pro povzbuzení fantazie budoucích spisovatelů... Tip: Klepnout obrázek, maximalizovat nástrojem Facebooku a ještě dát F11. (Petr Ruprecht)
Trošku větší přiblížení Liberce pro povzbuzení fantazie budoucích spisovatelů... Tip: Klepnout obrázek, maximalizovat nástrojem Facebooku a ještě dát F11. (Petr Ruprecht)
současnost 2021 (archiv P.Ruprecht)
současnost 2021 (archiv P.Ruprecht)
Tohle jsou chalupy z jizerskohorsko-krkonošského pomezí; ten kopec mi přijde jako BUchberg a na něm Štěpánka... (komentář M.Řeháček, archiv P.Ruprecht, foto Richard Hiller)
Tohle jsou chalupy z jizerskohorsko-krkonošského pomezí; ten kopec mi přijde jako BUchberg a na něm Štěpánka... (komentář M.Řeháček, archiv P.Ruprecht, foto Richard Hiller)
domek by se měl nacházet v Liberci - vyfotografováno v roce 1945 (zdroj: https://www.portafontium.eu )
domek by se měl nacházet v Liberci - vyfotografováno v roce 1945 (zdroj: https://www.portafontium.eu )
Kontakt arrchivare Liberce. radnice Liberec 21 . zari 1904.
Kontakt arrchivare Liberce. radnice Liberec 21 . zari 1904.
Hostinec u Slunce (archiv Tomáše Macháčka)
Hostinec u Slunce (archiv Tomáše Macháčka)
Odpolední siesta (archiv Fandíme Liberci)
Odpolední siesta (archiv Fandíme Liberci)
poslední provazník z Liberce
poslední provazník z Liberce
Tohle namaloval praděda a je to z první republiky. V Liberci se narodil. (archiv Gabriela Fialová)
Tohle namaloval praděda a je to z první republiky. V Liberci se narodil. (archiv Gabriela Fialová)
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
1900 (archiv Gerold Joe Leukert )
1900 (archiv Gerold Joe Leukert )
Jaro 1977 v pozadí dědova stovka (archiv Lukáš Kverka)
Jaro 1977 v pozadí dědova stovka (archiv Lukáš Kverka)
archiv Daniela Mocová
archiv Daniela Mocová
studentský průkaz (archiv M.Gergelčík)
studentský průkaz (archiv M.Gergelčík)
archiv Jiří Jan Kolner
archiv Jiří Jan Kolner
Pohled na Liberec od "nového hřbitova" (fotograf asi stál někde v místech střešního parkoviště dnešního Alberta . V popředí Tržní náměstí . Vlevo věže radnice, synagogy a kostela. Zdroj: Friedrich Maschek, Reichenberg und der Jeschken-Isergau, 1893. (archiv Tomáš Cvrček)
Pohled na Liberec od "nového hřbitova" (fotograf asi stál někde v místech střešního parkoviště dnešního Alberta . V popředí Tržní náměstí . Vlevo věže radnice, synagogy a kostela. Zdroj: Friedrich Maschek, Reichenberg und der Jeschken-Isergau, 1893. (archiv Tomáš Cvrček)
 Mapa Liberce z roku 1858 (publikovaná 1863)! S barevně vyznačenými městskými částmi! 1863 - to ještě: - neexistuje ani Rumunská, ani Ludmilina ulice - nestojí ani stará Turnhalle (tělocvična) - na náměstí Českých bratří je zatím park - Pražská se ještě jmenuje Pražská a Moskevská Česká - liberecké divadlo stojí na dnešním Sokoláku - budova soudu je zakreslená jako nesmělý projekt do budoucna Snad se bude publiku zamlouvat i rozlišení (soubor má 40 MB).....archiv Tomáš Cvrček)
Mapa Liberce z roku 1858 (publikovaná 1863)! S barevně vyznačenými městskými částmi! 1863 - to ještě: - neexistuje ani Rumunská, ani Ludmilina ulice - nestojí ani stará Turnhalle (tělocvična) - na náměstí Českých bratří je zatím park - Pražská se ještě jmenuje Pražská a Moskevská Česká - liberecké divadlo stojí na dnešním Sokoláku - budova soudu je zakreslená jako nesmělý projekt do budoucna Snad se bude publiku zamlouvat i rozlišení (soubor má 40 MB).....archiv Tomáš Cvrček)
Mapa Liberce z roku 1893, kdy ještě: - nestálo Muzeum - nestály ani Lázně a Obchodní a živnostenská komora - Vítězná ulice neměla jméno a končila pod kopcem - Průmyslovka neměla boční křídlo - přes ulici od Divadla místo kavárny Pošta stála stara tělocvična - Hotel Zlatý lev byl v budove na Panské ulici, vedoucí k zámečku. (archiv Tomáš Cvrček)
Mapa Liberce z roku 1893, kdy ještě: - nestálo Muzeum - nestály ani Lázně a Obchodní a živnostenská komora - Vítězná ulice neměla jméno a končila pod kopcem - Průmyslovka neměla boční křídlo - přes ulici od Divadla místo kavárny Pošta stála stara tělocvična - Hotel Zlatý lev byl v budove na Panské ulici, vedoucí k zámečku. (archiv Tomáš Cvrček)
https://www.europa1900.eu
https://www.europa1900.eu
podrobná mapa Liberce z roku 1900
podrobná mapa Liberce z roku 1900
Mapa z roku 1930 (zdroj Wikipedie)
Mapa z roku 1930 (zdroj Wikipedie)
archiv Luboš Janků
archiv Luboš Janků
Když stojíš na "vrchole Ještěda", ale nemáš digitální foťák, co umí 360º panorama, protože je terpve rok 1909, a tak ti nezbejvá než si to nakreslit... (Výkres v původní publikaci sahal přes šest dvou stran velké obrázkové knihy, a tenhle 3.5 MB JPEG je to nejlepší, co se mi podařilo stáhnout. Tak mrkněte, jestli se vám to stahuje v dobrým rozlišení.) Zdroj: Kafka, Josef. Lužické hory a Ještěd, Praha: Grégr a syn, 1909. (autor článku Tomáš Cvrček)
Když stojíš na "vrchole Ještěda", ale nemáš digitální foťák, co umí 360º panorama, protože je terpve rok 1909, a tak ti nezbejvá než si to nakreslit... (Výkres v původní publikaci sahal přes šest dvou stran velké obrázkové knihy, a tenhle 3.5 MB JPEG je to nejlepší, co se mi podařilo stáhnout. Tak mrkněte, jestli se vám to stahuje v dobrým rozlišení.) Zdroj: Kafka, Josef. Lužické hory a Ještěd, Praha: Grégr a syn, 1909. (autor článku Tomáš Cvrček)
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Liberecké motivy jsou na známkách velmi vzácné (archiv Leoš Kobr)
Liberecké motivy jsou na známkách velmi vzácné (archiv Leoš Kobr)

Jak probíhaly staré obchodní stezky do Žitavy, resp. do Horní Lužice.

Překonal jsem svou lenost a naskenoval jsem mapu z jedné knihy.*Zdroj: *Auf der Spur alter Handelswege: Der Böhmische Steig (Entdeckungen in der Oberlausitz) (autor příspěvku Adalbert Hoferik )

V bitvě u Liberce 1757

zahynulo nebo bylo zraněno 25 rakouských a 30 pruských důstojníků, 849 rakouských a 625 pruských vojínů. Pruští ranění byli ošetřování na libereckém zámku a okolních budovách. Těla prostých vojáků byla pohřbena v hromadných hrobech na úbočí Ještědu, důstojníci v Liberci.

Pruská vojska se po svém vítězství přesunula k Praze, kterou oblehla a z Čech byla přinucena se stáhnout až po bitvě u Kolína (18.6.). Prostor bitvy je dnes zastavěn, střet připomíná název ulice Na Bojišti. Někdejší pomník u kostela v Janově Dole se do dnešních dní nezachoval.(autor příspěvku Karel Krenk)
Heleďte, já teda nevím, ale nepřehánějí to už ty švédský turisti trochu? No dobře, popisek říká: V roce 1645 vzali radnici útokem Švédi.
Heleďte, já teda nevím, ale nepřehánějí to už ty švédský turisti trochu? No dobře, popisek říká: V roce 1645 vzali radnici útokem Švédi.
Cililink, cililink, půjde Franz ven? Bylo mu tehdy 6 let.
Cililink, cililink, půjde Franz ven? Bylo mu tehdy 6 let.

Josef Gottfried Herrmann - Historie města Reichenberg se zvláštní pozorností na průmyslový rozvoj, 1860

autor příspěvku Petr Ruprecht.
Novoměstské náměstí (dnešní Sokolovské) roku 1861, Kaple božího hrobu ani Brownův mariánský (morový) sloup ještě nejsou v zahradě Kostela Nalezení sv. Kříže, a arciděkanský kostel teprve čeká na špičatou čepici. Navíc je vpravo Veverkova kašna. Modely domů vlevo najdete v Severočeském muzeu.
Novoměstské náměstí (dnešní Sokolovské) roku 1861, Kaple božího hrobu ani Brownův mariánský (morový) sloup ještě nejsou v zahradě Kostela Nalezení sv. Kříže, a arciděkanský kostel teprve čeká na špičatou čepici. Navíc je vpravo Veverkova kašna. Modely domů vlevo najdete v Severočeském muzeu.
Staroměstské náměstí roku 1861, původní radnice s kašnou.
Staroměstské náměstí roku 1861, původní radnice s kašnou.
V knize z roku 1860: Liberec před 100 lety...
V knize z roku 1860: Liberec před 100 lety...

Zásobování vodou - vodovody, vodojemy, náhony

První zmínka o zásobování Liberce pitnou vodou pochází již z roku 1559. Jednalo se o otevřenou studnu na dnešním nám. Dr. E. Beneše. První veřejné vedení vody bylo vedení ke studni v dnešní Felberově ulici. Bylo napojeno na již existující panský vodovod, který však do té doby zásoboval pouze panský dvůr a dům. Další fází pokroku bylo postavení "redernovského vodovodu" v roce 1613. Třetí vodovod dal postavit Albrecht z Valdštejna při zakládání Nového Města, kdy se do nové části města přiváděla voda ze starší podzemní nádrže pod studnou na nám. Dr. E. Beneše. (autor příspěvku Petr Bláha)

V rámci našeho putování po historii vodovodů v severních Čechách nemůžeme minout město Liberec.

Nejstarší zpráva o dřevěném vodovodu pro Liberec s přívodem vody z nádrže na náměstí je z roku 1566. Roku 1587 byl spolu s výstavbou libereckého zámku vybudován přívod vody z Vysokého vrchu. Postupem času přibylo sedm městských vodovodních kašen v roce 1662, sedm kašen v roce 1810 a přes dvacet kašen v roce 1822. Přesto to nepokrývalo rostoucí poptávku po vodě, kterou posílila i nákaza tyfem v roce 1866 po prusko-rakouské válce. Složité jednání a hledání dokonalého návrhu se točily v bludném kruhu. Můžeme zmínit například úsilí teplické firmy Rumpel a Niklas z roku 1889 a její návrh na vybudování přehrady k zachycení Kamenice a Blatného potoka, přibližně v místě dnešní přehrady Josefův Důl z roku 1988. (zdroj: https://www.facebook.com/severoceskavoda/photos/a.107402350648182/632785051443240/?type=3

 )
Zlatý lev
Zlatý lev
Říšský dvůr
Říšský dvůr
U Zeleného stromu
U Zeleného stromu
National
National
Imperiál
Imperiál
hotel Praha a interier
hotel Praha a interier
interier Kavárny Pošta
interier Kavárny Pošta
U Jezírka
U Jezírka
Lidové sady
Lidové sady
Liberecká výšina
Liberecká výšina

POHOSTINSKÁ ZAŘÍZENÍ V 30.LETECH


Obchodní, kulturní a společenský život a rozvíjející se cestovní ruch si nelze představit bez služeb stravovacích, ubytovacích a zábavních. Liberec byl po Praze a Karlových Varech nejnavštěvovanějším městem. V roce 1934 se sem podívalo 64 777 osob (z toho 9331 cizinců), kteří zde strávili 104 216 nocí a použili 2281 lůžek. Služby cestovního ruchu obstarávaly kanceláře Anker, Čedok a Uro. O návštěvníky se staralo na 200 restauračních podniků, mezi nimi 37 hotelů a hostinců s 982 lůžky. Z nejvýznačnějších to byly Zlatý lev, Říšský dvůr (Reichshof) pod mostem v Sokolské ulici, U Zeleného stromu , National, Imperial, Terminus, Schienhof (dnes Praha) a pak kavárny, na předním místě Pošta , ale i řada dalších kavárniček, vináren, cukráren, výčepů vína a lihovin. Zvláště oblíbené bylo posezení s možností občerstvení pod stromy, jaké skýtala například restaurace hotelu U Jezírka, Lidové sady nebo velké množství výletních restaurací, z nichž uveďme alespoň Libereckou výšinu nebo dodnes oblíbený Mojžíšův pramen nad Vratislavicemi. Čilý společenský ruch s řadou zábavních podniků měl i stinné stránky - Liberec měl na 120 podniků s dámskou obsluhou. V roce 1934 bylo při policejních raziích zadrženo 386 prostitutek, z toho 172 pohlavně nemocných, které nakazily 68 osob. Skutečné číslo bylo určitě vyšší, neboť ne každý svůj malér přiznal.

Ne náhodou se stal Liberec sídlem ústřední organizace restauračních podniků Říšského svazu německých hostinských společností. O dobrou úroveň poskytovaných služeb dbala i Společnost hostinských a výčepních v Liberci, podporující i odbornou školu. Na všech společenských místech a u nejrůznějších atrakcí bylo možno slyšet českou i německou řeč, setkávali se zde občané obou národností, i když existovala místa, která navštěvovali především Němci (kavárny Winkler a Pošta, Radniční sklep, Zlatý lev) a společenská a sportovní střediska, jež byla zase doménou Čechů. Typickou českou restaurací bývala mj. Česká beseda, Lidový dům nebo růžodolská restaurace U Votočků .

(zdroj: R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)

Mojžíšův pramen
Mojžíšův pramen
Lidový dům a interiér
Lidový dům a interiér
kavárna Winkler
kavárna Winkler
U Džbánů
U Džbánů
kavárna Radio
kavárna Radio
U Votočků
U Votočků
Naděje (U Severů)
Naděje (U Severů)
restaurace na rohu Řeznické a Sokolské ulice
restaurace na rohu Řeznické a Sokolské ulice
Mým černým koněm byl evangelický kostel na nám. Českých bratří. V číslech nedopadl úplně dobře, nicméně mezi kostely v centru města jsou rozdíly skutečně minimální, a možná by v jiných tabulkách skončil na vyšších příčkách. Co se týče staré liberecké synagogy, žebříčkům nevládne ani zdaleka (samozřejmě historicky na tom byla lépe). Když se podíváme na mapu ČÚZK, od křižovatky Husova - Fibichova - Veleslavínova nacházíme kótu 414 m n. m. a více. Směrem k Hanychovu je tato nadmořská výška překročena zhruba v místech ulic Ještědské a Lounské. Pro zajímavost - výškové kóty budov na vlakovém nádraží se pohybují okolo 375 m n. m., po sídlištích to jde vzestupně od Králova Háje, přes Broumovskou až na Kunratickou (kóta budovy 450 m. n.). U hokejky v Ruprechticích se mi nepodařilo zjistit její výšku, nicméně hodnota u budovy na křižovatce Vrchlického a Hlávkovi udává slabších 408 m n. m.). Zatím nevím ani výšku rektorátu TUL na Univerzitním náměstí. Aktualizováno: Doplněny letopočty.

Která budova se tyčí nejvýš?

Při prohlídce Stavby smíření bylo v rámci Dnů evropského dědictví řečeno, že původní liberecká synagoga se tyčila nejvýše v centru města do doby, než byla postavena stávající radnice. Trochu jsem zapátral, pokusil se dohledat výšku i již zbořených budov, a patřičnou nadmořskou výšku. Doplnil jsem pro srovnání i vzdálenější stavby. Údaje berte jako orientační a amatérsky podané.  (autor příspěvku Petr Ruprecht)

Ať si kdo chce co chce říká, ať si geometři slzy utírají, u mě výškově zvítězil v centru města evangelický kostel.
Ať si kdo chce co chce říká, ať si geometři slzy utírají, u mě výškově zvítězil v centru města evangelický kostel.

Přeloženo přímo googlem ze stránky Hornorakouské novinky | OÖN | Nachrichten.at

a já to sem dal hlavně pro zažrané liberečáky, většinou tvrdící, jak to za němců stálo naprd a pak ještě pro zažrané komunisty z podobných důvodů. Takhle nás nyní vnímají rakušané.............

Radnice Liberec / Reichenberg - postavena podle vídeňského vzoru. Maxi Böhm a mnoho dalších skvělých herců odstartovalo svou kariéru ve městě.
Bild: Liberec
Vzpomínku na "Vídeň severu", která se dnes jmenuje Liberec, udržel herec a kabaretiér Maxi Böhm. Severočeské město stále nese mnoho stop starého Rakouska.
Málokdo v Rakousku - kromě potomků bývalých německy mluvících obyvatel - by ještě znal severočeské město Reichenberg, kdyby Maxi Böhm, herec, kabaretiér a "prezident vtipů", který zemřel v roce 1982, znal ne zpopularizovat formuli "Tady v Reichenbergu" v 70. letech 20. století. V televizním seriálu "Hallo - Hotel Sacher ... Portier!" Bohm toho použil, aby představil své podivné a podivné poznámky, když mluvil s hlavním vrátným, kterého hraje autor série Fritz Eckhardt.
Město nedaleko německo-polské hranice je dnes známé pod českým názvem Liberec a žije v něm něco málo přes 100 000 obyvatel. Historické centrum města bylo od konce komunismu v roce 1989 rekonstruováno. V roce 2005 se zánikem textilky Textilana, která již nemohla obstát v nízkonákladové asijské konkurenci, skončila stoletá tradice soukenictví. Nyní mají ještě Škodovku LIAZ a slaví stále větší úspěchy s cestovním ruchem.
Důležitá část atrakcí města má co do činění s Rakouskem, přesněji řečeno: Rakousko-Uherskem. Reichenberg / Liberec patřil do roku 1918 podunajské monarchii. Zatímco sklářský a bižuterní průmysl se soustředil v okolí, například v nedalekém Gablonzu, Reichenberg se stal v 19. století centrem textilního průmyslu. Textilní závody podnikatelské rodiny Liebiegů z Braunau byly největší v monarchii. Liebiegové byli také sociálními průkopníky, kteří zdarma poskytli staveniště pro 150 dělnických domů. Obytnou kolonii a řadu honosných vil lze dodnes vidět jako svědky rozmachu.
Urození statkáři a bohatí měšťané umožnili, že se brzy druhé největší město v Čechách stalo "Vídní severu". Vídeňský architekt Franz von Neumann nechal naplánovat radnici s 65 metrů vysokou hlavní věží, která vypadá jako menší kopie vídeňské radnice a uvnitř ukazuje řemeslnou zručnost regionu: umělecky zpracovaná okna z olovnatého skla, honosné stropní a nástěnné malby . Další dva špičkoví vídeňští architekti, dvojice Fellner & Helmer, nechali postavit městské divadlo, které tak trochu připomíná Vídeňskou státní operu. Malíř Gustav Klimt a jeho bratr navrhli hlavní oponu.
A to nás přivádí zpět k Maxi Böhmovi a jeho profesionálním kolegům. Protože Böhm čerpal svou legendu o Reichenbergovi z vlastní zkušenosti. V letech 1938 a 1939 zde byl angažován jako mladý herec. Své první krůčky zde i v jiných českých divadlech podniklo mnoho divadelních a filmových velikánů. Hans Moser měl své první angažmá v Reichenbergu v roce 1897, Paul Hörbiger debutoval v roce 1919 jako "Zwirn" v "Lumpazivagabundus". Jeho bratr Attila ho následoval. Vystoupila zde i operní hvězda Leo Slezak.
Německé město do roku 1945
Na konci války mluvil Reichenberg z 90 procent německy. V době nacistické okupace Československa bylo město, které bylo nadprůměrně loajální k Hitlerovi, součástí Německé říše. Benešovým dekretem 108 začalo v květnu 1945 vyvlastňování a vyhnání, z nichž některé se zvrhly ve vražedné excesy. Češi z chudých nebo bombardovaných oblastí byli přesídleni. Od roku 1989 Liberec usiloval o smíření (i prostřednictvím partnerství).
Dnes je Liberec známý nejen svým starým městem, ale také 1000 metrů vysokými Jizerskými a Jeschkenskými horami, které nabízejí ideální podmínky pro cyklistické a pěší túry, pro sjezdové lyžování a běžky - za příznivé ceny. Na vrcholu Jeschken stojí horský hotel, který je pravděpodobně unikátní svou futuristickou formou a je také televizní stanicí. (autor příspěvku Jaroslav Vondra)

Vstupní portály


Ve třetím čísle sešitu Mittheilungen des Nordböhmischen Gewerbe-museums z roku 1903 se Gustav E. Pazaurek věnoval některým libereckým domům a jejich vstupním portálům. O 118 let později (včera) jsem se po vybraných vydal pátrat i já... (autor příspěvku Petr Ruprecht)


Se štěstím jsem na jeden zachovalý portál domu narazil na ulici Na Kopečku hned vedle Nerudova náměstí (Töpfer Platz, Hrnčířské), naproti restauraci Neptun...
Se štěstím jsem na jeden zachovalý portál domu narazil na ulici Na Kopečku hned vedle Nerudova náměstí (Töpfer Platz, Hrnčířské), naproti restauraci Neptun...
Dům s uvedeným vchodem dnes již nestojí. Býval zkraje ulice 8. března. Nicméně (a schválně neuvedu snímek), za shlédnutí stojí zbytek portálu a vrata jazykové školy Stamina vedle.
Dům s uvedeným vchodem dnes již nestojí. Býval zkraje ulice 8. března. Nicméně (a schválně neuvedu snímek), za shlédnutí stojí zbytek portálu a vrata jazykové školy Stamina vedle.
Ulice Skalní (Felsengasse) a Hvězdná (Sterngasse) se dnes kroutí směrem k ulici Oblačné už malinko jinak. Podstatné je, že ani jeden dům dnes nestojí...
Ulice Skalní (Felsengasse) a Hvězdná (Sterngasse) se dnes kroutí směrem k ulici Oblačné už malinko jinak. Podstatné je, že ani jeden dům dnes nestojí...
Drogerie, mléčný bar, papírnictví... Nic z toho tady ještě nebylo, i dům byl jiný. Roh 5. května a Liliové ulice.
Drogerie, mléčný bar, papírnictví... Nic z toho tady ještě nebylo, i dům byl jiný. Roh 5. května a Liliové ulice.
Ulice s názvem Giselagasse (mapa je starší, ale místo odpovídá) byla v podstatě prodlouženou ulicí Revoluční (také Hablau Gasse) na Soukenné náměstí (Tuchplatz). Daný portál byl podle všeho součástí domu známého jako Zum schwarzen Hund.
Ulice s názvem Giselagasse (mapa je starší, ale místo odpovídá) byla v podstatě prodlouženou ulicí Revoluční (také Hablau Gasse) na Soukenné náměstí (Tuchplatz). Daný portál byl podle všeho součástí domu známého jako Zum schwarzen Hund.
Jsme v ulici Na Ladech (dům nestojí) a na Rámovém vršku. Sem jsem se moc těšil, bohužel i přes snahu majitele je výsledek rekonstrukce portálu dosti svérázný, a bílé dveře jak ... na oko. Snad se dočkají ještě nějakých úprav. Komentář J.Bláha : dnešní stav je oproti té staré fotce návrat k cca původnímu stavu - ty schody před dveřmi byly někdy v 19. století zrušené kvůli uvolnění ulice, to se dělalo docela hodně, a dveře byly kvůli tomu posunuté dolů (+ přibyl ten vlastně druhý nadsvětlík nad nimi). Schody se pak "přesunuly" dovnitř, kde je podlaha v síni jinak výš. Současný majitel dveře "vrátil" do původní výšky (stejně tak podlahu vevnitř) a o ty schody venku kvůli tomu musel dost bojovat.
Jsme v ulici Na Ladech (dům nestojí) a na Rámovém vršku. Sem jsem se moc těšil, bohužel i přes snahu majitele je výsledek rekonstrukce portálu dosti svérázný, a bílé dveře jak ... na oko. Snad se dočkají ještě nějakých úprav. Komentář J.Bláha : dnešní stav je oproti té staré fotce návrat k cca původnímu stavu - ty schody před dveřmi byly někdy v 19. století zrušené kvůli uvolnění ulice, to se dělalo docela hodně, a dveře byly kvůli tomu posunuté dolů (+ přibyl ten vlastně druhý nadsvětlík nad nimi). Schody se pak "přesunuly" dovnitř, kde je podlaha v síni jinak výš. Současný majitel dveře "vrátil" do původní výšky (stejně tak podlahu vevnitř) a o ty schody venku kvůli tomu musel dost bojovat.
Lindenplatz? Aha, náměstí Českých bratří... Ten dům by stát mohl, ne? Ano i ne. Dvojicí snímků před a po přestavbě dokládá následující snímek divoké skutečnosti.
Lindenplatz? Aha, náměstí Českých bratří... Ten dům by stát mohl, ne? Ano i ne. Dvojicí snímků před a po přestavbě dokládá následující snímek divoké skutečnosti.
A ten dům vypadá takhle. Můj ty architekte kolenatej...
A ten dům vypadá takhle. Můj ty architekte kolenatej...
Jsme na náměstí Dr. E. Beneše pod podloubím, dnešní číslo 8. Bohužel vstupy do domů č. 8 a 9 se dočkaly prosklených portálů. Ale, ve hře bylo ještě číslo 10 níže v Moskevské ulici...
Jsme na náměstí Dr. E. Beneše pod podloubím, dnešní číslo 8. Bohužel vstupy do domů č. 8 a 9 se dočkaly prosklených portálů. Ale, ve hře bylo ještě číslo 10 níže v Moskevské ulici...
Jsme v Moskevské ulici (je to tak, před Vídeňskou ulice Česká). A sláva, máme tu jedny zachované dveře v prodlouženém podloubí z náměstí Dr. E. Beneše.
Jsme v Moskevské ulici (je to tak, před Vídeňskou ulice Česká). A sláva, máme tu jedny zachované dveře v prodlouženém podloubí z náměstí Dr. E. Beneše.
Hurá na roh Pražské a Jezdecké ulice, dnešní prodejny O2 (kam jsme chodili spíš mlsat). Takhle ale vchod do prodejny operátora nevypadá, že ne?
Hurá na roh Pražské a Jezdecké ulice, dnešní prodejny O2 (kam jsme chodili spíš mlsat). Takhle ale vchod do prodejny operátora nevypadá, že ne?
Breite Gasse. Ano, Široká ulice. Vchod se nezachoval.
Breite Gasse. Ano, Široká ulice. Vchod se nezachoval.
No jéje, Dům U Zeleného stromu. Se štěstím přežil socialismus. Portál ještě v 90. letech vypadal jak původní.
No jéje, Dům U Zeleného stromu. Se štěstím přežil socialismus. Portál ještě v 90. letech vypadal jak původní.
Další perlička z (malé) Moskevské. V místě, kde stával Möllerův dům (severní konec terminálu ve Fügnerově ulici).
Další perlička z (malé) Moskevské. V místě, kde stával Möllerův dům (severní konec terminálu ve Fügnerově ulici).
Tady už dnes můžeme spatřit pouze křídlo OC Fórum a kulturní dům. Nacházíme se totiž v Jánské ulici.
Tady už dnes můžeme spatřit pouze křídlo OC Fórum a kulturní dům. Nacházíme se totiž v Jánské ulici.

Albrecht Václav Eusebius z WALDSTEINA

25. února 1634 byl v Chebu zavražděn Albrecht Václav Eusebius z WALDSTEINA

Generalissimus císařského vojska, jedna z nejvlivnějších osobností své doby, které císař dlužil v době vraždy 3 miliony zlatých.Byl vévodou Frýdlantským, Meklenburským, poté Hlohovským, knížetem Zaháňským. Na liberecko povolal soukeníky a tak vznikl "Manchester severu Čech".

(autor příspěvku Svatopluk Holata)

Kateřina z Redernu
Kateřina z Redernu
František Clam-Gallas
František Clam-Gallas
František Josef I.
František Josef I.
Johann von Liebieg
Johann von Liebieg
Heinrich von Liebieg
Heinrich von Liebieg
Václav Šamánek
Václav Šamánek
Ferdinand Porsche
Ferdinand Porsche
Vlasta Burian
Vlasta Burian
František Peterka
František Peterka
Karel Vacek
Karel Vacek
Václav Helšus
Václav Helšus
Miloslav Nevrlý
Miloslav Nevrlý
Miloš Zapletal
Miloš Zapletal
Karel Hubáček
Karel Hubáček
Petr Nedvěd
Petr Nedvěd
Pamatuji si ten pár /bratr a sestra?/. Byli to slepci. Ale pohybovali se po Liberci úplně jistě. Dokonce jsem je zažil koupat se na přehradě.👍(komentář Ivo Staněk, foto archiv Bernard Jankura)
Pamatuji si ten pár /bratr a sestra?/. Byli to slepci. Ale pohybovali se po Liberci úplně jistě. Dokonce jsem je zažil koupat se na přehradě.👍(komentář Ivo Staněk, foto archiv Bernard Jankura)

Liberec v lidech

Dále uvedené historické údaje berte prosím jako "s nejlepším svědomím pravdivé", a přesto možná mylné. Týkají se lidí, kteří se nějak zapsali do historie Liberce. Čtěte, ale nesuďte.


Petr Ruprecht, Liberec, 2020


Redernové

Kateřina z Redernu (* pravděpodobně 1564, † 1617), manželka Melchiora z Redernu, po jeho smrti regentka panství Frýdlant, Liberec a Zawidów. Mimo jiné se zasloužila o rozvoj libereckého zámku, založila obec Kateřinky, financovala městský špitál v Liberci, nechala vystavět rodinné mauzoleum v kostele Nalezení sv. Kříže.


Kryštof II. z Redernu (*1591, † 1641), syn Kateřiny z Redernu, za podporu stavovského povstání poslán do exilu, zkonfiskovaný majetek získal Albrecht z Valdštejna.


František Clam-Gallas

František hrabě Clam-Gallas (* 26. 7. 1854 Liberec, † 20. 1. 1930 Frýdlant) byl český šlechtic, velkostatkář a v rodové tradici majitel panství Liberec, Frýdlant, Grabštejn a Lemberk, majitel Clam-Gallasovského paláce v Praze a ve Vídni. Byl poslední mužský příslušník rodu Clam-Gallasů (otec sedmi dcer). Miloval přírodu a dbal o ochranu historických památek. K jeho zálibám patřil golf, automobily, koně nebo tenis.


Liebiegové (Liebigové)


Johann von Liebieg (* 7. 6. 1802 Broumov, † 16. 7. 1870 Smiřice) přišel do Liberce roku 1818. První přádelnu provozoval již v roce 1826. Zasloužil se o vystavění plynárny, a byl hlavním iniciátorem při výstavbě železnice z Pardubic do Liberce. V roce 1867 získal na světové výstavě v Paříži zlatou medaili za nejlepší zboží. Po jeho smrti převzali řízení firmy synové a zeť. Po Heinrichu von Liebiegovi (* 29. 4. 1839 Liberec, † 4. 4. 1904 Frankfurt nad Mohanem, Německo) nám zůstala vzpomínka ve formě Liberecké výšiny (tj. Heinrichswarte, Hohenhabsburg, Liebiegwarte), jíž odkázal po své smrti městu.


Theodor von Liebieg (* 15. 6. 1872 Liberec, † 23. 5. 1939 Liberec) přivezl do Liberce první automobil a dál rozvíjel textilní průmysl.

V továrnách Liebiegů panovaly tvrdé poměry. Známá je tzv. Svárovská stávka proti snížení mezd (31. března 1870 ve Svárově přišlo o život 7 lidí). Na straně druhé Liebiegové stavěli pro své dělníky byty...


František Josef I. (* 18. 8. 1830 Vídeň, † 21. 11. 1916 Vídeň)
Roku 1891 navštívil císař liberecký arciděkanský kostel, divadlo, novou budovu spořitelny, stavbu nové radnice, tkalcovskou školu v Šamánkově ulici a Státní průmyslovou školu.
Ve dnech 21.-24. 6. 1906 dorazil František Josef I. zvláštním vlakem a byl ubytován na zámku Clam-Gallasů. Navštívil radnici, kde se potkal i s Václavem Šamánkem, zástupcem české menšiny. Kromě samotné výstavy navštívil libereckém muzeum, Obchodní a živnostenskou komoru, městské lázně, klášter voršilek, liberecká kasárna a Liebigovu továrnu. Stavil se také ve Stráži nad Nisou a při cestě do Jablonce učinil zastávku ve Vratislavicích nad Nisou.
Pozn. Doktor všeobecného lékařství Václav Šamánek (* 23. 10. 1846 Milotice u Kyjova, † 9. 5. 1916 Liberec) výrazně podporoval českou kulturu na Liberecku. Za základ svého snažení považoval rozvoj českojazyčného školství. Stal se předsedou České besedy i místního odboru Ústřední matice školské. Velkou oporu měl ve své manželce - Němce Haně Neradtové, která uměla česky a stala se předsedkyní ženského spolku Karoliny Světlé.

Liberec v období válek


Občas slýchávám, jak Napoleon Bonaparte spal v hostinci U zeleného stromu... Napoleon podle všeho přijel ze Žitavy jen na pár hodin do Jablonného v Podještědí, a to 19. srpna 1813, kdy prakticky současně jeho jednotky vpadly do severních Čech (18. až 23. srpna obsadily území od Frýdlantu až po Českou Lípu, Liberec nevyjímaje). Jablonné a jeho přítomnost zde měly sloužit jako vějička. Schwarzenberg (lépe řečeno Karel I. Filip ze Schwarzenbergu) ovšem neskočil na špek, a poslal armádu do Drážďan. Tam se sice ještě Napoleonovi podařilo zvítězit a zahnat nepřítele až k Chlumci, nicméně to byla výhra poslední. Vše směřovalo k velkému finále a Bitvě národů 19. října 1813 u německého Lipska, kde Napoleon utrpěl definitivní porážku.
Na seznam osob, kteří podstatně ovlivnili dění na Liberecku, musíme zařadit jméno Konráda Henleina (* 6. 5 1898 Vratislavice nad Nisou, † 10. 5. 1945 Plzeň). Připomeneme si ho jen v datech.
1916 - maturita na jablonecké obchodní akademii, přihláška do armády
listopad 1917 - padá do zajetí na italské frontě, je raněn
srpen 1919 - vrací se k rodičům do Rychnova nad Kněžnou, kde nastupuje jako bankovní úředník
podzim 1919 - cvičitel Deutscher Turnverband (DTV, tělovýchovná organizace)
1923 - nejvyšší funkce tehdejší ještědsko-jizerské turnerské župy
říjen 1925 - náčelník DTV v Aši
léto 1926 - svatba s Emmy Geyerovou
1926 - člen spolku Kameradschaftsbund (KB), příznivci tzv. spannismu
1931 - celostátní vedoucí DTV
říjen 1933 - po "námluvách" zakázaných německých organizací Deutsche nationalsozialistische Arbeiterpartei (DNSAP) a Deutsche Nationalpartei (DNP) zakládá Sudetendeutsche Heimatfront (SHF)
duben 1935 - přejmenování na Sudetendeutsche Partei (SdP)
květen 1935 - úspěch ve volbách, SdP druhá nejsilnější politická strana
listopad 1937 - otevřené přihlášení se k národnímu socialismu (rozuměj nacismu) a podpora Hitlerovi
březen 1938 - setkání s Hitlerem, taktika nesplnitelných požadavků
září 1938 - neúspěšný pokus o puč, zákaz SdP, útěk do Německa, vytváří Sudetendeutsches Freikorps, vrací se po Mnichovská dohodě o podstoupení pohraničních oblastí Německu
říjen 1938 - místodržící Říšské župy Sudety, vstupuje do SS
listopad 1938 - SdP splývá s NSDAP
červen 1943 - funkce SS-Obergruppenführer
květen 1945 - vydává se se americkým vojákům v Plzni, neúspěšný pokus vyjednávat končí sebevraždou
Konrád Henlein byl otcem pěti dětí: Gudrun (1927), Ingrid (1930), Horst (1934), dvojčata Gerhild a Ortrud (1939).
Někdo další?
Sotva pár čísel od rodného domu Konráda Henleina, jen o několik let dříve, se narodil Ferdinand Porsche (* 3. 9. 1875 Vratislavice nad Nisou, † 30. 1. 1951 Stuttgart). Pro jeho budoucnost se staly klíčové kurzy elektrotechniky na průmyslové škole v Liberci a pozdější učení a studia ve Vídni. Jeho pozornost se ubírala k elektromotorům. Konstrukce "Lohner-Porsche" získala na Světové výstavě v Paříži v roce 1900 zlatou medaili. Budoucnost však patřila spalovacím motorům. K těm se musel dopracovat i Porsche, a po propadáku hybridních motorů prorazil s čistě spalovacím motorem v roce 1910 (je úsměvné sledovat dnešní opačný trend a nástup elektromobilů). V červnu roku 1934 uzavřela Porscheho firma smlouvu na výrobu lidového vozu ("Volks Wagen") s Říšským svazem automobilového průmyslu, nicméně válka jej donutila navrhovat třeba i obrněné vozy. Ferdinand Porsche byl členem NSDAP (1937) a dosáhl i vysoké hodnosti u jednotek SS. Po skončení války byl souzen, ale tribunál jej shledal nevinným.


Dělnické hnutí

Ať se nám to líbí nebo ne, Liberec je často zmiňován jako místo spojené s dělnickým hnutím. Není proto divu, že ho opakovaně navštívil Klement Gottwald (19. 3. 1933 na tzv. Hladovém kongresu v liberecké tělocvičně na Jablonecké ulici, 21. 11. 1936 promluvil v Koloseu o boji proti fašismu, 2. a 26. 6. 1938 vystoupil proti válce na Střelnici a Králově háji, 29. 9 1949 už jako předseda vlády hlásal z balkonu liberecké radnice). Soukenné náměstí bylo ostatně 4. 10. 1946 přejmenováno na Gottwaldovo. Neoficiálně se v Liberci Klement Gottwald objevoval již dříve, kdy tu v Purkyňově ulici bydlela jeho žena.
Další už jen výčtem:
Marie Majerová (březen 1921, květen a listopad 1954) Stanislav Kostka Neumann (březen 1921) Edvard Beneš (1936) Zdeněk Nejedlý (krátce po válce) Václav Kopecký (krátce po válce) Ivan Olbracht (květen 1946, Svátek práce)
Antonín Zápotocký (září 1946, krajský sjezd ROH) Ludvík Svoboda (březen 1946, duben 1951, leden 1958, březen a květen 1962, červenec a září 1969) Erich Honnecker (březen 1951, konference mládeže) Alexandrovovův soubor Rudého praporu (červen 1951, amfiteátr Lidových sadů) Antonín Novotný (srpen 1957, srpen 1959, LVT, březen 1961, červenec 1965, srpen 1966) Ivan Stěpanovič Koněv (listopad 1963, Skloexport) Viktorija Petrovna Brežněvová, manželka Leonida Iljiče Brežněva (červen 1965) Lubomír Štrougal (březen 1968, okresní konference KSČ v tělocvičně TJ Lokomotiva) Gustav Husák (červenec 1970, LVT)
Co k tomu říct pozitivního? Takový Ludvík Svoboda mohl být prima chlap. Koneckonců pár lidí s ním má společnou fotku na chatě u Janova nad Nisou. Jako voják ctil legionářské tradice. A ačkoliv nejsem historik, dle mého názoru si zachoval tvář i po roce 1968. Ostatně jeho podobizna visela v době srpnových událostí na liberecké radnici. S Liberečáky tehdy sdíleli ve městě krušné chvíle Václav Havel a herec Jan Tříska. Nahrávka jejich vysílání z rozhlasového studia se našla v roce 2013.


Jako zajímavost ještě uvádím úryvek ze zápisků Bedřicha Rungeho (někdejší šéfredaktor pražské redakce levicově orientovaného francouzského týdeníku Parallèle 50), který po IV. kongresu v roce 1922 měl možnost mluvit s Leninem.
"Když Lenin uslyšel, že jsem z Liberce a že jsem pracoval ve "Vorwärtsu" jako redaktor, začal se hned zajímat o tamější dělnické hnutí i o "Vorwärts" a poznamenal, že ten list zná. Lenin věděl, že Liberec byl centrem textilního průmyslu, a překvapil mě s dotazem na dělníky z Liebigovy textilky." (z knihy Hovořili s Leninem, Praha, 1960)


Návštěvy z vesmíru


Do Liberce se podívali i kosmonauté:
Jurij Gagarin (červenec 1966, LVT) Vladimír Remek (od roku 1978 opakovaně)
Poznámka bokem: Ačkoliv vím, že bych si měl ze školních let pamatovat setkání s Vladimírem Remkem z pozdější doby, není tomu tak, omlouvám se. Pro mě byl asi větší zážitek držet v rukou na přednášce v centru iQLANDIA českého krtečka, který se podíval do vesmíru v roce 2011. O to se postaral americký astronaut Andrew Feustel, jehož manželka Indira Devi Bhatnagarová má české a indické kořeny. O dva roky dříve bral na raketoplán Atlantis Písně kosmické od Jana Nerudy.


Hudba, divadlo a film


Říká vám něco jméno Karla Vacka (* 21. 3. 1902 Liberec, Perlová ulice č. 12, † 18. 8. 1982 Praha)? Mělo by, je autorem písní jako Cikánka, Nikdy se nevrátí pohádka mládí, Čtyři páry bílejch koní aj.
V Liberci a jeho hotelu Imperial svého času hrával Jiří Schelinger (* 6. 3. 1951 Bousov, † 13. 4. 1981 Bratislava), který tu poznal svou první ženu a chvíli bydlel údajně ve Studničné ulici.
Od roku 1992 tu máme také skupinu Těla. Jejich písničky se naplno začaly hrát v libereckých rádiích RCL a Euro K, v jabloneckém Trianglu, na Frekvenci 1 a v Českém rozhlase v roce 1994.
Řada zpěváků navštívila Liberec v rámci vystoupení na výstavních trzích. Své ví zdi Zlatého lva, své kupříkladu Olga Blechová (* 2. 10. 1948 Turnov), která v roce 1963 coby čtrnáctiletá poznala na LVT budoucího manžela Waldemara Matušku (brali se až v jejích 28 letech).
A možná jste to netušili, ale i zpěvačka, herečka a automobilová závodnice Olga Lounová (* 7. 3. 1981 Liberec) má kořeny za kopcem v Osečné a v Liberci absolvovala Pedagogickou fakultu. V Liberci si poprvé "zakřičela" také Hana Ulrychová (* 31. 3. 1949 Liberec), česká zpěvačka, sestra hudebníka Petra Ulrycha.
Vraťme ovšem čas o notný kus zpět, kdy do Liberce přijíždí Bedřich Smetana.
Sedmý den po příjezdu do Českého Dubu odcestoval Smetana do Liberce - patrně s úmyslem navštívit Proksche. Do Liberce ho doprovázel strýc: vyšli časně ráno pěšky do Hodkovic a tam nasedli do vlaku (železniční trať do Liberce byla uvedena do provozu krátce předtím 1. května). V Liberci, kde se právě slavilo Boží tělo, ubytovali se v hotelu Zlatý lev. Po obědě se Smetana vypravil za Prokschem, kterého však nezastihl doma. Zašel si tedy poslechnout produkci místní kapely do sálu hostince Na Střelnici - koncert jej však příliš ne-nadchl. Poznamenal si o tom lapidárně: "Na Střelnici byla špatná hudba." Při zmíněném koncertě se mu udělalo špatně, takže se musel odebrat do hotelu a ulehnout. Ve svém deníku jde do podrobností: "Prudce jsem zvracel," stojí zde věcně a výstižně. Dojmy z jednodenní návštěvy Liberce tedy nebyly nijak příznivé. Následujícího dne si Smetana do svého deníku zapsal toto: "O Liberci lze jen říci, že je to město velmi ošklivé, jeho poloha je ale rozkošná. Dnes jsme byli již v šest hodin ráno opět v Dubě, jelikož jsme jeli do Hodkovic vlakem a pak koleskou továrníka Schmidta." Nepříliš vydařenou návštěvou dne 26. června 1859 Smetanův bezprostřední styk s Libercem definitivně skončil. V Českém Dubě však Smetana pobyl ještě celý další týden. (Bedřich Smetana a Podještědí, Světlá pod Ještědem, 1984)
Zmíněný Josef Proksch (* 4. srpna 1794 Liberec, † 20. 12 1864, Praha) byl slepý hudebník a skladatel, v letech 1844-1847 do jeho pražské školy chodil právě Bedřich Smetana. Vyučoval jej hudební teorii a kompozici.
Osmého srpna 1814 přenocoval u Zlatého beránka německý hudební skladatel a dirigent Carl Maria von Weber na cestě do lázní Libverda, který už rok věděl o své osudné diagnóze - tuberkulóze. Jeho Čarostřelec se objevil v libereckém divadle kupříkladu v roce 2012, náhled na představení nabízí i film Pět holek na krku. Taková opera v Liberci zažívala první úspěchy v druhé polovině 19. století v Soukenickém divadle na Tovaryšském vrchu, kdy poprvé operní pěvkyně obdržela po vystoupení květiny. Barvy divadelního umění ovšem v tomto městě nehájí jen divadlo literárního kritika F. X. Šaldy (* 22. 12. 1867 Liberec, † 4. 4. 1937 Praha). Táhne se k němu niť od loutkové scény přes Naivní divadlo a studio Ypsilon (1963). Jana Schmida, Miroslava Kořínka nebo Václava Helšuse není třeba připomínat. V Ypsilonce se přitom vystřídalo snad na devadesát herců - Jana Synková, Jiří Lábus, Oldřich
Kaiser (* 16. 5. 1955 Liberec), Martin Dejdar, Marek Eben, Petr Vacek, Jan Jiráň, Bronislav Poloczek, Ondřej Havelka, Luděk Sobota, Lenka Termerová, Jiří Štědroň, Miroslav Vladyka, Arnošt Goldflam, Ladislav Gerendáš, Jiří Schmitzer, Lilian Malkina, Jaroslava Kretschmerová a další.
Mezi liberecké rodáky patří také herec Pavel Liška (* 29. 1. 1972 Liberec) a Karel Zima (* 13. 12. 1971 Liberec).
Do Liberce se pochopitelně i několikrát podíval Spejbl s Hurvínkem.
Je Spejbl Spejblovič vinen? (premiéra 18. 9. 1934 Liberec, Josef Skupa):
Bývalý velitel carské gardy Sergej Ivánovič, emigrant, žijící v Praze, naléhavě potřebuje, aby někdo střežil vzácný rodinný démant, který prodal a který musí odeslat americkému milionáři do USA. A protože v současné složité době může být poctivým hlídačem takového bohatství jen kapitální hlupák, jeho volba padne na Spejbla. Spejbl tedy jede do Ameriky, na luxusní lodi Columbia se mu však démant ztratí. Je sledován detektivem bohatého Američana Mr. Flocka. Není totiž vyloučeno, že po jeho stopách jde lupičská banda. Složitá hra náznaků a nedorozumění, v níž se najde prostor i pro Spejblovu návštěvu varieté a tím i prostor pro varietní produkci osvědčených Trnkových loutek (původně plánované vystoupení Indiánů bylo ze hry vypuštěno a zařazeno do jiné komedie o dva roky později), vrcholí domnělým únosem Flockovy dcery Mérynky-Máničky, která se tu, už na americké půdě, seznamuje s Hurvínkem (v posloupnosti her S + H již potřetí), a happyendem ve všech směrech. Najde se Mánička, která se s Hurvínkem sama schovala, aby Spejblovi pomohla z vězení, kapitán parníku se žení s českou vychovatelkou a Mánička se s ní vrací k české tetičce. Najde se pochopitelně i ztracený démant. Potají si ho vypůjčil Hurvínek, aby s ním hrál kuličky... (zdroj: Klauni v dřevácích - nedokončená komedie o jedenácti obrazech, Praha, 1988)
Po válce dorazil s představením do Liberce Josef Skupa ještě 23. října 1946. Žezlo po něm převzal Miloš Kirschner v roce 1956. A v Liberci měl i několik premiér.
Velegrandteátr Spejbl (premiéra 13. 9. 1959 Liberec) Neuvěřitelné dobrodružství Spejbla a Hurvínka (26. 8. 1962 Liberec)
Od divadla už to není daleko k filmu. Co si budeme povídat, k Liberci patří František Peterka (* 17. 3. 1922 Praha, † 24. 11. 2016 Liberec), báječný chlap jak hora (filmově i doslovně), večerníčkový Krakonoš i Fantomas z Arabely. Prvních deset let svého života tu strávil i král komiků Vlasta Burian (* 9. 4. 1891 Liberec, Lucemburská 34/2, † 31. 1. 1962 Praha).
Pár filmů, ve kterých filmové štáby poctily Liberec
Ošklivá slečna, 1959 Blbec z Xeenemünde, 1962 Pět holek na krku, 1967 Křehké vztahy, 1979 My všichni školou povinní, 1984 Prima sezóna, 1994 Maigret a ministrant, 1997 Grandhotel, 2006 Poslední cyklista, 2014 Svět pod hlavou, 2017
Carnival Row, 2018, 2020 Spider-Man: Daleko od domova, 2019
Co k filmům říct? Průvodcem po Liberci v padesátých letech nám v Ošklivé slečně byli Dana Medřická a Karel Höger. Měli jsme možnost vidět prostor od nádraží až po Soukenné náměstí, Masarykovu třídu nebo starý Ještěd. Blbec z Xeenemünde se podepsal na vztazích i dalších rolích Václavu Sloupovi, který se ve filmu potkal se Slávkou Budínovou či Rudolfem Hrušínským. Zavítal sem tehdy i herec Jan Pivec. Vidět jsme ve filmu mohli Alšovu ulici, Sokolskou pod mostem a v neposlední řadě ulici Na Ladech. Film děsí svým koncem (jehož mírnější podobu bez účasti kamer si tehdy vynutil právě Jan Pivec), a je nepřímo s Libercem svázán i existencí raket V-1 Reichenberg. Markéta Zinnerová část scén i postav svého seriálu My všichni školou povinní zařadila do Liberce a jeho okolí pravděpodobně proto, že sama zde roku 1959 odmaturovala a řadu postav zažila (vybavíte si labilní učitelku Hajskou v podání Gabriely Vránové?). Točení Maigreta na Vápence pamatují především obyvatelé Hanychova. Pro účely filmování jezdila po Liberci i zelená tramvaj. Grandhotel je pro mě osobně zajímavý spíš scénami Liberce než dějem. Marek Taclík a Klára Issová nehrají špatně, jen mě tento film Davida Ondříčka zkrátka neoslovil. Stejně tak Křehké vztahy Juraje Herze jsem projel jen kvůli záběrům Liberce (přestože na ČSFD nemá špatné hodnocení). Pro jeden díl Světa pod hlavou se výborně hodil liberecký (socialistický) kulturák. Posledního cyklistu jsem popravdě řečeno neviděl. Lunapark si mohli Liberečané užít, když se stavěl před radnicí v rámci natáčení dalšího dílu Spider-Mana. Ruské kolo se ostatně na náměstí objevilo znovu před vánočními svátky 2019. Záběry z Liberce se spolu s dalšími destinacemi objeví v první a druhé sérii seriálu Carnival Row s Orlandem Bloomem. A pořád to ještě není všechno. Ve výčtu chybí seriály o Albertu Einsteinovi, Miladě Horákové či Sigmundu Freudovi, 12 opic, Zrádci či severský Atlantic Crossing.
Nejen v regionálních médiích, ale i v České televizi a dalších má Liberec své zastoupení. A to třeba v podobě Marcely Augustové (* 19. srpna 1965 Hořice) - historický pořad Pionýrská vlaštovka, Události aj., která dlouhodobě pobývala v Liberci a ani dnes to do něj nemá z Hodkovic daleko. Zmínit můžeme i Romanu Proškovou (* 17. 8. 1973 Liberec) - Genus TV, TV Nova, FTV Prima, nebo mediálně známou Miss Severní Čechy Nikol Lenertovou (* 26. 11. 1974 Liberec) - TV Nova.
Do kulturního dění Liberecka se rovněž nesmazatelně zapsal jeden pár - manželé Jan a Jana Koškovi († 20. 12. 2019), kteří učili tančit několik generací. Taneční kurzy pořádali v Liberci, ale třeba i v Hrádku, Jablonci a Tanvaldu přes třicet let.
Až při psaní těchto řádků jsem narazil na jméno Karla Hájka († 28. 5. 2020). Neuvěřitelných 60 let doprovázel hrou na varhany v obřadní síni liberecké radnice svatby, vítání občánků a další slavnostní obřady. Velkou měrou se zasloužil o to, že se varhany v obřadní síni vůbec objevily. Dožil se krásných 90 let.


Architektura


K libereckým stavbám neodmyslitelně patří architekt Karel Hubáček (* 23. 2. 1924 Praha, † 23. 10. 2011 Liberec). Do Liberce se dostal v roce 1951, hotel a televizní vysílač na Ještědu (výstavba 30. 7. 1966 - 21. 9. 1973) navrhl už
v roce 1963, i když tehdy nerespektoval zadání dvou budov, hotelu a vysílače. Nakonec za něj dostal v roce 1969 Perretovu cenu, nicméně slavnostního otevření se zúčastnit nesměl a ani převzít cenu. V souvislosti se stavbou nutno zmínit i statika Zdeňka Patrmana, jenž se podílel na kyvadle tlumícím kmitání věže. A byl to Karel Hubáček, kdo se také podepsal spolu s Miroslavem Masákem na podobě libereckého obchodního domu Ještěd (korektně řečeno projektu sdružení architektů SIAL). O jeho potřebě vědělo město už v roce 1961, nicméně na realizaci pavilonů A, B a C došlo až v letech 1970-1979 (srovnány se zemí v roce 2009). Názory na tuto stavbu, stejně jako její demolici, se různí. Oranžové dlaždičky a na pohled rezavý plášť (ve skutečnosti patinující ocel Atmofix s řízenou korozí) každému nesedli. Do Liberce ovšem obchodní dům patřil, stejně jako heslo "Ještě jdu do Ještědu". S městem a architekturou je spojeno v poválečném období také jméno architekta Svatopluka Technika (* 7. 3. 1913 Rašovka, † 2. 2 2010 Liberec). Ten se účastnil úprav středu Liberce a také libereckého výstaviště (1946 přehlídka pod názvem "Budujeme osvobozené kraje"). Pod jeho rukama vzniklo sídliště na Králově Háji či atriové domky na Aloisině výšině. Účastnil se podobně jako Hubáček soutěže o návrh hotelu a vysílače na Ještědu.


Umění


A co umění? V tomto oboru - přiznám se - propadám. Nejsem s to posoudit díla z výstavy Socha a město Liberec 1969, znovu umístěné figury Olbrama Zoubka (* 21. 4. 1926 Praha, † 15. 6. 2017 Praha, je autorem třeba i postav a Pomníku obětem komunismu na Petříně), ani Bránů snů jeho manželky Evy Kmentové či Motýlí křídla Jiřího Nováka stojící naproti muzeu před bývalým Bytexem. Spousta soch byla zničena, poškozena časem či vandaly, nebo opakovaně přemístěna. Taková Žena s holubicí Josefa Pekárka se stala i terčem řady vtipů. Dnes je k vidění v parku Budyšínská.


Literatura


Božena Němcová (* pravděpodobně 4. 2. 1820 Vídeň, † 21. 1. 1862 Praha) se se svým manželem - finančním komisařem - stěhovala do Liberce po jeho přeložení v únoru 1850 (jiné zdroje uvádí jako datum stěhování prosinec 1849). Panovala tu tehdy krutá zima. Pobývali tu společně necelý rok. Z prvního bydlení je vyhnal požár, za druhé je považován dům na náměstí Českých bratří. Přesně to ale nevíme. Z města nadšená rozhodně nebyla. Přátelé ji příliš nenavštěvovali, navíc ji v červnu zemřel otec. Navíc se nesetkala se vstřícností českých obyvatel za Ještědem, nejčastěji kvůli zaměstnání jejího muže. V tomto ohledu měli místní lidé mnohem blíž ke Karolině Světlé (* 24. 2. 1830 Praha, † 7. 9. 1899 Praha). Tak, ačkoliv se narodila i zemřela v Praze, přes léto pobývala v dnešní Světlé pod Ještědem, rodišti manžela Petra Mužáka. Její dílo a život ostatně ovlivnilo i přátelství právě s Boženou Němcovou. Karolina Světlá podává o návštěvách Boženy Němcové zprávu:
Jsouc jak obyčejně o prázdninách návštěvou u Mužáků, ptala se jednou sousedek: "Proč vše to, co mi teď vykládáte, jste nevypravovali oné krásné paní, kteráž schválně přišla až z Liberce, chtějíc o vás tak pěkné věci napsati, jaké napsala o venkovanech v krajinách jiných?" "Však jsem jim dal výstrahu, aby nevykládaly nic jiného, než ňákou tu hloupou pohádku," přiznával se tchán. "A proč?" podivila jsem se. "Vždyť to byla paní úřednická, a její muž byl jeden z takových komisarů, kteří vyměřují lidem platy a pokuty," objasňoval mi tehdejší situaci. "Jak snadno mohly naše
ženštiny něco prošplechtnout, čím by uvalily na nás nové přirážky. K čemu by sem byla vážila tu obtížnou cestu, než že ji sem poslal muž na zvědy? Však nejsme dnešní a víme, jak nám tihle páni přejí."
K oněm spisovatelkám patří do trojlístku ještě jedno jméno - Jan Neruda (* 9. 7. 1834 Praha, † 22. 8. 1891 Praha). Mezi ním a Světlou se dokonce mluví o (platonickém) vztahu. Nerudovo hodnocení Liberce si nebere servítky. Město navštívil v září 1865 a popsal jej ve svém fejetonu "Liberec" (sbírka Menší povídky):
I.
Nepříjemný je Liberec jak málo které město! Kdyby chtěli realisté poesii umrtvit, nechť ji internují do Liberce: za čtrnáct dní bude na ní místo pele sukno a její růžové tváře budou obarveny do špinavého modra. Lidé tu vypadají jako marinovaní ouhoři, místo domů jsou zde jen barvírny, Kamenice má v řečišti svém místo vody rozpuštěnou šmolku, - člověka to mrzí, že alespoň nebe není zde zelené nebo červené, aby přece nějaká byla změna! Modro a nic jiného než modro, sukno a nic jiného než sukno! V zahradách rostou rámce na rozvěšení sukna, lidé shýbají se bud pod soukennými balíky až k zemi, bud mluví místo myšlenek samou bavlnu, ano i umění je zde soukenické, divadlo patří soukeníkům a jediný nápis na něm svědčí, že je mimo chrámem umění také ještě "tuchknappenherberge". Člověk má na své duši sukna pro několik zim dost, když vyjde zas z Liberce, této "zweite landeshauptstadt, erste deutsche stadt Böhmens"!
Historie povídá, že má Liberec své jméno od jakés Liberky, opevněné hospody; pověst dí, že od jakéhos Slovana Libora; Němci ale nevěří ani historii ani pověsti a jmenují město Reichenberg a nevědí proč. Liberec má zcela ráz města od včerejška. Kdosi vylíčil, že Liberec vypadá, jako by byl někdo dal pyšné paláce a mizerné chatrče do jednoho pytle a pak vše vysypal, ať to padne kam padne. Pravda, chatrčí je tu dost, ale pravých paláců jsem neviděl! A ostatní domy jsou zas jen továrnami jeden jako druhý, všechny pod břidlicí a všechny s bleskosvodem; několik set stejných modelů a dohromady jmenuje se to Liberec.
Ač má Liberec pět čtvrtí jako Praha a o tucet pahorků víc než Řím, má přece pro svou roztroušenost a nepravidelnost zcela jen ráz venkovského a sice pohorského městečka. Právě tak jak pohorské vesnice roztrušují budovky své po stráních zcela bez pravidel, stavěli liberečtí továrníci po nížinách, jak je napadlo. Proto také má Liberec ku podivu velký objem a knihkupectví liberecká prodávají plány, které sterými názvy ulic imponují. Ovšem do většiny ulic sotva vejdeš a vlastně jsi již zase z ní vyšel. Továrny potřebují světla, nepřilehají rády k budovám jiným a každou stranu továrny poctili Liberčané hned jménem ulice.
Chodil jsem po Liberci s plánem v ruce a musil do něho nahlédnout každý desátý krok. Svrchní části pahrbků jsou obyčejné neobydleny, zorané na nich lihy dodávají městu ještě venkovštější ráz. Krásným nebude Liberec nejspíš již nikdy, pravidelná Plzeň na př. je proti němu hotovou Florencí. Celistvý obraz nynějšího Liberce musil by se z některého okna nebes kreslit a pak ještě by vypadal Liberec jako konglomerát v mineralogické sbírce, vždy kus hlíny a pak teprv pecka lepšího kamene.
Hrbolalost půdy je tak velká, že se tážeš mimovolně po účeli, zarachotí-li někde jednotlivý kočár; mezkové by tu byli nepoměrně lip na svém místě než jsou koně. Do některých ulic dívá se cizinec zrovna nedůvěřivě vzhůru, kdo nemá obrovské plíce, nemůže v Liberci ani procházkou chodit. Jednu z těch krkolomných ulic nazývají "Wolkengasse"; mohli by toho jména užit pro všechny ulice a rozeznat je jenom dle čísel, "Wolkengasse nro I., nro II. atd."
Jak vysoko zde stojí industrie a povzneslo-li se právě tak, jako je zde umění soukenické, zase soukenictví na umění, neodvážím se rozhodovat. Rovněž těžko určit, je-li Liberec nyní opravdu bohat, poslední doba všeobecných továrnických úpadků dosti mnoho mu as ublížila. Tolik je ale jisto, že jsem nikde neviděl takové množství otrhaných dětí jako v Liberci. Jsou to ovšem jen děti dělníků, pan továrník může k vůli těm hadrům dosti peněz míti! Kde je nepoměrná nadvláda továrnického průmyslu, kde jsou peníze nejvyšším účelem života, brávají se často peníze za totožný se vzdělaností. Materialismus spokojuje se zevnějším leskem a demoralisuje často v každém ohledu. Abych libereckým pánům továrníkům neublížil v ohledu nijakém, cituju, že co hlavní svou duševní v astnost s pyšným úsměvem uvádějí: "Ja das ist wahr, der Reichenberger ist grob, sehr grob!" A to hrubstvi není snad jen polovičalé, ne snad jen pověstná ostatně dosti vídeňská "gemuethlichkeit", nýbrž plné, opravdové, prahrubé hrubství! Něžné pohlaví nezdá se co do vzdělanosti také nad turnovské falešné drahokamy povznášet.
Jeden z mých sousedů při obědě v elegantním hostinci Frankovu (přál, že je "l'homme des lettres"), obdržev právě od nějaké dámy list, sázel se na znamení vzdělanosti dámy té, že v dopisu jejím nebude ani jedna pravopisná chyba. Pak jich napočítali jenom několik.
Však to bude také v Liberci brzy lip. Na škole mají nápis "aussaat fuer tugend und weisheit" a po městě mají sílu kožešníků, kteří šijou i pro nemluvňata buršácké čepice. Liberec se honosí čistě německou kulturou a bude snad již za málo desítiletí umět také německý pravopis. Prozatím musí arci i veřejná oznámení vyčkat pravopisně blaženější doby!
II.
Školám libereckým ubývá. Na reálku přichází vždy méně českých žáků a německá vzdělanost a německý obchod mají tolik životní síly zde do sebe, že obchodní škola také jižjiž dechu ztrácí. Podivné to důkazy vzdělanosti! A skrovné vzdělanosti obecné rovná se důstojně nevzdělanost politická. Jako se protivy všude stýkají, tak také zde jedna a sice větší část německého občanstva indiferentně mlčí jako hrob a druhá zase křičí jako blázen. "Deutsch, deutsch, deutsch" je u těchto každý šindel a každý šindelák, a kdekoliv se v jedné místnosti prodává svorně "pivo, kořalka a rum", napíšou hned na firmu "zur deutschen einheit". Podobným politickým výrazům učí se nyní hlavně z "Neue freie Presse", nečtouce mimo ni skoro nic více. Poněvadž nejsou dosti vzděláni na čtení českých časopisů, jsou náhledy jejich velmi jednostranné: za půl tuctu dlaždiček z Hirschgrabenu ve Frankfurtu dají sebe i celé Rakousko, - neboť o tom nemají ani nejmenší pochybnosti, že Liberec je hlavní věc a ostatní Rakousko že na Liberci jen tak visí. "Těžiště Rakouska je přec jen v Německu," tvrdil jakýs politisující panáček vedle mne k sousedu protějšímu, rodilému to Prušáku. - "Toť je věc zázračná," divil se tento uštěpačně, "já posud neseznal ani jedinou věc, která by měla těžiště své mimo sebe!" Ovšem, Prušáci jsou objektivní, protože se jich naše záležitosti netýkají, a náš soused při
table l'hóte nemohl na př. také pochopit, jak k tomu přijdou Němci, že v Itálii se stále volá "morte ai Tedeschi", kdežto přece Německo nemá již po dvě století v Itálii co dělat.
Liberec má také svůj lokální, několika továrníky subvencionovaný lístek. Jmenují jej "Reichenberger Zeitung" a mimo Liberec jej tuším ani neprodávají z příčin ovšem velmi jasných. Co do obsahu živí se odjinud, co do formy je prý nyní hrubý, byl prý ale vyhlazenější, pokud jistá, arci že zas jen v Liberci uznávaná kapacita od redakce neodstoupla. Bývají morální firmy tak dobře akreditované, že každé slovo od nich vycházející má se vždy za rozhodně rozumné; "Reichenberger Zeitung" toho štěstí nemá. Za to má prý v Liberci nezvratnou pověst co nepřítelkyně Čechů. Ukazovali mně jakožto pravý zázrak v ní jeden feuilleton z Prahy (otisk z "National-Ztgu."), ve kterém se nám nenadávalo. Pisateli feuilletonu toho líbila se Praha tak, že ho naplnila "unsagbare wehmuth" nad jejím elegickým rázem, a poněvadž jeho bolest byla "unsagbar", plácal na celých třech sloupcích o tom, že ten "čilý, nadaný, náruživý" lid český musí se přec jen poněmčit. A to prý se stane velmi brzy, jen co Čechy - budou v celním spolku s Německem! Přísahám, že jsem to skutečně četl tištěné! Jakoby se bylo posud na českých hranicích platilo z němčiny clo! Nesnášenlivost Liberčanů má již svou historii a obdržela již svůj monument - viz "Slovník naučný". Tak zle, vlastně tak hloupé arci již není, jako bylo, když v hostinci zapovídali Francouzům zde mluvit - francouzsky, nebo když běhal ulicemi libereckými po lovecku vycvičený řezník, fackující každého, kdo mluvil česky.
S Libercem je spjat také Miloš Zapletal (* 13. ledna 1930 Prostějov), skaut, spisovatel považovaný za pokračovatele Jaroslava Foglara, překladatel E. T. Setona, autor Velkých encyklopedií her atd., Ten se do Liberce přistěhoval ke konci 50. let.
Vybavíte si zfilmovanou knihu Vekslák? Jejím autorem je liberecký rodák Pavel Frýbort, vlastním jménem Pavel Hříšný (* 20. 5. 1946 Liberec, † 27. 3. 2007).

Liberec a příroda

Komu teď vzdát hold za liberecké hory, ať už lužické nebo jizerské? Rozhodně mezi ně patří Miloslav Nevrlý (* 29. 10. 1933 Praha). Jeho Kniha o Jizerských horách spatřila světlo světa už v roce 1976 a v roce 2007 došlo na její čtvrté vydání. Co k tomu dodat více. Jeskyňáři by určitě přidělili body Ivanou Rousovi ze Severočeského muzea, pomníčkáři by připomněli Gustava Ginzela (* 28. 2. 1932 Liberec, † 28. 11. 2008 Kempten, Německo). V neposlední řadě si čas od času připomínáme Expedici Peru 1970. V patnáctičlenné výpravě Lokomotivy Liberec se objevilo i jméno Ivana Bortela, patřícího tehdy k horolezecké špičce. Plánovaným cílem byla Aljaška a McKinley, nicméně po srpnových událostech 1968 bylo vše jinak, a výprava odcestovala v dubnu 1970 do peruánských And (zkraje roku 1970 skupina absolvovala Jizerskou padesátku). A jako by nestačilo, že na parník s rozkradenými zásobami čekali téměř dva týdny, první skutečné neštěstí potkalo expedici 18. května, kdy zahynul po pádu právě Ivan Bortel. Myšlenky na návrat změnilo nakonec rozhodnutí pokusit se vystoupat na Huascarán. Bohužel 31. května 1970 zastihlo Peru mohutné zemětřesení o síle 7,9 stupně Richterovy stupnice, které smetlo více jak 250 měst a obcí a zpustošilo oblast o rozloze 83 500 km2, základní tábor výpravy nevyjímaje...


Členové expedice:


Ivan Bortel Arnošt Černík Milan Černý Vilém Heckel Jiří JechValerián Karoušek Jaroslav Krecbach Miloš Matras Ladislav Mejsnar Milan NáhlovskýBohumil Nejedlo Zdeněk Novotný Jiří Rasl Svatopluk Ulvr Václav Urban


Závěrem


Jsem si vědom toho, že tu ani zdaleka nejsou všechna jména, jména těch, kteří něco Liberci dali nebo tu zanechali anonymně, a že leckdy to nebylo a není o jednotlivcích. Patří k nim hokejisté (1934 SK Rapid Horní Růžodol, 2000 HC Bílí Tygři, 2002 postup do extraligy, 2016 mistrovský titul), fotbalisté (1899 Reichenberger Fussballklub, 1958 Slovan Liberec, 1993 postup do 1. ligy, 2002 první mistrovský titul), volejbalisté (1948 klub, 1969 VK DUKLA Liberec, 18 mistrovských titulů), nebo lidé, kteří stáli u zrodu (nejen) libereckého florbalu (2001 první ženský titul pro Crazy Girls Liberec). S hlavičkou Dukly Liberec (1956) jsou svázána jména jako Nikola Sudová, Martin Koukal, Kateřina Neumannová, Ester Ledecká, Eva Samková, Ondřej Bank nebo třeba Pavel Ploc. Za hokej zmíním alespoň jedno jméno - Petr Nedvěd (* 9. 12. 1971 Liberec). Stále málo? Dobře tak tedy - tenista Martin Damm (* 1. 8. 1972), závodník Formule 1 Tomáš Enge (* 11. 9. 1976 Liberec) a atletka Zuzana Hejnová (* 19. 12. 1986 Liberec).

Liberec má svůj Severáček (1958), město reprezentují školy i jiná uskupení. Město může být jistě pyšné i na profesionálního kouzelníka, opakovaně zapsaného v Guinnessově knize - Zdeňka Bradáče (* 27. února 1987 Liberec). A ... určitě jsem na někoho podstatného ještě zapomněl.


Kateřina z Redernu František Clam-Gallas František Josef I.
Johann von Liebieg Heinrich von Liebieg Václav Šamánek
Ferdinand Porsche Vlasta Burian František Peterka
Karel Vacek Václav Helšus Miloslav Nevrlý
Miloš Zapletal Karel Hubáček Petr Nedvěd
Expedice Peru 1970
Expedice Peru 1970
Expedice Peru 1970
...liberecký permoník 1979.. (foto Petr Šimr) Litr mléka, pár rohlíků a jel. Pracoval pro několik firem. Nikdo mu nestačil, co dokázal za den vykopat! Říkalo se mu i Krtek, jmenoval se pan Cerman, byl bohatý, na Gagarince měl údajně dceru Inku a ta od něho dostávala před revolucí bony!.Když seděl někde na pivu choval se prý slušně a když ho prý někdo zval na poměření sil tak nechtěl a když do něj někdo pořád ryl tak mu přej stačila jedna facka a ten druhý usnul na zemi...
...liberecký permoník 1979.. (foto Petr Šimr) Litr mléka, pár rohlíků a jel. Pracoval pro několik firem. Nikdo mu nestačil, co dokázal za den vykopat! Říkalo se mu i Krtek, jmenoval se pan Cerman, byl bohatý, na Gagarince měl údajně dceru Inku a ta od něho dostávala před revolucí bony!.Když seděl někde na pivu choval se prý slušně a když ho prý někdo zval na poměření sil tak nechtěl a když do něj někdo pořád ryl tak mu přej stačila jedna facka a ten druhý usnul na zemi...
R. Ginzel Rybářská ulice – pohled na kostel sv. Kříže a louku, 3. 5. 1911,
R. Ginzel Rybářská ulice – pohled na kostel sv. Kříže a louku, 3. 5. 1911,
Ulička ze Široké do Pražské ulice v roce 1920 (foto R.Ginzel)
Ulička ze Široké do Pražské ulice v roce 1920 (foto R.Ginzel)
R. Ginzel- Rybářská ulice – noční snímek, 1908,
R. Ginzel- Rybářská ulice – noční snímek, 1908,
foto R.Ginzel - Heliova ulice
foto R.Ginzel - Heliova ulice

Snímky Rudolfa Ginzela dýchají nostalgií

Ačkoli byl Ginzel vlastně amatér (věnoval se výuce jazyků a překladům), jsou jeho práce na vysoké profesionální úrovni. A to především díky originalitě zobrazování a schopnosti vyhledávat nečekaná tajemství prostoru.

Ginzelovy fotografické scenérie zdobí především smysl pro romantizující a tajnosnubný popis běžné a každodenní skutečnosti. Co může být interesantního na železničním mostě přes řeku Nisu, zasněžené křivolaké uličce na periférii či modlící se ženě u barokního přírodního oltáře v Ruprechticích? Pro člověka chodícího tudy pravidelně zřejmě nic.

Ne tak pro objektiv Rudolfa Ginzela. Při detailním rozboru určité práce začíná pozorovatele obklopovat zvláštní mikrokosmos, do kterého je nemilosrdně vtažen. Cesta do Stráže nad Nisou najednou ubíhá tam někam za ztrácející se horizont. A stromy s kaplí uprostřed dostávají symboliku Svaté Trojice, cesta je plynoucí život, šumící obilné lány jdoucí k obzoru mají charakter nekonečna.

Kromě fotografování většinou přírodních či městských koutů bez přítomnosti lidské bytosti, ukázal svými fotografiemi také obraz z tehdejšího života. Momentky chlapců hrajících si na vojáky, lidí korzujících po náměstí nebo spěchajících za prací můžeme chápat jako detailní obrazový dokument dávno uplynulé doby. Stejně tak mají práce svou neocenitelnou hodnotu jako historická sonda do urbanizmu Liberce. Vždyť některá vyobrazená zákoutí pamatují stěží už jen nejstarší obyvatelé.

Fotografie Rudolfa Ginzela v sobě prolínají dva silné momenty. První je ten citový, kdy si povzdechneme, jaká to byla krásná doba, když byla zima opravdovou zimou a léto skutečným létem. Racionálnější pozorovatel má pak v sobě náznak smutku po starých zákoutích a místech.

(zdroj:https://www.novinky.cz/kultura/clanek/snimky-rudolfa-ginzela-dychaji-nostalgii-186243?fbclid=IwAR1IZ2DJEgrDg29KriuU5779iiBYjxFzmTMgIpYS8WNW1vwPLrnoht4SXp8 )

Na Ladech (původně z archivu Severočeského muzea)
Na Ladech (původně z archivu Severočeského muzea)

Fotografie Rudolfa Ginzela

Jméno svého německého rodáka Rudolfa Ginzela už Liberec téměř zapomněl. A to i přesto, že po sobě předválečný amatérský fotograf zanechal stovky snímků města a okolí. Snažil se zachytit dnes už často zaniklá zákoutí libereckých i sudetských vesnic.

"Jeho dílo bylo publikováno v renomovaných fotografických časopisech ještě před první světovou válkou, ve své době byl známý především jako pedagog," uvedl ředitel muzea Jiří Křížek. Před jeho hledáčkem ožívala stará architektura i rozpadající se lidová místa.

Jeho tvorba ukazuje i to, jak se předválečný Liberec změnil. Třeba na snímku z konce první světové války zachytil tehdejší novostavbu libereckého krematoria. Dnes údolí s továrními komíny nahradily stromy a siluety moderních budov. Poznat místa, kde Ginzel fotil, není díky jejich transformaci jednoduché. Kolikrát rozhoduje pouhé postavení domu vůči cestě.

PhDr. Rudolf Ginzel

(2. října 1872 Liberec - 14. srpna 1944 Liberec)

pocházel ze staré a rozvětvené liberecké tkalcovské rodiny, v níž se však objevily i významné osobnosti věnující se výtvarnému umění či fotografii. Rodinná tradice hovoří o spojení s osobou významného libereckého malíře a betlémáře Jakoba Ginzela (1792-1862), jehož syn z druhého manželství Hubert (1846-1880) se věnoval fotografii a měl okolo roku 1880 ateliér zaměřený na portrétní fotografii na tehdejším Staroměstském náměstí (nyní nám. Dr. Eduarda Beneše) v domě č. 3. O generaci mladší Rudolf byl v oblasti fotografické tvorby amatérem. Později se fotografování věnovali i jeho prasynovci Gustav (1931-2008) a Wolfgang (1933-2004), kteří darovali téměř pět set Ginzelových skleněných a listových negativů v roce 1967 Severočeskému muzeu.
Rudolf Ginzel se narodil jako nejmladší potomek soukeníka Josefa Antona (1834-1891) a Anny rozené Vincenz (1836-1905) v Urbanově ulici č. 6 (později Chrudimská). V tomto dnes již neexistujícím roubeném domku prožil většinu svého života. Měl čtyři starší sourozence - bratři Josef Wilhelm (nar. 1859) a Gustav Adolf (nar. 1863) pokračovali v rodinné soukenické tradici, další z bratrů Anton (nar. 1863) vystudoval medicínu a působil jako lékař a porodník v ulici Na rybníčku č. 8, čtvrtá ze sourozenců byla sestra Anna (nar. 1869).

Rudolfovým zájmem se staly jazyky. Po ukončení libereckého gymnázia studoval na univerzitách v Berlíně, Londýně a Vídni, kde dosáhl titulu doktora filosofie. Svou pedagogickou činnost zahájil ve školním roce 1898-1899 jako učitel moderních jazyků na státní reálné škole ve Vídni v VI. okrese, poté působil na reálném gymnáziu v Jablonci nad Nisou. Na základě souhlasu vídeňského ministerstva pro kulturu a vzdělávání z 23. září 1902 se stal profesorem na Státní reálné škole v Liberci.

Reálka sídlila nejdříve v objektech gymnázia a staroměstské obecné školy na tehdejším Bismarckově náměstí (nyní Sokolovské nám.) a roku 1914 se přestěhovala do nové budovy (nynější základní škola na Husově třídě). Rudolf Ginzel vyučoval němčině, angličtině a francouzštině - zejména ve vyšších ročnících - a působil zde až do odchodu do důchodu v roce 1932. Byl rovněž členem zkušební komise pro měšťanskou školu a pracoval jako soudní překladatel angličtiny. Vedle pedagogické činnosti se věnoval širokým badatelským aktivitám - jeho články se objevují v ročence reálky, dále publikoval své rodopisné výzkumy atd.

Fotografická tvorba Ginzelovi učarovala na celý život a zachované negativy z let 1906-1936 ukazují široký tematický záběr. Svým objektivem Ginzel zachycoval historické památky, zákoutí měst i přírodní motivy. Lákaly ho uličky starého Liberce stejně jako zajímavé motivy z oblasti Českolipska či Frýdlantska a Jizerských hor. První negativy z roku 1906 mají formát 9x12 cm, ale již následujícího roku začal souběžně používat formát 13x18 cm. Cenné jsou údaje, které často u svých negativů uváděl. Vzhledem ke komornímu charakteru výstavky byly pro nynější instalaci vybrány Ginzelovy snímky zachycující různá zákoutí starého Liberce i okolních obcí, tvořících dnešní město. Mnohá z nich již nenajdeme, zmizely i některé zde zachycené ulice. Cesty spojující město s okolními obcemi nahradily ulice procházející středem nových sídlištních celků.
Těžiště architektonické a krajinářské fotografie se v závěru 19. století postupně přesunulo z oblasti zájmu profesionálních fotografických ateliérů do sféry amatérské fotografie a počet fotografů zachycujících město a krajinu výrazně vzrostl. Pomohl tomu jak vývoj v oblasti fotografické techniky, tak i rozvoj činnosti různých turistických a horských spolků. Amatérští fotografové se od 90. let 19. století organizovali v klubech, na jejichž rozvoji se na českém území nemalou měrou podíleli právě čeští Němci, mezi prvními vznikl i klub liberecký.

Údaje o zapojení Rudolfa Ginzela do činnosti tohoto klubu nemáme, jeho fotografická tvorba však do tehdejšího směřování amatérských fotografů zapadá. V tomto hnutí - zejména ve Vídni či Praze - se prosazovala tzv. umělecká fotografie, dnes často označovaná jako piktorialismus. Volba motivů, při které Ginzel vyhledával zajímavá a romantická zákoutí s hrou světel a stínů, napovídá o sympatiích k tomuto fotografickému směru. V periodiku příznačně nazvaném Photographische Kunst byly v roce 1911 publikovány dvě Ginzelovy fotografie, díky nimž se jeho jméno objevuje v současných publikacích věnovaných vývoji amatérské fotografie v počátcích 20. století.

Nová instalace Kabinetu fotografie probíhala do konce dubna 2013. Na její realizaci se významně podílela také fotografka muzea Milada Dománková, a to jak po technické stránce při ošetření negativů, jejich skenování a výrobě pozitivů, tak i při sestavování vlastního výběru snímků. Předpokládáme, že ke Ginzelově tvorbě se ještě v budoucnosti vrátíme a představíme další tematické celky z jeho tvorby.

autor: Markéta Lhotová

zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/1014586-liberec-pred-sto-lety-fotograf-ginzel-ukazuje-nemilosrdnou-promenu , https://www.muzeumlb.eu/?page=ginzel )

pod Ještědem (foto Rudolf Ginzel)
pod Ještědem (foto Rudolf Ginzel)
Heliova a Rybářská ulice (původně z archivu Severočeského muzea)
Heliova a Rybářská ulice (původně z archivu Severočeského muzea)
Krematorium (původně z archivu Severočeského muzea)
Krematorium (původně z archivu Severočeského muzea)
(původně z archivu Severočeského muzea)
(původně z archivu Severočeského muzea)

85 let od úmrtí F. X. Šaldy

V Liberci vlastně nikdy pořádně nežil, byť se zde narodil. Přesto na nejznámějšího literárního a uměleckého kritika město pod Ještědem vzpomíná. Po Františku Xaveru Šaldovi jsou zde pojmenovány nejstarší české gymnázium, náměstí i místní divadlo.

Malý František Xaver se narodil 22. prosince 1867 do rodiny českého poštovního úředníka Františka Šaldy, která bydlela na dnešní Sokolské ulici v tehdy většinově německém Liberci. Dům stále stojí a je opatřen pamětní deskou. Když ale byly Františku Xaverovi čtyři roky, vzal jeho tatínek místo na poště v Čáslavi a celá rodina se stěhovala s ním.

Později Šalda sám vzpomínal, že důvodem mohly být národnostní třenice, které tehdejším Reichenbergem zmítaly, i doslovná šikana zdejší radnice vůči české menšině. Snad i tato raná rodinná zkušenost v něm posílil odpor k nacionalismu, tolik příznačný pro jeho pozdější dílo.

Z Čáslavi odjel studovat do Prahy. Nejprve gymnázium, později na chvíli práva, ale protože již od svých jinošských let tíhl k literatuře a umění a publikoval svou poezii a prózu, vedly jeho cesty za vzděláním přeci jen jiným směrem.

Na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy studoval umění a historii a v roce 1919 se zde již habilitoval jako profesor románských literatur. Směrem k románským zemím a Západu vůbec se ale Šalda obracel i mimo svou akademickou kariéru.

Jako mladý autor se podílel na sepsání Manifestu české moderny v roce 1895, a přihlásil se tak k nové, pokrokové generaci českých umělců, která se rozcházela se světem nacionalismu a romantismu 19. století, a to nejen umělecky, ale i filosoficky, když objevila díla Friedricha Nietzscheho nebo Arthura Schopenhauera. V umění pro ni hrála hlavní roli síla individua, osobitý projev, a ne lpění na (velmi často údajných) národních tradicích a mýtech.

Politicky pak tato generace sympatizovala s dělnickým hnutím a rodící se levicovou politikou. Manifest české moderny vedle Šaldy podepsali například i Antonín Sova, Otokar Březina, Josef Svatopluk Machar nebo Vilém Mrštík.

Příklonnost k levici zůstala Šaldovi i po nástupu nové republiky v roce 1918. Když byl v druhé polovině dvacátých let minulého století cenzurován a zabavován komunistický tisk, předal například Šalda redakci svého, tehdy známého a respektovaného časopisu Tvorba mladému Juliu Fučíkovi z KSČ, se kterým ho pojilo přátelství.

Věhlasným se pak stalo vydávání Šaldova zápisníku. Za první republiky se jednalo o respektovaný a vyhledávaný titul, na jehož stránkách se F. X. Šalda vyjadřoval nejen k umění a literatuře, ale i k otázkám politickým a sociálním. Zejména ve 30. letech varoval před nástupem fašismu a hrozbou z jeho strany pro celou civilizaci.

Druhé světové války se Šalda ale již nedožil. Zemřel přesně před 85 lety, 4. dubna 1937. Bylo mu 69 let. Jak byl osud k Šaldovi štědrý co do jeho intelektu, nadání a talentu, nespravedlivě mu ubral na zdraví. Od mládí trpěl nervovou chorobou, bylo mu sotva třicet let, když částečně ochrnul. Snad proto, s vědomím těžkostí takového života, věnoval ve své závěti svůj dům a majetek Jedličkovu ústavu pro postižené děti.

(zdroj:  https://www.nasliberec.cz )

V minulých dnech jsem zde připomněl několik německých politiků z doby prvního československého státu, kteří vedli rozumnou a státotvornou politiku spolupráce obou našich národů v Čechách a Československu. K dalším z této řady byl i dlouholetý liberecký starosta Carl Kostka. Na rozdíl od svého předchůdce MUDr. Bayera, což byl prachsprostý německý nacionalista, vedl Kostka politiku spolupráce a byl rozhodným odpůrce nacismu. V letech 1929-1938 byl starostou Liberce, přičemž v roce 1936 pozval na návštěvu města i presidenta Edvarda Beneše. V dubnu 1938 z důvodu brutálního nátlaku sudetoněmeckých nacionalistů opustil post starosty Liberce. Přesídlil do Prahy a zůstal i nadále odpůrcem nacismu. Do poslední chvíle na místě libereckého starosty se zastával i židů. Kostka byl dlouhá léta i senátorem republiky Československé.Po okupaci byl pronásledován a v závěru války při transportu do Terezína byla zavražděna jeho manželka. On sám dožil v Praze a zemřel v roce 1957.Politiky, jako byl Carl Kostka bychom si měli připomínat. A proto se mi i velmi líbí, že mimo pamětní desky v Mimoni, jeho rodišti, má i před pár lety instalovanou bustu na liberecké radnici. (autor příspěvku Jaroslav Beneš)

Vlasta Burian

(archiv J.Hůlka)

Jedním z rodáků z našeho pohraničí, tedy jedním ze "sudeťáků", byl i král našich komiků, nezapomenutelný Vlasta Burian. Narodil se v roce 1891 v Liberci/Reichenberku, ale rodina se již v jeho 10 letech přestěhovala do Prahy. Kromě výborného komického herectví, se věnoval fotbalu, kde vynikal jako brankář, stejně tak se věnoval cyklistice a tenisu. Jeho herecký život snad netřeba příliš představovat.

Po příchodu Němců si zachoval tvář a nekolaboroval. Dodnes by mě zajímalo, zda ono slavné "Burianovo Cé" je jen legendou, či zda je to pravda. Odmítl třeba i participovat na mravně kompromitující Anketě proti židobolševismu, již vyhlásil Arijský boj. Burian se vykroutil a tvrdil, že neumí dobře německy. On, rodák z Liberce...

Na konci války ho Němci zavřeli, ale snad to nejhorší přišlo po skončení války. Udělali z něj kolaboranta. Byl vězněn a už si nikdy pořádně nezahrál. Byl prostě schopný a díky svým schopnostem i velmi bohatý a oblíbený. A to pouliční lůza a komunisté po válce neodpouštěli...

A k tomu Burianovu Cé: podle pamětníků vystoupil za okupace na jeviště s bičem a na něm měl přivázáno velké tiskací písmeno "C". A ptal se diváků: "Co mám v ruce"? A sám odpovídal. "To je bič na Něm_cé". Ano, v ruce měl bič na Němce okupanty a v srdci odvahu burcovat za svobodu národa... Za protektorátu za to hrozil trest vězení nebo dokonce smrti...Takový byl král našich komiků Vlasta Burian. (autor příspěvku Jaroslav Beneš)

archiv Kája Morčík
archiv Kája Morčík
Černý prapor (1957)
Černý prapor (1957)
Přežil jsem svou smrt (1960)
Přežil jsem svou smrt (1960)
Přežil jsem svou smrt (1960)
Přežil jsem svou smrt (1960)
Jáchyme, hoď ho do stroje (1974)
Jáchyme, hoď ho do stroje (1974)
Zítra to roztočíme, drahoušku (1976)
Zítra to roztočíme, drahoušku (1976)
Zítra to roztočíme, drahoušku (1976)
Zítra to roztočíme, drahoušku (1976)
Příště budeme chytřejší, staroušku (1982)
Příště budeme chytřejší, staroušku (1982)
Arabela (role Fantomase) (1980)
Arabela (role Fantomase) (1980)

František Peterka

(17. března 1922 Praha - 25. listopadu 2016 Liberec)

Od mládí rád sportoval a chtěl se stát učitelem tělocviku, vzpěračem a olympionikem. Po absolutoriu obchodní školy studoval herectví na Pražské konzervatoři.

Hercem, jak František Peterka přiznával, se stal jen nedopatřením. Na prvním místě byl u něj vždycky sport. Toužil být učitelem tělocviku, vzpěračem a olympionikem. Když byl mladý a nechal si od jedné věštkyně číst z ruky budoucnost, oznámila mu, že tento sen se mu nikdy nesplní, ale stane se úspěšným umělcem. Přestože se proti osudu vzpíral, nakonec se její věštba skutečně naplnila. Napomohla tomu tak trochu jeho sestra, která ho přihlásila na konzervatoř, aniž by s ním předtím cokoliv konzultovala. Studium mu vůbec nešlo a dokončil ho jen s velkým sebezapřením.

Po jejím dokončení pracoval jako úředník v pojišťovně a stále toužil po tom stát se úspěšným vzpěračem. Shodou příznivých náhod však získal své první divadelní angažmá ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti, kde nakonec zakotvil na delší dobu.

"Začal jsem se pak živit jako telefonista v pojišťovně a po práci jsem každý den chodil vzpírat. Jednoho dne mi přišel dopis ze Slováckého divadla, že mě viděli hrát v absolventském představení konzervatoře a že jsem se jim tak líbil, že mě chtějí. Nakonec jsem do Uherského Hradiště odjel, ale to jen proto, že jsem potřeboval peníze na novou činku. A od té doby už se to se mnou vezlo," popisoval s úsměvem Peterka.Když mu začaly přicházet nabídky na filmování, vždycky si kladl jednu podmínku. "Musela se mnou jet i činka, jinak jsem odmítal natáčet. Tenkrát jsem cvičil každý den, nemohl jsem bez toho být, tak jsem alespoň posiloval v autě," vysvětloval herec.

Další jeho hereckou štací se stalo Divadlo F. X. Šaldy v Liberci.

Byl hercem s výrazným komediální talentem, který v českém filmu debutoval ve snímku Černý prapor z roku 1958, další hlavní roli si zahrál v nepříliš známém a úspěšném snímku Chlap jako hora z roku 1960.

Mezi jeho nejznámější filmové role patří série komedií Zítra to roztočíme, drahoušku...! a Co je doma, to se počítá, pánové..., kde hrál manžela Ivy Janžurové, po boku Karla Augusty a Heleny Růžičkové si zahrál ve filmu Příště budeme chytřejší, staroušku! (všechny snímky v režii Petra Schulhoffa).

Zaujaly i některé jeho repliky z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje!, kde ztvárnil trenéra juda Tulpacha.

Hrál také v televizním seriálu Arabela (seriál), kde vytvořil postavu českého Fantomase. Výrazná byla jeho postava Krakonoše v hrané večerníčkové sérii Krkonošské pohádky, kde vystupoval společně s Iljou Prachařem, Jaroslavem Satoranským, Zdeňkem Řehořem a Hanou Maciuchovou.

V roce 2001 ve věku 79 let utrpěl velmi vážný úraz, když ho srazil automobil. Po sérii několika desítek operací a třech letech pobytu v liberecké nemocnici jeho sportem trénované tělo přežilo i tuto nepříjemnost.

Zemřel hodinu před půlnocí 24. listopadu 2016 v hospici sv. Zdislavy v Liberci ve spánku ve věku 94 let. K poslednímu rozloučení došlo 1. prosince 2016 v obřadní síni libereckého krematoria.

V roce 1997 obdržel František Peterka Medaili města Liberce za občanské zásluhy.

V listopadu 2016 mu město Liberce udělilo Čestné občanství. Tehdejší primátor Tibor Batthyány udělení pocty navrhl pouhý den předtím, než Peterka zemřel.

V roce 2020 nechalo vyrobit město Liberec, na počest zesnulého herce, bronzovou bustu, která byla umístěna v prostorách liberecké radnice. Autorem busty je sochař a výtvarník Jiří Gdovín.

(zdroj: Wikipedia)

Krkonošské pohádky (1974)
Krkonošské pohádky (1974)
Krkonošské pohádky (1974)
Krkonošské pohádky (1974)
Krkonošské pohádky (1974)
Krkonošské pohádky (1974)
Krkonošské pohádky (1974)
Krkonošské pohádky (1974)
Zítra to roztočíme, drahoušku (1976)
Zítra to roztočíme, drahoušku (1976)
Příště budeme chytřejší, staroušku (1982)
Příště budeme chytřejší, staroušku (1982)
Arabela (role Fantomase) (1980)
Arabela (role Fantomase) (1980)
2013 (archiv Fandíme Liberci)
2013 (archiv Fandíme Liberci)
František Peterka má bustu ve druhém patře historické radnice
František Peterka má bustu ve druhém patře historické radnice

Oslava 85. narozeniny (foto Petr Šimr)

oslava 90.narozeniny (foto Petr Šimr)

Svatopluk Technik

∗ 7. 3. 1913 Rašovka - † 2. 2. 2010 Liberec

"Vlastenectví u mě nikdy nebylo pouhou frází."

Svatopluk Technik se narodil 7. března 1913 v obci Rašovka do rodiny řídícího učitele. Otec Josef Technik pocházel z Půchova u Hradce Králové a v Rašovce vedl obecnou školu. Matka Lidmila se narodila v nedaleké Proseči pod Ještědem do rodiny textilního dělníka. Již před Svatoplukem přibyli do mladé rodiny synové Vladivoj a Miloš. Všichni tři bratři nejprve vychodili obecnou školu a poté studovali na libereckém českém gymnáziu. Po složení maturitní zkoušky v roce 1932, kdy rodina žila již v Pilínkově, odešel Svatopluk Technik studovat na Fakultu architektury Českého vysokého učení v Praze. V roce 1937 obdržel titul inženýra a odejel na stáž do Paříže ke slavnému architektu Augustu Perretovi. Po návratu z Francie nastoupil na povinnou presenční službu v československé armádě. Stal se telegrafistou a absolvoval školu pro důstojníky v záloze. Na podzim roku 1938 sloužil na Slovensku, kde pomáhal s obranou proti maďarským záškodníkům.

Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava nastoupil ke stavební firmě Hrabě a Losovský. V roce 1942 se dostal v rámci zaměstnání na Slovensko, kde projektoval do roku 1944, než odešel do projekční kanceláře na ministerstvu dopravy. V srpnu 1944 odejel do Bánské Bystrice a stal se příslušníkem 1. československé armády na Slovensku. V boji proti hitlerovským vojskům vytrval coby spojař až do oficiálního rozpuštění armády. Poté se několik měsíců skrýval u přátel, než byl v lednu 1945 zatčen gestapem a dva měsíce vězněn. V březnu 1945 se dočkal osvobození v Bánské Bystrici. Po konci války odešel zpět na sever Čech, kde v Liberci vyučoval na Průmyslové škole stavební a provozoval soukromou projekční kancelář. Po roce 1948 musel živnost ukončit. Na místo toho pak působil ve Stavoprojektu a v letech 1958-1960 u Pozemních staveb Liberec. Poté se navrátil na průmyslovou školu, kde vyučoval až do roku 1988. Po celé meziválečné období se věnoval tématům urbanismu a záchraně nemovitých památek. Projektoval například sídliště na Králově Háji, vstup do libereckého výstaviště a nebo atriové domy na Aloisině Výšině. Rovněž publikoval desítky odborných a populárně naučných knih a několik set studií a článků. V roce 1995 mu město Liberec udělilo Čestné občanství. O patnáct let později obdržel Poctu hejtmana Libereckého kraje. Zemřel 2. února 2010 v Liberci. (autor článku Jan Hnělička)

(zdroj:  https://www.osobnostilibereckehokraje.cz/osobnosti/id:28355?fbclid=IwAR2uKt9dz4M79fqPQEoFXrmZ0W7-BoNUF8dFUaUf54piyltCCgvkP1gQdyA   )

Ladislav Bareš

Ladislav Bareš s manželkou. Z rodinného archivu, repro foto | Foto: Lucie Fürstová, Český rozhlas Liberec
Ladislav Bareš s manželkou. Z rodinného archivu, repro foto | Foto: Lucie Fürstová, Český rozhlas Liberec

Další laureát Pocty hejtmana Libereckého kraje? In memoriam získal cenu za celoživotní přínos v oblasti kultury rodák z Hradce Králové Ladislav Bareš. Se svou kapelou reprezentoval kraj po celé České republice, ale i v zahraničí.

"Táta byl hodně pracovně vytížený. Co jsem slyšel od jeho kolegů, byl hodně pracovitý a lidi dovedl nadchnout. Když měl v kapele někdo nějaký problém, táta se o něj postaral, jako kdyby byl z rodiny," vypráví Ladislav Bareš mladší.

Hokej hrál v Hradci

Ladislav Bareš oceněný In memoriam měl velmi široký záběr svých činností, nevěnoval se jen hudbě. "Byl i sportovec, hrál fotbal a hokej v Hradci," říká jeho syn a pokračuje: "Když přijel Matuška po revoluci, vyžádal si tátu, hráli v Lucerně a po republice koncertovali."

Jak vzpomíná Ladislav Bareš mladší, jeho tatínek se přátelil taky s Karlem Štědrým. "Parta Štědrý, Neckář a ti všichni na LVT, to bylo něco." Orchestr Ladislava Bareše měl úspěch i v Rakousku. "Za poctu hejtmana by byl tatínek určitě rád," dodává syn hudebníka.

(zdroj: https://liberec.rozhlas.cz/s-matuskou-a-stedrym-hral-na-lvt-ladislav-bares-byl-i-hokejistou-6388970 )

Bareš byl všestranně hudebně nadaný. Hrál na tahací harmoniku a třeba i na trumpetu. Z rodinného archivu, repro foto|foto: Lucie Fürstová,Český rozhlas Liberec
Bareš byl všestranně hudebně nadaný. Hrál na tahací harmoniku a třeba i na trumpetu. Z rodinného archivu, repro foto|foto: Lucie Fürstová,Český rozhlas Liberec
Zítra to bude 104 let od narození Ladislava Bareše, zakladatele a kapelníka legendárního orchestru. Rádi vzpomínáme na plesy, taneční, LVT a další akce, na kterých hrál. Byl prostě všude, uměl zahrát cokoliv a s kýmkoliv. Ne nadarmo jej Karel Vlach nazval králem severu. (archiv Všichni Čermáci)
Zítra to bude 104 let od narození Ladislava Bareše, zakladatele a kapelníka legendárního orchestru. Rádi vzpomínáme na plesy, taneční, LVT a další akce, na kterých hrál. Byl prostě všude, uměl zahrát cokoliv a s kýmkoliv. Ne nadarmo jej Karel Vlach nazval králem severu. (archiv Všichni Čermáci)

Bareš, Ladislav, vedoucí tanečního orchestru, trumpetista a organizátor, narozen 22. 4. 1918, Hradec Králové, zemřel 1. 7. 2000, Liberec.

Od roku 1940 hrál na trubku v Orchestru Gustava Broma v Brně. Působil i v tanečních orchestrech v Polsku a v Německu. V Hradci Králové řídil od roku 1945 taneční orchestr swingového typu, jenž vystupoval pod jmény Alfa a Orchestr Ládi B. ZK ČSD. V roce 1946 se přestěhoval do Liberce, kde pokračoval ve vedení orchestru, s nímž vedle účinkování v místním rozhlasu absolvoval četné zájezdy na Slovensko, do Německé demokratické republiky a Polska. Stal se opakovaně vítězem krajského kola v kategorii tanečních orchestrů. Se svým orchestrem vystupoval především na tanečních soutěžích, čajích a tanečních kurzech.
V roce 1960 Bareš spolupracoval s Karlem Hájkem na realizaci hry se zpěvy a baletem na Aristofanovu předlohu Únos bohyně aneb o vinařově vině. V letech 1965-90 s orchestrem účinkoval na libereckých kulturních a zábavných pořadech v rámci Libereckých výstavních trhů. Jako hosté se zde objevili populární zpěvačky a zpěváci Melánie Oláryová, Virginia kvarteto (z Německé demokratické republiky), Milan Chladil, Waldemar Matuška, Eva Pilarová či Karel Štědrý.
Na sklonku padesátých let vedl Bareš nahrávací studio v prostorách podniku Supraphon. V polovině šedesátých let stál u zrodu rockového souboru Atlantic, který se stal trvale spolupracujícím tělesem s jeho orchestrem, jenž v této době vystupoval již pod současným jménem Orchestr Ladislava Bareše. Na konci šedesátých let Bareš spolupořádal koncerty francouzského rockera Johna Hollidaye či jazzového varhaníka Lou Benneta. Po úspěšných představeních jeho orchestru v Praze mu byla nabídnuta řada koncertů v západní Evropě. Na počátku sedmdesátých let přizpůsobil sestavu svého orchestru rostoucí oblíbenosti rockové hudby. Svou iniciativou se zasloužil o angažmá svého orchestru v německém Stuttgartu v letech 1974-78. V osmdesátých letech absolvoval s orchestrem řadu vystoupení v Německu a na tanečních soutěžích a koncertech spolu s hostujícím Karlem Černochem.
S nástupem normalizace se Bareš stal vedoucím programového oddělení Parku kultury a oddechu Julia Fučíka, poté jeho technickým pracovníkem. V roce 1990 absolvoval se svým orchestrem velké turné s Waldemarem Matuškou po Československu. Několikrát účinkoval také na světovém poháru standardních tanců ve Vídni. V devadesátých letech odehrál s orchestrem benefiční plesy v Curychu, účinkoval v Bratislavě a v rakouském Klosterneuburgu. V roce 2002 vedl orchestr při vystoupeních v rakouských městech Salzburg, Linec, St. Pölten, Ried a Wiener Neustadt. Po svých pětasedmdesátých narozeninách a několika mozkových příhodách již Bareš nemohl absolvovat zájezdy a ukončil kariéru vedoucího Orchestru Ladislava Bareše. V souladu s jeho souhlasem nese orchestr i nadále jeho jméno.

(zdroj:  https://www.ceskyhudebnislovnik.cz )

Ladislav Bareš - kapelník, 1993. (foto Petr Šimr)
Ladislav Bareš - kapelník, 1993. (foto Petr Šimr)
Ladislav Hampl - Bydlel.na Králově Háji
Ladislav Hampl - Bydlel.na Králově Háji
Kamil Halbich - Bydlel v hokejce a do školy chodil do Ruprechtic (Ahojky Lenka)
Kamil Halbich - Bydlel v hokejce a do školy chodil do Ruprechtic (Ahojky Lenka)
Miroslava Pleštilová - Chodila do Vratislavic do školy, A také do Frýdlantu na gymnázium 3
Miroslava Pleštilová - Chodila do Vratislavic do školy, A také do Frýdlantu na gymnázium 3
David Švehlík - chodil do školky u soudu, Jeho tatínek byl veliký fešák a byl hercem v divadle F.X.Šaldy, než odešel do Prahy. (Vladimíra Tržická)
David Švehlík - chodil do školky u soudu, Jeho tatínek byl veliký fešák a byl hercem v divadle F.X.Šaldy, než odešel do Prahy. (Vladimíra Tržická)
Nicol Lenertová
Nicol Lenertová
Jiří Klem
Jiří Klem

další slavní liberečtí rodáci

(autor příspěvku Luboš Mencl)

Oldřich Kaiser - chodil do školy v Barvířské, měli jsme stejného třídního učitele jako on matikáře p.Sýkoru a on nám kolikrát vypravoval jaký byl Olda číslo a bavič třídy, prostě to má v krvi. Jinak bydlel v Matoušově ulici úplně první vysoký panelák od nádraží (Šárka linhartová)
Oldřich Kaiser - chodil do školy v Barvířské, měli jsme stejného třídního učitele jako on matikáře p.Sýkoru a on nám kolikrát vypravoval jaký byl Olda číslo a bavič třídy, prostě to má v krvi. Jinak bydlel v Matoušově ulici úplně první vysoký panelák od nádraží (Šárka linhartová)
Pavel Liška - Pavel chodil na textilní. Byl ve 4 ťaku s maturitou. když jsem ja chodila do v prváku . Ten rok byla revoluce.. Krasný časy.. ❤️. Pavel měl nádherný, dlouhý, černý, kudrnatý vlasy. Nosil bílou košili a kožený kalhoty , byla jsem z něj paf ... ❤️ Né jen já 🤣 - Raducza Krchov Na základku chodil na Jabloňovku
Pavel Liška - Pavel chodil na textilní. Byl ve 4 ťaku s maturitou. když jsem ja chodila do v prváku . Ten rok byla revoluce.. Krasný časy.. ❤️. Pavel měl nádherný, dlouhý, černý, kudrnatý vlasy. Nosil bílou košili a kožený kalhoty , byla jsem z něj paf ... ❤️ Né jen já 🤣 - Raducza Krchov Na základku chodil na Jabloňovku
Petr Jeništa - Bydlel Na Rudě
Petr Jeništa - Bydlel Na Rudě
Petr Halberstadt - Chodil na ZŠ ve Mníšku, nadaný student na SPŠT Liberec !
Petr Halberstadt - Chodil na ZŠ ve Mníšku, nadaný student na SPŠT Liberec !
Stanislava Bartošová - Chodila do stejné školy jako já, jen o pár tříd výše. Byl to Růžodol 1 (Dana Rosková)
Stanislava Bartošová - Chodila do stejné školy jako já, jen o pár tříd výše. Byl to Růžodol 1 (Dana Rosková)
Olga Lounová - Chodila na gymnázium F. X. Šaldy
Olga Lounová - Chodila na gymnázium F. X. Šaldy
Hana Ulrichová - se tady jenom narodila.
Hana Ulrichová - se tady jenom narodila.
Dagmar Bláhová
Dagmar Bláhová
Karel Zima (Celá jeho rodina, jak maminka, tak sestra, která má úzasné květinářství ve Vratislavicích - komentář Adie Hrustinczová)
Karel Zima (Celá jeho rodina, jak maminka, tak sestra, která má úzasné květinářství ve Vratislavicích - komentář Adie Hrustinczová)

Jindřich Jehlička

Čas od času se tu zmiňují lidé. A nemusí to být nutně historické postavy a továrníci sto let nazpět. Mně třeba (nejen tady) chybí výraznější připomínka paní Koškové, která s manželem a dalšími okolo "tanečně odkojila a společensky vychovala řadu z nás".Ale dnes já osobně připomenu někoho jiného, v souvislosti s před chvílí zmíněnou základní školou ZŠ Ještědská v Dolním Hanychově. Stačí říct v podstatě jen jméno - Kuba. Neodmyslitelný jezevčík, katamarán, kytara a jasně - pionýr. No a? Byl to fér človíček, od kterého jste mohli dostat pohlavek (a věděli jste za co), ale taky vás po letech sám od sebe pozdravil na ulici a pamatoval si. Takže to třeba berte jako měsíc připomínky učitelů, vychovatelů, těch, kteří vás něco naučili. A já od Kuby těch pár akordů, zvyk hodně nakrátko ostříhaných nehtů a vzpomínek mám. A že jsem taky za uši dostal - jednou. (autor příspěvku Petr Ruprecht)

Panu učiteli s láskou. Bývalí žáci poděkovali městu za Jindřicha Jehličku

Pan učitel Jindřich Jehlička byl pro mne vzorem a ovlivnil mé směřování na celý život. Takové vyznání napsalo několik bývalých žáků ZŠ Ještědská v Liberci vedení města. Primátorka učiteli jejich poděkování tento týden osobně tlumočila.

V někom z dětí zanechalo nesmazatelnou stopu zpívání ve sboru Kokrháček, někdo měl raději vodácký kroužek či hru na kytaru, jiný třeba francouzštinu. Všechny tyto zájmové kroužky vedl a dosud na ZŠ Ještědská v Liberci vede učitel Jindřich Jehlička.

Hned několik jeho bývalých žáků, dnes dospělých lidí, se písemně svěřilo primátorce města Martině Rosenbergové a náměstkovi pro školství a kulturu Kamilu Janu Svobodovi, jak hlubokou stopu v nich učitel Jehlička zanechal. Primátorka proto pozvala Jindřicha Jehličku tento týden na radnici, aby mu za jeho práci při výchově mladých lidí poděkovala, a vyřídila mu i vyznání jeho někdejších žáků.

"Málokdy nám píší lidé jen proto, aby někoho nebo něco pochválili. Proto mi udělalo velkou radost, když na radnici přišlo několik dopisů najednou s vyznáním panu učiteli Jehličkovi. Ráda jsem ho přivítala na radnici a poděkovala mu za jeho dlouholetou pedagogickou činnost, za jeho obdivuhodný výchovný vliv, který na děti má," řekla primátorka Martina Rosenbergová. Jak doplnila, bez podpory a zázemí školy by ovšem nemohl učitel v tolika různorodých kroužcích děti vést a rozvíjet v nich jejich schopnosti a talent.

"Perfektní zázemí učiteli Jehličkovi po celou dobu jeho působení vytvářely hlavně bývalé ředitelky Čeřovská a Medvedíková. Od nich se dočkal dlouholeté podpory a uznání," podotkla primátorka. "Vážím si toho, že jsem Jindřicha Jehličku poznala osobně. Tak velké srdce, a přitom tak obrovská skromnost, to už se dnes jen tak nevidí," dodala.

Na radnici napsali své poděkování lidé, kteří nastupovali do školy jako prvňáčci před bezmála čtvrt stoletím. Podrobně popisovali, co všechno jako svěřenci učitele Jehličky zažili, co se naučili a jak je kroužky formovaly. Jedna z bývalých žákyň napsala, jak se těší, až její malý syn nastoupí do stejné základní školy a že bude navštěvovat stejné kroužky jako kdysi ona sama. "V profesním i soukromém životě mi mockrát pomohl, proto si ho moc vážím. Je pro mě velkým vzorem," uvedla o svém učiteli mladá maminka.

O tom, jak učitel Jehlička před mnoha lety ovlivnil i výběr jejich profese, napsali například dva hudebníci orchestru Divadla F. X. Šaldy. "Hudba se stala mou životní volbou," zdůraznil fagotista orchestru.

Jeho kolegyně hobojistka doplnila, že Jindřich Jehlička jí byl vždy velkou motivací a oporou. "Díky mimovýukovým činnostem dostalo šanci mnoho nadaných, ale i obyčejných dětí, které v těchto činnostech nalezly směřování svého života a přátele na celý život," připomněla. Někteří z těch, které Jindřich Jehlička kdysi vedl ve svých kroužcích, se dnes sami věnují dětem jako pedagogové nebo instruktoři.

31.01.2013 Text: Zuzana Minstrová, foto: Jan Král

Karel Hubáček

"Raději se dívám, než mluvím."

Doc. Ing. arch. Karel Hubáček, Dr. h. c. je jedním z nejuznávanějších architektů současnosti. Svým dílem, které spojuje estetiku i techniku se zařadil mezi nejvýznamnější české architekty poválečného období a svojí skromností a odvahou inspiroval celou generaci architektů, kteří spolu s ním pracovali v architektonickém studiu SIAL. V České republice je dosud jediným architektem, který získal od Mezinárodní unie architektů prestižní Perretovu cenu a to za své nejznámější dílo - Televizní vysílač na Ještědu.

Ze života

1924 - narozen v Praze

1943 - maturoval na Státním čs. reálném gymnásiu v Praze - Michli

1943-1945 - nasazen na nucené práce v Německu, odkud se vrátil do Prahy a na obrněném vlaku se zúčastnil Pražského povstání v květnu 1945

1945-1949 - studoval na ČVUT v Praze - Fakulta architektury a pozemního stavitelství

1951-1968 - přestěhoval se do Liberce, začal pracovat v Krajském projektovém ústavu pro výstavbu měst a vesnic v Liberci (později Stavoprojekt Liberec)

1969-1971 - spoluzakládá a vede nezávislé architektonické sdružení SIAL (Sdružení inženýrů a architektů Liberec) a Školku SIAL

1990-2000 - ředitel ateliéru SIAL (od r. 1991 nese název SIAL architekti a inženýři spol. s r. o.)

1994-1997- vedoucí katedry architektury na FA TUL Liberec

1995 - docentura na VŠUP Praha

2011 - zemřel v Liberci

Významná díla

1953 - LIAZ Mnichovo Hradiště a LIAZ Rýnovice

1960 - montovaný rodinný dům v libereckých Lidových sadech

1963 - Kino v Doksech (s Vlastislavem Kolářem a Františkem Dvořákem)

1973 - Vysílač a hotel na Ještědu u Liberce (se statiky Zdeňkem Zachařem a Zdeňkem Patrmanem, interiéry restaurace a hotelu řešil Otakar Binar)

1977 - vodárenská vyrovnávací věž v Praze - Dívčích hradech (se Zdeňkem Patrmanem)

1977 - radiový vysílač v jemenském Adenu (s Daliborem Vokáčem a Zdeňkem Patrmanem)

1979 - Meteorologická věž v Praze - Libuši

1979 - Obchodní dům Ještěd v Liberci (s Miroslavem Masákem)

1986 - Dům kultury s koncertní síní v Teplicích (kolonáda Otakar Binar)

1994 - přestavba brněnského Divadla Husa na provázku (hlavní autor Václav Králíček, spoluautor Jiří Hakulín)

1999 - Divadlo Disk na Starém Městě v Praze (s Jiřím Hakulínem) a řada dalších staveb.

Ocenění, čestné tituly

Za svoji tvorbu získal architekt Hubáček řadu ocenění i poct. K těm nejvýznamnějším patří:

1969 - Cena Auguste Perreta (Le Prix Auguste Perret 1969), udělená Mezinárodní unií architektů za "Televizní vysílač" na Ještědu

1989 - Zlatá medaile za Dům kultury v Teplicích, Grand Prix prezidenta Bulharska, Unie architektů a Interarch 1989 v kategorii světových kulturních staveb na světovém bienále Interarch v Sofii

1993 - titul Čestný doktor technických věd udělený ČVUT v Praze za celoživotní architektonické dílo

1994 - Čestný občan města Liberce

1996 - Herderova cena (Herder-Preis) udělená Vídeňskou univerzitou

1996 - Grand Prix 95, cena osobnostem české architektury udělovaná Obcí architektů ČR

2000 - Stavba 20. století, za Ještěd (uděluje Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a BVV)

2001 - Medaile za zásluhy II. stupně, udělená prezidentem České republiky Václavem Havlem

2005 - Pocta České komory architektů za celoživotní dílo a za morálně pevné postoje

2006 - Pocta hejtmana Libereckého kraje.

2016 - Čestné občanství hlavního města Prahy udělené in memoriam

Takto svou tvorbu Karel Hubáček charakterizoval v roce 1993 ve své habilitační přednášce k docentuře:

"Po celou dobu svého snažení o projektování jsem usiloval o dosažení architektonického výrazu pomocí vhodné konstrukce, která je podle mne formotvorným prvkem, nejenom podpůrným prostředkem k dosažení cíle. Je rovnoprávnou a nosnou veličinou architektonického díla i inspirační součástí architektonického myšlení. Spolurozhoduje o úspěchu tvorby. Stejně jako úcta k místu, které svojí prací na dlouhou dobu poznamenáme. Prostředí svojí myšlenkou nepřevyšuji, ale dotvářím."

I v tisku bylo zveřejněno mnoho článků o tomto významném architektovi, dovolujeme si citovat z článku "Otec Ještědu" Václava Hnátka v Mf Dnes v roce 2014:

Konstrukce Ještědu kombinuje ocel, beton a plastové hmoty. Naprosto splňuje závazek, který si Hubáček dal, tedy projektovat stavby, které by mohly "morálně přežít i delší dobu, aniž by urážely vkus příštích generací". Obdivoval funkcionalismus, ale dokázal jeho vliv posunout dál.

(zdroj: https://stavbaroku.lk/karel-hubacek

 )

Co o sobě řekl: "Od roku 1961 do 2006 zeměměřič, od té doby důchodce, kecající do všeho. Můj sen býval být tulákem, ale často jsem musel předstírat, že jsem spořádaný člověk. Ač nerad, přistoupil jsem na označení turista. Hodně jsem nachodil i naběhal pro zdraví, takže jsem si zničil klouby a teď s bídou vylezu na kolo. Hodně jsem zlobil, jak mi přibyla léta i kila, pokouším se dělat hodného stařečka, moc se mi to nevede."

Václav Víšek projel celou Českou republiku a vytvořil spoustu úžasných srovnávaček ve velkém množství měst, městeček a vesnic


Václav Víšek

nejen výborně vytvářel srovnávací fotografie, ale o svých cestách nádherně vyprávěl. Toto například napsal o své cestě do Liberce:


Začít vytvářet srovnávací fotky ve velkém městě je jiné, než v malých hnízdech. Výhodou je, že vždycky se něco najde, nevýhodou orientace v neznámém prostoru. Po Českých Budějovicích, kdy jsem převzal srovnávačky místního fotografa, což mě dodnes mrzí, měl jsem jít svou cestou anebo se Buějicům vyhnout, jsem se rozhodoval mezi Libercem a Hradcem Králové. Proč jsem vybral Hradec, už nevím, mávnul jsem rukou, na jaře Hradec, na podzim Liberec. Dopadlo to jinak, na město pod Ještědem došlo až v pozdním jaru letošním.

Rodiče si pořídili v mém dětství pozemek s bouračkou po odsunutých Němcích, tak jsem na Liberecku trávil prázdniny, táta si tam léčil nemožnost účastnit se politického života, ano, s komunisty se nekamarádil. Když došlo k rozmísťování absolventů zeměměřické průmyslovky, na severu chyběli obyvatelé, hodně nás sem spadlo.
3.července 1961 jsem dostal do občanky štempl, že jsem pracovník Ústavu geodézie a kartografie Liberec s působností v celém tehdejším Severočeském kraji. Všichni jsme museli mít razítko v občance, existovala jakási doba, po jejímž uplynutí se stalo chybějící razítko důvodem k soudnímu stíhání. V tom jedenašedesátém se rozhodovalo o rozmístění absolventů už ve škole. Nenechali nás tápat. I plat byl připravený, 985 Kčs hrubého, nemyslím za den, ale za měsíc.
Po krátkém soudružském přivítání nás několik hned ten den odjelo do Ústí nad Labem. A tak, přetože jsem měl několik let v občanském průkazu razítko z Liberce, nostalgie mě chytá spíš v Ústí, tam proti nádraží je dům, dnes slouží jiným účelům, pokud mi vyjde čas, přes uličku V Jirchářích je vinotéka s žernoseckým vínem, dívám se na onen dům a pokud je nějaký posluchač, otravuju stařeckými výlevy. Jak to my věkovití umíme.
A dost!
Jsem v Liberci, který se díky soukromým autobusovým společnostem, jezdících po kvalitnějších silnicích, přiblížil Praze na hodinu a malý kousek. Posadím se do žlutého autobusu a než se kouknu do novin a vypiju kafe, vystupuju. Jen vzpomenu na dobu, kde jsme se stěhovali na prázdniny do naší chaloupky, ráno se vstávalo ve čtyry, abychom se ještě odpoledne dotloukli na místo osobním vlakem. Příplatek na rychlík činil 16 Kčs.
V celém svém životě jsem Liberec potkával. Kdybych sepsal historky společenské, pracovní, sportovní, opilecké, jenom ty, na které jsem léty nezapomněl, šlo by o hodně nezáživný slovní doprovod ke srovnávacím fotkám.
Vybral jsem si dálkový stokilometrový pochod Jizerskými horami, ten jsem měl hodně rád. Už neexistuje, co se týče publicity, nemohl se rovnat s Jizerskou padesátkou na lyžích.
Hurá do Liberce!
Reichenberg je významné město, jehož sláva léty vůbec neklesá. Budova nádraží mluví za vše. Následné dvě srovnávačky mám schované od loňska, tehdy jsem jenom přestupoval z autobusu na vlak a využil jsem volného času. Předpokládal jsem, že Liberec nafotím, pak budu vybírat. Letos zjara mě navštívily jakési nemoci, tak jsem se rozhodl zveřejnit všechno co mám. Co já vím, jestli za rok budu schopný chodit, fotit...

Přesně před 56 lety, 25. března 1966, byla zahájena první výstava Josefa Sudka v Liberci. Výstavu hostilo Severočeské muzeum ve stejném sále, kde můžete zhlédnout současnou Sudkovu výstavu Sen o zahradě. Světoznámého fotografa tehdy zachytil v několika momentkách fotograf Jan Kabíček. Celou fotogalerii najdete na webu muzea bit.ly/3IvXM4R

(zdroj: https://www.muzeumlb.cz )

15. prosince 2021, zemřel ve veku 91 let emeritní arciděkan liberecký a kanovnik litomeřický, otec František Opletal, který sloužil v Liberci nejprve jako kaplan v letech 1963 - 1974 a posléze jako arciděkan v letech 1990 - 2010. V Liberci se musel ve značné míře věnovat opravám kostelů, například kostela svatého Kryštofa v Kryštofově Údolí, kostela svaté Kateřiny Alexandrijské ve Stráži nad Nisou, kostela Nalezení svatého Kríže v Liberci a kostela Panny Marie U Obrázku v Liberci-Ruprechticích, jakož i interiéru budovy arciděkanství, a započal rovněž generální opravu libereckého arciděkanského kostela sv. Antonína.

(autor příspěvku Patrick Sébastien )

Chadimová, Havel, Tříska
Chadimová, Havel, Tříska

Václav Havel v KVK v Liberci 2003.

(archiv Petr Šimr)

Dvě popravy v Liberci v roce 1897:


Josef Kögler a Bernhard Krusche "Rodák z Jablonce nad Nisou Josef Kögler byl popraven v březnu 1897 v Liberci. Jeho případ nebyl o nic méně mediálně sledovaný než ten Hoffmannův a osobnost Köglera byla ještě mnohem barvitější. Kögler byl původně kamenický dělník, pak se nicméně začal potulovat po Čechách i po Dolních Rakousích. Shromažďoval kolem sebe různá pochybná individua a společně kradli a loupili. Podle všeho také vraždili - Köglerovi se sice před soudem podařilo dokázat jen jednu vraždu, ale to především kvůli časovému odstupu. V novinách se v jeho případě psalo o šesti až třinácti vraždách, Wohlschlager uvádí sedm.

Z Köglera se postupně stala loupežnická legenda severu Čech, jeho fotografie byla vystavena na veřejných místech a do pátrání po něm se zapojilo i vojsko. Köglera tato štvanice přestala brzy bavit, zanechal zbytek tlupy svému osudu a uprchl za hranice. Dostal se až do Francie, kde se nechal naverbovat do cizineckých legií. S nimi pak strávil dva roky v afrických koloniích. Náhoda tomu chtěla, že byl poznán a vydán přes několik zemí k potrestání do Liberce. Podle Wohlschlagera jej poznali čeští nováčci u legie.

Wohlschlager měl původně v Liberci bydlet v České Besedě, ale protože vlak z Prahy nabral několikahodinové zpoždění a do Liberce dojel až ve dvě hodiny ráno, musel se poohlédnout po něčem jiném. Do hotelu "Deutsches Haus" nechtěl, v hotelu "Union" měli obsazeno, a tak skončil v hotelu "Zur Eiche". Když ale druhý den šel do České Besedy na oběd, shromáždilo se venku 50 až 70 lidí, kteří upřeně hleděli dovnitř. Hostinskému řekli, že u něj má sedět pražský popravčí. Hostinský se ale spletl, zaměřil se na jakéhosi pána s polovičním cylindrem, s nímž pak odešel i dav. Pánovi se nicméně omyl podařilo brzy vysvětlit a asi dvacet lidí, převážně "dítek školních", našlo pravého Wohlschlagera, za nímž potom kráčeli ve špalíru. Wohlschlager si s tímto mlčenlivým zástupem došel k truhláři, k holiči i k uzenáři. Šibenice na káře směřující do budovy soudu přivábila další zvědavce. Večer přijelo mnoho novinářů z Prahy a ze Žitavy a zase hledali kata v Besedě. Ten pravý ale ležel v posteli na jiném hotelu, a tak pronásledovali zmateného cukráře z Lovosic.

Kata Kögler velmi zaujal, stejně jako už předtím porotu, soudní znalce i vězeňskou stráž. Neustále sršel vtipem a smál se na celé kolo, soudní proces pojímal jako divadelní jeviště. Wohlschlager i po desítkách let litoval, že ho nešel spoutat osobně, protože se tím připravil o pořádnou dávku šibeničního humoru, a Köglerův obrázek i ve stáří občas vytáhl ze šuplíku a vzpomínal na tohoto pozoruhodného muže. Při samotné popravě pak měl prý co dělat, aby se nerozesmál. Všichni přitom tvrdili, že Köglerova veselost nebyla hraná. Duchovní, který s pochmurným výrazem odříkával modlitby, vedle něj působil jako člověk, co si spletl dveře. Humor a odvaha zkrátka Köglera neopustily ani na šibenici.

Den před popravou trávil Kögler družným rozhovorem s dozorci, svým obhájcem a knězem. Dával do placu samé morbidní žertíky a hlášky. V podvečer za ním přišla na návštěvu přišla jeho žena a desetiletý, podle speciální přílohy Libereckých novin (Reichenberg Zeitung) věnované Köglerově popravě, velmi hezký syn (sám Kögler byl popisován jako tmavý a hezký muž). S nimi se Kögler asi hodinu srdečně loučil, údajně se zde neubránil slzám. Pak se vyzpovídal páteru Moritzovi a dal si přinést večeři: řízek s bramborem a švestkový kompot. Vše s chutí snědl, vypil několik sklenic piva. Byl stále v dobré náladě, za noc vykouřil 15 doutníků nejrůznějších značek a vypil několik hrnků černé kávy. V noci chtěl další pivo, ale nedostal jej kvůli blížícímu se svatému přijímání. Ráno se ve vězeňské kapli zúčastnil mše a P. Moritz mu podal svaté přijímání.

Ten den v Liberci hustě pršelo, budovu soudu obléhala armáda deštníků a držitelé vstupenek, úřední osoby a novináři se tísnili v chodbičce na malý vězeňský dvůr. Wohlschlagerovi a jeho pomocníkům nicméně utvořili rozestup, hned za nimi šli vojáci, kteří zatlačovali dav dál od šibenice. Protože Wohlschlager připravoval šibenici, Köglera šli spoutat jeho pomocníci. Kögler jim vesele popřál dobrý den a nadále vtipkoval. Na popraviště šel pevným krokem, ve tváři byl růžový, ne bledý, a stále se usmíval. Když prezident soudu přečetl rozsudek a formálně předal Köglera katovi, Kögler se drobně uklonil a řekl: "Děkuji vám, jsem rád, že to se mnou skončí." K Wohlschlagerovi se otočil se slovy: "Těší mne velice, pane Wohlschlagere, prosím, dělejte rychle, aby to dlouho netrvalo - jedna, dvě a hotovo!" Wohlschlager vzpomínal, že mu zacukaly koutky.

Chtěl ještě něco říct, ale byl urychleně vyzdvižen a vydal jen udivené "aha". Když už byl nahoře, z plna hrdla se stejnou bujarostí zakřičel: "Sbohem pánové, ať žije císař František Josef!" Připravení bubeníci začali hned bubnovat, protože očekávali urážku. Ale Kögler nezamýšlel nikoho urážet ani v poslední chvíli. Wohlschlager Köglerovi zlomil vaz, ale vězeňský lékař po dvou minutách zjistil, že srdce ještě tluče. Po dalších dvou minutách byl veselý vrah mrtvý. Na tváři měl podle Wohlschlagera prázdný, ale nikterak nepřirozený výraz. Mrtvola visela na šibenici ještě dvě hodiny, přestože pršelo. Kapala z ní voda, když ji ukládali do rakve. Wohlschlagera Kögler natolik zaujal, že se na něj šel vyptávat žalářníka. Ten mu dal jeho fotografii a vyprávěl humorné historky, které s ním zažil během jeho čekání na smrt. Odsouzence jako byl Kögler Wohlschlager nepotkal nikdy předtím, ani potom. Uvažoval, jestli jeho odvaha neměla co dělat se službou v koloniích.

Popravu Bernharda Kruscheho opět v Liberci už v dubnu 1897 pokládal Wohlschlager za nejrozporuplnější ve své kariéře. Trest smrti v jeho případě považoval za neadekvátně přísný. Krusche byl zloděj, vybral si prosperující obchod se střižním zbožím, o jehož majitelce Arnoštce Emlerové se vědělo, že je zámožná. Podle Kruscheho výpovědi namířil na Emlerovou zbraň, aby mu vydala peníze z pokladny, jenže ona se začala bránit, po zbrani chňapla a Krusche vystřelil. Rána byla smrtelná. Pak vypáčil pokladnu, vybral peníze a utekl. Po sdělení, že mu císař milost neudělil, Krusche propukl v usedavý pláč. Návštěva bratra, který mu pouze chladně vyčetl, co provedl, jeho náladu nezlepšila.

Krusche trávil poslední noc s knězem, chtěl jen kávu a cigarety. Soucit vůči němu měl i prezident soudu, který mu nechal poslat víno, aby se trochu otupil. Wohlschlager své pomocníky speciálně instruoval, aby si počínali co nejrychleji a způsobili Kruschemu co nejméně utrpení. Za minutu a půl lékař konstatoval smrt. Popravě v soudním dvoře přihlíželo podle Wohlschlagera asi 150 osob: právníci, lékaři, důstojníci, vojenský oddíl a novináři. Kruscheho poslední slova byla: "Žijte všichni blaze". Kat byl rozpačitý. "Nechci říci, že si nezasloužil svého trestu, ale jak pro něho, tak i pro veřejné svědomí byla by bývala spíše na místě milost, než provaz. Krusche byl by se jistě polepšil," napsal."

(zdroj:   https://nociupije.wordpress.com/2021/02/24/ten-co-lidi-vesi-ii/?fbclid=IwAR3uk27zZnFS0RdIft_BOe_Yk2-pbRpim10c8Khgz729eETzaZvnAePfiN4

 )
 
NÁVŠTĚVA CÍSAŘE V LIBERCI (21. 6. 1906) Při své třetí návštěvě Liberce přijal císař František Josef I. přímo na náměstí před radnicí hold starostů a dalších zástupců převážně německých měst a okresů v Čechách.
NÁVŠTĚVA CÍSAŘE V LIBERCI (21. 6. 1906) Při své třetí návštěvě Liberce přijal císař František Josef I. přímo na náměstí před radnicí hold starostů a dalších zástupců převážně německých měst a okresů v Čechách.

UZAVŘENÉ ÚZEMÍ - NĚMECKÉ ČECHY


Už roku 1848 se zrodila idea uzavřené, od ostatních částí Čech ohraničené německé oblasti s vlastní samosprávou - tzv. Německé Čechy (Deutschböhmen). Od počátku sedmdesátých let se požadavek ohraničených německých okresů objevoval už jako trvalá součást programu většiny českých Němců ve sporu o úřední řeč. Češi žádali, aby při jednání s úřady kdekoli v Čechách mohli používat češtinu. Němci naopak trvali na tom, že v převážně německých oblastech má být jediným uznávaným jazykem němčina. Stremayrova nařízení (1880) umožňovala podávat žádosti také v českém jazyce. Proti tomu však podalo několik desítek převážně německých obcí včetně Liberce protest a celá záležitost došla tak daleko, že vláda byla nucena nakonec odstoupit.

Politické názory na postavení Němců v Čechách a jejich nárok na ohraničené území vyložil ve studi Administrativní rozdělení Čech a hlasování v kuriích do zemského sněmu vydané roku 1884 liberecký advokát a právní poradce zdejších průmyslníků Josef Turnwald. Výsledkem bylo jeho zvolení do zemského sněmu za Liberec, kde předložil celý soubor návrhů na osamostanění Německých Čech. Tomuto úsilí se věnoval až do své smrti v březnu 1929.

Roku 1889 se městské kolegium usneslo, že magistrát nebude nadále přijímat ani písemná, ani ústní podání v českém jazyce. Místodržitelství sice prohlásilo toto nařízení za neplatné (ale až po deseti letech), ovšem magistrát toho nedbal.

Při tzv. punktačních jednáních (leden 1890) část českých olitiků (staročeši) v zásadě uznala princip "uzavřeného" a národnostně ohraničeného území německých oblastí. Česká veřejnost však dohodu rázně odmítla, což vedlo k politické porážce staročechů i vyhrocení národního napětí. To propuklo naplno po 5. dubnu 1897, kdy tzv. Badeniho jazvková nařízení zakotvila dvojjazyčnost ve všech úřadech. Služební úřední jazyk zůstal beze změny, jen vyřizování a projednávání spisů mělo probíhat v tom jazvce, v němž bylo podáno. Tedy nic víc, než aby Češi mohli v Čechách podávat žádosti na úřadech česky a dostali českou odpověď. Následovala bouřlivá vlna německého odporu a demonstrací, přestal fungovat 1 parlament. Na 2. květen svolala Deutsche Volkspartei do liberecké tělocvičny dvoutisícový manifestační Volkstag, na němž bylo usneseno klást "bezohledný odpor znásilňování Němců" Za nemalé podpory ze sousedního Německa pak čeští Němci vyvinuli takový tlak, že donutili Badeniho vládu k odstoupení (28. 11. 1897). Na protest proti tomu propukly několikadenní pouliční akce českých nacionalistů proti Němcům. Stalo se tak hlavně v Praze, kde muselo být vyhlášeno stanné právo. V odvetu proběhly protičeské výtržnosti a noční pochody v Liberci 1 na jiných místech pohraničí. Prosincové nacionální střety patřily k největším před první světovou válkou. Reakce libereckých představitelů na pražské události nejenže nepřinesla uklidnění, ale přispěla naopak k vyhrocení celého problému, který posunula do vyšší roviny. Městské zastupitelstvo se totiž na svém zasedání 16. prosince 1897 usneslo požadovat "úplné rozdělení Čech" a vytvoření samostatné provincie Deutschböhmen s vlastním "hlavním městem, jímž by měl být Liberec" Zároveň bylo rozhodnuto svolat Den měst. Tak se 29. května následujícího roku sešli zástupci německých komunit a rozhodli o vytvoření městského svazu, jehož sídlem se stal Liberec. Kroky nacionálně orientované radnice k uskutečnění dávného snu o vytvoření metropole německých Čech se začaly konkretizovat. Neskrývané uspokojení německých nacionalistů nad pádem Badeniho vlády bvlo postupně vystřídáno značným vystřízlivěním. Jejich požadavky byly příliš nereálné, a protože i nová úřednická vláda musela vzít v úvahu nároky české strany, nemohla už Němcům obnovit v plném rozsahu staré privilegované postavení, Rozdělila Čechy do tří Jazykových oblastí - české, smíšené a německé. Němci si ale vynutili odvolání i těchto nařízení a nepřijali ani jeden z několika dalších pokusů řešit jazykovou otázku. Pět německých stran pak vyhlásilo tzv. svatodušní program (21.5. 1899), obsahující minimální národněpolitické požadavky včetně celistvého Rakouska, odmítnutí státoprávních aspirací a jazykových nařízení, který se měl stát základnou národnostní politiky i pro ostatní strany.

Ani česká politická reprezentace nesouhlasila s dalšími, pro ni stále nepříznivějšími a oklešťovanými jazykovými návrhy a oplácela stejnou mincí. Několika vládám po sobě se nepodařilo přimět obě stranv ke kompromisu. Už v září 1900 vedly obstrukce k rozpuštění říšské rady (parlamentu). Rozpory vyústily ve vleklou národnostní krizi, jež se přenesla i do nově zvoleného zemského sněmu (zahájen 15.9.1908), jehož činnost tím byla natolik ochromena, že musel být rozpuštěn a nahrazen zemskou správní komisí (26. 7. 1913).

Mezitím předložili roku 1902 němečtí poslanci vládě návrh na uspořádání národnostních poměrů rozdělením Čech na kraje podřízené přímo Vídni, což by fakticky znamenalo splnění dávného požadavku autonomie severních Čech, tedy jejich nezávislost na českých zemských institucích (sněmu, zemskému výboru a dokonce 1 místodržitelství). Vláda návrh přijala, ale jednání ve sněmovně opět uvízla ve slepé uličce. Neprošel ani další obměněný návrh na zřízení krajských vlád, který se projednával roku 1909.

Co se nedařilo formou zákona, začalo se ponenáhlu realizovat cestou praxe. Vláda začala pozvolna a zdánlivě přirozeným služebnim postupem odstraňovat z pohraničí české úředníky a soudce a nahrazovat je Němci. To pozvedávalo jejich sebevědomí natolik, že neomalenost některých šovinistů překračovala všechny meze. K všeobecnému bojkotu Čechů a všeho českého se hodil každý prostředek. Případ, kdv byli v ulicích Liberce napadeni Češi za to, že mezi sebou mluvili česky (14.11.1909), vůbec nebyl ojedinělý.

Představitelé města aspirujícího na přídomek krajské či vládní, samozřejmě udělali vše pro podporu ideje uzavřeného území. Na druhém Dnu měst (1.6.1908) požadovalo několik desítek starostů z pohraničí důsledné prosazování jazykového rozdělení Čech a rozhodlo o zřízení městské kanceláře v Liberci.

Idea Deutschböhmen se prosadila za války, kdy situace nahrávala stoupencům německého separatismu. O Velikonocích 1916 se sešel sjezd rakouských Němců, žádajících, aby se v uzavřeném území stala němčina jedinou jednací řečí bez ohledu na místa, kde měli Češi převahu. Po mnoha jednáních vydala v květnu 1918 Seidlerova vláda nařízení o zavedení krajských vlád. Dlouholetý sen českých Němců na roztržení zemí českého království se zdál být naplněn. Bylo ale ještě potřeba vyhrát válku. Namísto vítězství však přišel rozpad monarchie a vznik ČSR. Navzdory tomu vyhlásili Němci v severočeském pohraničí nezávislou rakouskou provinch Deutschböhmen, existující něco přes měsíc. Už jen pohled na mapu potvrdí fantastičnost koncepce samostatnosti Německých Čech. Ovšem jejich připojení k sousednímu Německu už tak nereálně nevypadalo. Tímto směrem se také ubíralo uvažování těch českých Němců, kteří se rozhodli nést staronovou myšlenku uzavřeného území dál. Další pokus o realizování této ideje o dvacet let později přinesl velké utrpení oběma národnostem a skončil zcela logicky definitivním rozchodem - vysídlením Němců z Čech.

(zdroj:R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)

                                 Ruský zajatecký tábor v Liberci

autor příspěvku Petr Ruprecht

(zdroj: https://scholarworks.wmich.edu/)

1915 Tato fotografie poskytuje celkový pohled na důstojnický zajatecký tábor. Rakušané ubytovali ruské vězně ve čtyřpodlažním hotelu uprostřed borovicových lesů (dnešní Sovova 584/2). Budova je přitom obklopena ostnatým drátem.
1915 Tato fotografie poskytuje celkový pohled na důstojnický zajatecký tábor. Rakušané ubytovali ruské vězně ve čtyřpodlažním hotelu uprostřed borovicových lesů (dnešní Sovova 584/2). Budova je přitom obklopena ostnatým drátem.
1915 Tábor pro řadové vojáky byl umístěn v Růžodole I vedle plovárny. Vězni v Reichenbergu měli možnost si zaplavat vedle zajateckého tábora. Rakušané postavili dřevěné stěny kolem pláže a do vody, aby snížili šance na útěk. Plavání bylo pro vězně vynikající činností, protože muži se mohli v horkých letních měsících očistit, zacvičit si a zchladit se.
1915 Tábor pro řadové vojáky byl umístěn v Růžodole I vedle plovárny. Vězni v Reichenbergu měli možnost si zaplavat vedle zajateckého tábora. Rakušané postavili dřevěné stěny kolem pláže a do vody, aby snížili šance na útěk. Plavání bylo pro vězně vynikající činností, protože muži se mohli v horkých letních měsících očistit, zacvičit si a zchladit se.
1915 Ruští vězni se připravují na jídlo mimo táborovou kuchyň a čekají na rozkaz rakouského poddůstojníka, aby začala distribuce polévky. Distribuce dávek byla prováděna na individuálním základě.
1915 Ruští vězni se připravují na jídlo mimo táborovou kuchyň a čekají na rozkaz rakouského poddůstojníka, aby začala distribuce polévky. Distribuce dávek byla prováděna na individuálním základě.
1915 Vězni se zotavují z ran nebo nemocí na nemocničním oddělení v Reichenbergu. Oddělení je čisté a udržované. Sanitáři stojí v zadní části místnosti. Všechna lůžka jsou plná pacientů.
1915 Vězni se zotavují z ran nebo nemocí na nemocničním oddělení v Reichenbergu. Oddělení je čisté a udržované. Sanitáři stojí v zadní části místnosti. Všechna lůžka jsou plná pacientů.
1917 Ruští vězni v Reichenbergu vystavují obsah truhly, kterou právě obdrželi od organizace pomoci válečným zajatcům YMCA ve Vídni. Každá truhla obsahovala hry – tombola, domino, šachy, dáma, Člověče, nezlob se (Mensch aergere dich nicht), hudební nástroje, knihy a ruské pravoslavné kříže. Komentáře
1917 Ruští vězni v Reichenbergu vystavují obsah truhly, kterou právě obdrželi od organizace pomoci válečným zajatcům YMCA ve Vídni. Každá truhla obsahovala hry – tombola, domino, šachy, dáma, Člověče, nezlob se (Mensch aergere dich nicht), hudební nástroje, knihy a ruské pravoslavné kříže. Komentáře
1918 Max Reiser, švýcarský tajemník YMCA, sedí uprostřed (v buřince) u stolu s ruskými válečnými zajatci ve vězeňské budově. Zdá se, že Reiser vězňům právě distribuoval knihy, kterých bylo v zajateckých táborech často nedostatek. Razítko cenzora věznice naznačuje, že cenzor fotografii schválil 17. dubna 1918.
1918 Max Reiser, švýcarský tajemník YMCA, sedí uprostřed (v buřince) u stolu s ruskými válečnými zajatci ve vězeňské budově. Zdá se, že Reiser vězňům právě distribuoval knihy, kterých bylo v zajateckých táborech často nedostatek. Razítko cenzora věznice naznačuje, že cenzor fotografii schválil 17. dubna 1918.
1918 Skupina ruských vězňů pózuje kolem stolu před kasárnami ve vězeňské budově. Max Rieser, švýcarský tajemník YMCA, pořídil fotografii na jaře roku 1918. Rakouský cenzor zajateckého tábora fotografii schválil v dubnu 1918, jak dokazuje razítko cenzora vpravo.
1918 Skupina ruských vězňů pózuje kolem stolu před kasárnami ve vězeňské budově. Max Rieser, švýcarský tajemník YMCA, pořídil fotografii na jaře roku 1918. Rakouský cenzor zajateckého tábora fotografii schválil v dubnu 1918, jak dokazuje razítko cenzora vpravo.
Zdroj: Archiv SML Liberec Autentický snímek zachycuje libereckou radnici v roce 1918 po obsazení armádou.
Zdroj: Archiv SML Liberec Autentický snímek zachycuje libereckou radnici v roce 1918 po obsazení armádou.
Další zajímavost z alba Adolfa Odrážky st. Liberec - Zborovské oslavy 2. března 1937.
Další zajímavost z alba Adolfa Odrážky st. Liberec - Zborovské oslavy 2. března 1937.

V německém Liberci vznik Československé republiky moc nevítali

Liberec - Na většině českého území nadšeně slavili vlastní stát a strhávali znaky mocnářství. V převážně německém Liberci však vznik Československa příliš nevítali.

Zatímco ve vnitrozemí jásaly u příležitosti vzniku samostatného Československa nadšené davy, před libereckou radnicí bylo prázdno. Pro většinu obyvatel převážně německého Liberce znamenal konec mocnářství prohru. "Na Liberecku skutečně nebylo masarykovské Československo příliš podporováno. Naopak, vznikla samostatná provincie Deutschböhmen, což byl takový poslední pokus sudetských Němců udržet si jakousi autonomii," potvrdil historik Jiří Křížek ze Severočeského muzea v Liberci.
Provincie zabrala celé severočeské pohraničí a požadovala připojení k Rakousku. Vláda provincie s názvem Deutschböhmen sídlila v hotelu Zlatý lev. Vydávala vlastní bankovky a dokonce vytvořila vlastní ozbrojené jednotky Volkswehr a měšťanskou domobranu, které měly udržet pořádek a zabránit převzetí samosprávy města československými orgány.
Oddíly neúřadovaly jen v samotném Liberci. Nedaleko Šámalovy chaty zajala garda Volkswehru dvoučlennou československou hlídku, u Rašovky zase spustila střelbu. Tentokrát ale měla navrch československá hlídka, Němce zadržela, odvezla do Českého Dubu, kde byl sepsán protokol, na jehož základě byly hlídky Deutsböhmen důsledně varovány před překračováním tzv. ještědské linie, kterou drželi čeští vojáci vyslaní na sever Čech k udržení pořádku.
Původně měli dorazit do Liberce, ale před obavami, aby vznik nové republiky nebyl poznamenán v pohraničí krveprolitím, od záměru převzít město od německé městské rady se na rozkaz z Prahy zatím ustoupilo. Podle publikace s názvem Stalo se na severu Čech obsadila zatím ještědská fronta Křižany, Ještěd, Dlouhý Most a Proseč.
Zatímco městská správa doufala, že se samostatná provincie udrží a pohraničí se nestane součástí nového státu Čechů a Slováků, podnikatelé a továrníci se na tyto snahy dívali poněkud rezervovaně. "Mnozí totiž měli ve vnitrozemí své podniky a filiálky. Složité vlastnické poměry dokresluje fakt, že například ve frýdlantské textilce Rolfs a spol. měli majetek jak tradiční spojenec německých nacionalistů Theodor Liebieg, tak i přední český politik Karel Kramář," uvádí zmiňovaná publikace.
Až měsíc a půl po vyhlášení samostatného Československa, 16. prosince 1918, obsadila Liberec československá armáda a postupně došlo k převzetí státních úřadů. Poslední baštou byl liberecký magistrát, který se bránil do posledních sil. Česká strana hrozila, že vezme vzpurné radní jako rukojmí, Němci zase kontrovali výhrůžkou stávky německých dělníků.
Po dni plném výhrůžek a protitahů nakonec starosta Liberce Bayer kapituloval a předal moc samosprávě nového státu. Brzy nato obsadila československá správa také Frýdlant. Do Nového Města pod Smrkem dorazili čeští legionáři bránit hranice nového státu s tehdejším Německem.
Generální stávka německých dělníků už byl byl sice poslední záchvěv snah o zachování německého pohraničí , trvale však zasel nespokojenost a vyvrcholil příklonem k nové vlně nacionalismu, kterou ve 30. letech rozpoutal liberecký učitel a pozdější politik Konrad Henlein.
Emoce nevládly jen v politických kruzích, ale i mezi šlechtou. Nový stát zrušil tituly a připravoval pozemkovou reformu, v rámci které v podstatě znárodnil majetek zdejších rodů. V rukou státu skončil například liberecký zámek Clam-Gallasů, národní správa obsadila Sychrov a další zámky v obavě, aby majitelé nevyvezli majetek do zahraničí.
Lidé ale nežili jen politikou. Na podzim před sto lety zřídil Liberec první zoologickou zahradu u nás. O další prvenství se postaral téhož roku. V srpnu se tu dostavělo první krematorium v tehdejší monarchii. Za pamětní označují rok 1918 také v Českém Dubu, kde v listopadu zahájilo činnost podještědské národopisné muzeum.

Zdroj: https://liberecky.denik.cz/zpravy_region/v-nemeckem-liberci-vznik-ceskoslovenske-republiky-moc-nevitali-20181026.html?fbclid=IwAR1zUnQ_DAc634pcU76N0RQxh5DxzXq5ZA79Gh9NNxS-LIvg4tPvTVv4rzs

Návštěva prezidenta Dr. Edvarda Beneše 19. srpna 1936 v Liberci (85 let)

Z projevu:

... V této zemi žijí vedle sebe Češi a Němci od staletí. Ve válkách husitských a ve válce třicetileté, jež způsobily posuny v osídlení obou národů u nás, šlo více o otázky náboženské a sociální, méně o otázky národnostní. Teprve XIX. století přineslo k nám s vývojem ideje národní národnostní zápas v moderním smyslu toho slova. Vedle ideových, politických kampaní byl to především posiční boj o duše. Bylo by zajímavé zjistit, jaký výsledek měl tento boj v jednotlivých periodách. Sotva se mýlím, tvrdím-li, že v posledních desítiletích počet skutečně počeštěných anebo poněmčených není takový, že by z něho mohly být vyvozovány nějaké dalekosáhlé závěry pro celkové posice obou národů u nás. Národnostní spory na ethnické hranici jsou přirozené a nevyhnutelné, ale oba naše národy jsou dnes tak vyspělé, že se odnárodnit nedají. Vzájemný poměr mocenský mezi oběma národy může se měnit jen v periodách hodně dlouhých a dnes to půjde jen přirozenou měnou obyvatelstva, danou sociologickými zákony a přirozenými poměry demokratickými v tomto státě. A na to boj politický nemá a nemůže mít téměř žádný vliv. To je moje první konstatování a z toho závěr: Pracujme spolu politicky a hospodářsky, národnostní boje nepřepínejme, držme je v rozumných mezích a v rozumných formách! Spolužití Čechů a Němců v našich zemích je vskutku "eine Schicksalsgemeinschaft". A je tedy jen otázka, chceme-li si toto osudové společenství navzájem usnadňovat či ztrpčovat. Odpověď nemůže být pochybná. Odpovědnost za to, jak budeme spolu vycházet, mají národové oba. Vím, že náhlý obrat není možný, že bude potřebí úporné práce a trpělivosti: Chci být jako hlava státu prostředníkem mezi oběma stranami a pomahačem obou, jak je mou státní povinností. Mám k tomu dost pevné vůle a domnívám se i dost objektivity. Cítím se hlavou celého státu, cítím se mezi vámi doma tak, jako bych byl v Praze, a je mou touhou vzbudit i ve vás pocit, že jsem váš. Jen takovou vzájemnou důvěrou se zbavíme rozčilování, které otravuje náš život veřejný i soukromý, a budeme se moci věnovat své práci. Výsledek uvidíme brzy v rostoucím blahobytu obou stran... Nevěřte, že jdeme do války, a že nastanou u nás a kolem nás nějaké změny. Kdo tak mluví, je buď panikář, nebo má nedobré cíle osobní a politické. Já sice nevylučuji možnost konfliktů, ale ty za prvé nejsou ani fatalitou a nutností, ani nejsou aktuální nebo blízké, a za druhé jsme i my i naši přátelé připraveni bránit stát do posledního dechu tak, že by takový konflikt žádnému útočníku nic nepřinesl. A právě proto se jim dá zabránit... (autor příspěvku Petr Ruprecht)

Z archivu liberecké státní policie

Předvolební kampaň Sudetoněmecké strany v květnu 1938

Parlamentní volby v Československu v roce 1935 přinesly jasné vítězství Sudetoněmecké straně (Sudetendeu­tsche Partei/für das Karpathengebiet: Karpathendeutsche Partei/- SdP), Konrada Henleina (1898-1945), která se stala ziskem 1249530 hlasů (15,18 % z odevzdaných) nejsilnějším politickým seskupením v republice a počtem mandátů (44) druhým nejsilnějším v parlamentu (první byla Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu s 1176593, resp. 14,29 % hlasů a 45 mandáty). Henlein získal zhruba dvě třetiny německých hlasů v ČSR.Anšlus Rakouska v březnu 1938 měl zásadní dopad i na sudetské Němce. SdP zahájila agresivní propagandistickou kampaň, v jejímž důsledku se s ní 23. března sjednotila německá agrární strana (Bund der Landwirte, politische Partei des christlichdeu­tschen Landvolkes - BdL) a o dva dny později i němečtí křesťanští sociálové (Deutsche Christlichsoziale Volkspartei - DCV). To byl v podstatě konec neoaktivistické politiky, kterou nadále reprezentovala již jen osamocená německá sociální demokracie (Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei in der Tschechoslowakischen Republik - DSAP), jež však pod tlakem událostí odešla z vládní koalice. SdP zároveň vyhlásila masivní nábor a počet jejích členů se mezi dubnem a květnem 1938 zvedl o 500 tisíc na 1,3 milionu, což byl na meziválečné československé politické scéně jev zcela nevídaný. Dne 24. dubna 1938 na sjezdu v Karlových Varech přijala osmibodové programové prohlášení, jímž se otevřeně přihlásila k nacionálnímu socialismu.V průběhu května se začínaly množit zprávy o chystaném napadení Československa nacistickým Německem, které čs. zpravodajcům potvrdil i agent A54 neboli Paul Thümmel (1902-1945). Podle něj měly být v pohraničí příslušníky SdP prvního dne obecních voleb, tedy 22. května 1938, vyvolány nepokoje, což se mělo stát záminkou k tomu, aby německá armáda překročila čs. hranice. Když v říšskoněmeckém rozhlasovém vysílání zaznělo heslo "Altvater" avizované Thümmelem, bylo v noci z 20. na 21. května 1938 rozhodnuto přijmout "zvýšená opatření na obranu republiky" a povolat na mimořádné cvičení jeden ročník nejmladších záloh (tzn. vojáky, kteří vykonali prezenční službu v roce 1937, pět ročníků specialistů a záložníky zařazené ke Stráži obrany státu. "Květnová mobilizace", jak bývají většinou tato opatření nepřesně označována, proběhla velmi úspěšně a prokázala připravenost čs. armády na obrannou válku.Jedním z vnitropolitických důsledků přijatých opatření mělo být i zajištění klidného průběhu obecních voleb (původně se měly konat na jaře 1937), jejichž termín již nebylo možné dále odkládat (poslední obecní volby proběhly v roce 1932). To se ovšem podařilo jen částečně. Jak již bylo uvedeno, německé obyvatelstvo v pohraničních oblastech bylo už od března "masírováno" henleinovskou propagandou, která se v období před volbami ještě vystupňovala. Především v řadě menších obcí byla podána pouze kandidátka SdP, což v praxi znamenalo, že se volby nekonaly a všechny mandáty na radnicích převzali henleinovci.Jedním z nejdůležitějších míst českého pohraničí, v němž se chystaly volby, byl Liberec, vnímaný již před rokem 1918 jako "hlavní město" českých Němců. V severočeské metropoli však žila také silná česká menšina a dalo se předpokládat, že ani německá levice mezi dělníky po krizi pomalu ožívajících průmyslových podniků neztratila všechny své pozice. Od roku 1929 libereckou radnici řídil senátor Carl Kostka (1870-1957), předseda Německé demokratické svobodomyslné strany (Deutsche Demokratische Freiheitspartei - DDFP), která byla ve volbách v roce 1935 součástí Sudetoněmeckého volebního bloku. Na nátlak henleinovců však ze svého úřadu v polovině dubna 1938 odstoupil.Na klid a pořádek v Liberci dohlížela státní policie, v jejímž čele stál od července 1935 policejní ředitel, vládní rada JUDr. Stanislav Benda. Jmenování tohoto dnes neprávem zapomenutého muže na tak důležitou funkci mělo své opodstatnění. Benda patřil již od vzniku republiky k nejdůslednějším a také nejúspěšnějším bojovníkům proti pravicovým i levicovým extremistům a různým separatistickým a iredentistickým hnutím, směřujícím proti integritě československého státu.Právě na příkaz JUDr. Bendy byla v květnu 1938 pro potřeby policie pořízena fotografická dokumentace předvolební kampaně SdP v libereckých ulicích. Neznámý policejní úředník napsal na rub fotografií adresu a jméno majitele bytu nebo domu, který vybočoval svou "výzdobou" z běžného standardu.Volby v Liberci skončily drtivým vítězstvím henleinovců. SdP získala 33 ze 42 mandátů. Sjednocené české strany však zaznamenaly úspěch a obsadily šest mandátů. Němečtí sociální demokraté získali dva a KSČ jeden. Celkově tak SdP obdržela více než 90 % německých hlasů. O nej­aktivnějších henleinovcích však měla liberecká policie i díky obecním volbám spolehlivý přehled a řadu z nich po vyhlášení mobilizace 23. září 1938 internovala.Kolekci osmi desítek fotografií z května 1938 u sebe Benda v dramatických pomnichovských dnech spolu s jinými dokumenty uschoval a ty bezpečně přečkaly celou válku. V roce 1953 se jich po jeho zatčení zmocnila StB. Následně se staly součástí fondu č. 522 Studijního ústavu ministerstva vnitra. V šedesátých letech 20. století byly tyto materiály jako osobní fond JUDr. Stanislava Bendy předány do tehdejšího Státního ústředního archivu, dnešního Národního archivu ČR, kde jsou deponovány dosud.

JUDr. Stanislav Benda (1886-1956)

Narodil se 14. listopadu 1886 v Němčičkách v okrese Hustopeče. Po maturitě v roce 1907 začal studovat na Právnické fakultě české Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze, kde v roce 1913 také získal doktorát práv. Následně nastoupil službu v rakousko-uherské armádě a za 1. světové války byl důstojníkem vojenské justice. Sloužil na ruské, italské a balkánské frontě (mj. např. v Albánii). Okamžitě po 28. říjnu 1918 vstoupil do služeb nového státu a ještě jako voják odešel na Slovensko. Po demobilizaci získal místo u policie. Nejprve byl zařazen u policejního ředitelství v Košicích, kde se podílel na boji proti maďarské, ale i polské iredentě. Následně byl přeložen do Bratislavy a po náhlé smrti policejního ředitele JUDr. Jaroslava Klímy v roce 1927 se stal jeho nástupcem. Již v té době se nebál velmi ostře zakročit proti politikům zneužívajícím demokratický právní řád ČSR. Měl hlavní podíl na zatčení a odsouzení Vojtecha Tuky, představitele radikálně protičeskoslovenského křídla Hlinkovy slovenské ľudové strany (HSĹS), za protistátní činnost. Počátkem 30. let působil v Praze, kde patřil k zastáncům tvrdého postupu proti provokacím komunistů, zneužívajících bídy všeobecné hospodářské krize. Své pověsti dostál i v Liberci - v říjnu 1937 byl z jeho příkazu zatčen architekt Heinrich Rutha (1897-1937), jeden z nejvlivnějších politiků SdP a blízký spolupracovník Konrada Henleina. Rutha byl sice obviněn z homosexuálních styků s mladistvými, policie však v jeho bytě zabavila i řadu dokumentů, které jí umožnily pochopit taktiku SdP. Velmi tvrdě také postupoval proti příslušníkům (do 17. května 1938 ilegální) Freiwilliger Schutzdienst (Dobrovolná ochranná služba), tedy tzv. ordnerům, terorizujícím své politické odpůrce.Nacisté ani komunisté mu to nikdy nezapomněli. Na své nové působiště, kterým se po Mnichovu stala Olomouc, dostával z Liberce výhružné anonymní dopisy a v lednu 1939 byl časopisem Der Stürmer označen za "bílého Žida". Již druhý den po okupaci, 16. března 1939, byl postaven mimo službu. Koncem války se zapojil do odbojové činnosti v rámci jedné ze skupin ilegální organizace "Rada tří". Po válce se jej jeho komunističtí odpůrci v novém Sboru národní bezpečnosti pokusili očernit, ale tento pokus jim nevyšel a Benda se vrátil do čela libereckého policejního ředitelství.Ihned po únoru 1948 však byl "vyakčněn" a 29. ledna 1953 zatčen. Důvodem byla původně zpravodajská činnost proti SSSR a KSČ, kterou měl z titulu své funkce vést v letech první republiky. Tato "trestná činnost" však nemohla ani v rámci zmanipulovaného procesu stačit k odsouzení, takže žaloba podaná Krajskou prokuraturou v Praze téměř rok po jeho zatčení, 12. ledna 1954, účelově vinila Bendu z toho, že v době okupace prozradil nacistům během zhruba čtyř desítek výslechů, k nimž byl v průběhu šesti let předvolán, řadu závažných informací o fungování předválečné čs. policie a o agentech pro ni pracujících. Tím se měl dopustit vojenské zrady. I takové obvinění však bylo neudržitelné, vzhledem k tomu, že jeho činnost byla již po válce velmi podrobně prošetřována a nebylo v ní shledáno naprosto nic závadného.Podle toho vypadalo také soudní přelíčení. Zatímco v hlavním líčení před prvoinstančním Krajským soudem v Praze byl dne 5. února 1954 uznán vinným v plném rozsahu a odsouzen na 15 let do vězení, dále k propadnutí poloviny majetku, ztrátě čestných práv občanských na 10 let a povinnosti uhradit náklady trestního řízení, v odvolacím líčení, které se konalo u Nejvyššího soudu v Praze přesně o tři měsíce později, byl rozsudek pro řadu procesních opomenutí a nejasností zrušen a vrácen k novému projednání. O Bendově odsouzení však již bylo zřejmě rozhodnuto, takže dne 20. srpna 1954 byl Krajským soudem v Praze opět uznán vinným ze zrady a znovu odsouzen ke stejnému trestu. Tentokrát již Nejvyšší soud jeho výrok dne 20. října 1954 potvrdil.Na základě návrhu Bendovy manželky a synů byl Krajským soudem v Praze dne 9. prosince 1968 rozsudek nad JUDr. Stanislavem Bendou jako nezákonný zcela zrušen. On sám se však své rehabilitace již nedožil. Zemřel ve výkonu trestu, na Štědrý den roku 1956, krátce poté, co "oslavil" 70. narozeniny.

Zdroj: ABS, f. Vyšetřovací spisy - Centrála (MV-V), vyšetřovací spis a. č. V-604 MV

(zdroj: Hvězda československých paní a dívek, 1935)
(zdroj: Hvězda československých paní a dívek, 1935)
Čížková ulice 1937 (archiv L.Mencl)( Firma Blasi byla likérka)
Čížková ulice 1937 (archiv L.Mencl)( Firma Blasi byla likérka)
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Čížková ulice 1937 (archiv J.Beneš)
Čížková ulice 1937 (archiv J.Beneš)
1937 - Tohle je v současnosti zastavěné - univerzitní kampus (J.Beneš)
1937 - Tohle je v současnosti zastavěné - univerzitní kampus (J.Beneš)
1937 - Tohle je v současnosti zastavěné - univerzitní kampus (J.Beneš)
1937 - Tohle je v současnosti zastavěné - univerzitní kampus (J.Beneš)
Fotografie, které jste zatím neviděli, nebo jen v mizerném rozlišení, převážně z archivu Margaret Bourke-White (demonstrace 4. 4. 1938). https://artsandculture.google.com/search?q=reichenberg(Petr Ruprecht)
Fotografie, které jste zatím neviděli, nebo jen v mizerném rozlišení, převážně z archivu Margaret Bourke-White (demonstrace 4. 4. 1938). https://artsandculture.google.com/search?q=reichenberg(Petr Ruprecht)
J.Mikulička: domě v pozadí dodnes sídlí stejné obchody, což je v Liberci po tolika letech naprostá výjimka. Vlevo měl papírnictví známý vydavatel pohlednic Anton Hein a vpravo sídlil obchod s kávou a čajem, jehož původní interiér se zachoval do současné doby (v Liberci naprosté unikum).
J.Mikulička: domě v pozadí dodnes sídlí stejné obchody, což je v Liberci po tolika letech naprostá výjimka. Vlevo měl papírnictví známý vydavatel pohlednic Anton Hein a vpravo sídlil obchod s kávou a čajem, jehož původní interiér se zachoval do současné doby (v Liberci naprosté unikum).
Demonstrace na Staroměstském náměstí (dnes náměstí Dr.E.Beneše) 4.4.1938 (foto Margaret Bourke - Whiteová)
Demonstrace na Staroměstském náměstí (dnes náměstí Dr.E.Beneše) 4.4.1938 (foto Margaret Bourke - Whiteová)
Demonstrace na Staroměstském náměstí (dnes náměstí Dr.E.Beneše) 4.4.1938 (foto Margaret Bourke - Whiteová)
Demonstrace na Staroměstském náměstí (dnes náměstí Dr.E.Beneše) 4.4.1938 (foto Margaret Bourke - Whiteová)
1938 (archiv T.Majer)
1938 (archiv T.Majer)
Fotografie, které jste zatím neviděli, nebo jen v mizerném rozlišení, převážně z archivu Margaret Bourke-White (demonstrace 4. 4. 1938). https://artsandculture.google.com/search?q=reichenberg (Petr Ruprecht)
Fotografie, které jste zatím neviděli, nebo jen v mizerném rozlišení, převážně z archivu Margaret Bourke-White (demonstrace 4. 4. 1938). https://artsandculture.google.com/search?q=reichenberg (Petr Ruprecht)

Je 11. září 1938.

V našem pohraničí není dobré být v té době Čechem, Židem či antifašistou. Teror posledních měsíců spěje do své závěrečné fáze.
Cheb. Na 2 000 henleinovců napadlo ve městě účastníky srazu Svazu čs. motoristů, který se konal u divadla na náměstí. Při bitkách bylo zraněno pět českých civilistů a 23 zasahujících státních policistů. Strážmistr Václav Brůžek byl s těžkým zraněním převezen do nemocnice v Plzni. Zraněni byli dále štábní strážmistr August Fing, Josef Scholze a Jaroslav Čmelák, praporčíci Jan Anton, Václav Frous, Rudolf Kratochvíl, Václav Wagner, strážníci Václav Čedík, Václav Hrubý, Antonín Löfelmann, Josef Dolanský, Josef Cink, Pavel Wolf, Bedřich Sklenář, Jaroslav Hovorník, Vojtěch Švajgr a civilní strážníci František Topinka, Jaroslav Konejl, Rudolf Veselý, Eduard Rödl, František Stoček a František Křivánek.

Liberec v 19.00 hod. Na demonstraci na Soukenickém náměstí se sešlo přes 2 000 henleinovců, kteří později zaútočili kameny proti kordonu policistů. Kameny létaly i u policejní stanice. Po setmění se henleinovci rozprchli a výsledkem jejich řádění byli zranění liberečtí státní policisté. Strážníka Ottu Černíka odvezl sanitní vůz v bezvědomí s otřesem mozku do nemocnice, strážníci Stanislav Bláha, František Kratochvíl, Václav Pavlovec, Václav Svoboda, Bohumil Šípek, Alois Suchánek, Karel Hikl, prap. Karel Korecký a velitel policejní asistence mjr. Čeněk Košťál utrpěli lehká zranění.

To nejhorší teprve přijde po 12. září, kdy budou mrtví a ranění, zavlečení a vyhnaní. (autor Jaroslav Beneš)

Z tehdy velmi vypjaté doby bych sem přeci jen dal jednu takovou úsměvnou fotografii z odkazu (jistě, musíme si odmyslet polštář SdP) (Petr Ruprecht)
Z tehdy velmi vypjaté doby bych sem přeci jen dal jednu takovou úsměvnou fotografii z odkazu (jistě, musíme si odmyslet polštář SdP) (Petr Ruprecht)
Ačkoliv se Mnichovská dohoda datuje 29. září 1938, byla, pokud vím, podepsána po půlnoci, tj. 30. září 1938. A nedovedu si to ráno před 83 lety v Liberci představit... Snímky jsou pouze ilustrační. (archiv P.Ruprecht)
Ačkoliv se Mnichovská dohoda datuje 29. září 1938, byla, pokud vím, podepsána po půlnoci, tj. 30. září 1938. A nedovedu si to ráno před 83 lety v Liberci představit... Snímky jsou pouze ilustrační. (archiv P.Ruprecht)

Liberec v roce 1938

Oslavy prvního máje byly zároveň měřením sil mezi demokraty a fašisty. Průvod českých a německých antifašistů prošel od nádraží na Sokolské náměstí, kde proběhla manifestace pod heslem Pro obranu demokracie a republiky, pro lepší život pracujícího lidu, pro přátelské soužití všech národností, za práci a chléb, mír a svobodu. Heileinovské oslavy na prostranství bývalého výstaviště byly mohutnější (účast asi 33 000 lidí). Heinlein se tehdy vyslovil pro odtržení pohraničí.

Jeden z mnoha průvodu Heinleinovy SdP, které zažil v létě LIBEREC. Na snímku v Pražské ulici.

Kde jinde než v Liberci - teď místodržitelském městě - mohla proběhnout slavnost vplynutí SdP do NSDAP. A tak 6.11. Předal Konrád Heinlein v hale libereckého výstaviště vlajku SdP Rudolfu Hessovi a tím symbolicky ukončil činnost své strany. Převod členstva už tak jednoduchý nebyl, neboť výměna legitimací neprobíhala automaticky - provázely ji jakési " stranické prověrky ".

Křišťálová noc z 10. na 11.11. a nacisty vypálená židovská synagoga

2.12. byla slavnostně osvícená radnice na počest příjezdu Adolfa Hitlera a uvítací špacír s pochodněmi . Führerovým příjezdem vyvrcholila řada návštěv nacistických pohlavárů v Liberci. (zdroj Stalo se na severu Čech 1900 - 2000)

Triumfální jízda A. Hitlera z Berlína přes Reichenberg (Liberec) do Prahy, vykonaná 15. října 1938, byla obyvatelstvem přijata velmi vstřícně. Češi i Němci s ulehčením oslavovali dohody o smíření, protože hrozící válka byla odvrácena v poslední minutě do té doby nepříznivého vývoje. Spolupráce národů a pokojný život bez otřesů je pro prosté obyvatele vždy přijatelnější než jakákoliv válečná konfrontace. Oba vůdci proto byli oslavováni až nekriticky. V každém případě A. Hitlera již nikdy později obyvatelstvo našeho státu tak vřele neuvítalo. Autor: Jiří Macoun, Technet.cz
Triumfální jízda A. Hitlera z Berlína přes Reichenberg (Liberec) do Prahy, vykonaná 15. října 1938, byla obyvatelstvem přijata velmi vstřícně. Češi i Němci s ulehčením oslavovali dohody o smíření, protože hrozící válka byla odvrácena v poslední minutě do té doby nepříznivého vývoje. Spolupráce národů a pokojný život bez otřesů je pro prosté obyvatele vždy přijatelnější než jakákoliv válečná konfrontace. Oba vůdci proto byli oslavováni až nekriticky. V každém případě A. Hitlera již nikdy později obyvatelstvo našeho státu tak vřele neuvítalo. Autor: Jiří Macoun, Technet.cz
eden z největších zločinců v dějinách lidstva Adolf Hitler si to kráčí 2.12.1938 před formací cti od vlakového nádraží Třídou 1. máje směrem k Rybníčku a dále asi až na radnici. (archiv Luboš Janků)
eden z největších zločinců v dějinách lidstva Adolf Hitler si to kráčí 2.12.1938 před formací cti od vlakového nádraží Třídou 1. máje směrem k Rybníčku a dále asi až na radnici. (archiv Luboš Janků)
archiv L.Mencl
archiv L.Mencl
archiv T.Majer
archiv T.Majer
2.12.1938 když Hitler navštívil v Liberci Henleina. Jinak nad Libercem létaly od roku 1930 LZ-127 Graf Zeppelin..na trase Berlín, Zhořelec, Žitava, Liberec, Jablonec, Turnov, Praha, Plzeň, Řezno
2.12.1938 když Hitler navštívil v Liberci Henleina. Jinak nad Libercem létaly od roku 1930 LZ-127 Graf Zeppelin..na trase Berlín, Zhořelec, Žitava, Liberec, Jablonec, Turnov, Praha, Plzeň, Řezno
archiv K.Vlach
archiv K.Vlach
Machnín
Machnín
archiv Karel Vlach
archiv Karel Vlach
3.12.1938 Hitler na návštěvě v Liberci (Photo by Popperfoto via Getty Images/Getty Images)
3.12.1938 Hitler na návštěvě v Liberci (Photo by Popperfoto via Getty Images/Getty Images)
4.12.1938 Wahl Sudetenland '38 - Verkündung der Wahlergebnisse in der Turnhalle von Reichenberg (Eingeschränkte Rechte für bestimmte redaktionelle Kunden in Deutschland. Limited rights for specific editorial clients in Germany.) Verkündung der Wahlergebnisse in derTurnhalle von Reichenberg, von links:Frau Henlein, Gauleiter Konrad Henlein,Kreisleiter Porsche, OberbürgermeisterRohn (Reichenberg), SA-ObersturmbannführerWenzel (Photo by ullstein bild/ullstein bild via Getty Images)
4.12.1938 Wahl Sudetenland '38 - Verkündung der Wahlergebnisse in der Turnhalle von Reichenberg (Eingeschränkte Rechte für bestimmte redaktionelle Kunden in Deutschland. Limited rights for specific editorial clients in Germany.) Verkündung der Wahlergebnisse in derTurnhalle von Reichenberg, von links:Frau Henlein, Gauleiter Konrad Henlein,Kreisleiter Porsche, OberbürgermeisterRohn (Reichenberg), SA-ObersturmbannführerWenzel (Photo by ullstein bild/ullstein bild via Getty Images)
archiv L.Mencl
archiv L.Mencl
1939 (archiv L.Beránek)
1939 (archiv L.Beránek)
archiv L. Mencl
archiv L. Mencl
12.10.1938 Imperial toho opravdu hodně pamatuje. Zdroj Wikimedia Commons. (archiv L.Mencl)
12.10.1938 Imperial toho opravdu hodně pamatuje. Zdroj Wikimedia Commons. (archiv L.Mencl)

                        Konrad Henlein

Konrad Henlein dodnes platí pro Čechy za přívržence německého nacionálního socialismu hned od počátku a za rozbíječe Československa, jeho spolupracovníci ho považovali za slabého a přáteli ovlivnitelného šéfa. Konrad Henlein, zakladatel Sudetoněmecké vlastenecké fronty, z níž se pak překvapivě stala silná Sudetoněmecká strana, po připojení československého území k Německu župní vedoucí v Říšské župě Sudety, mistr politického přežívání, britský špion, možná i homosexuál, působí dodnes dojmem jednoho z málo výrazných funkcionářů.

Čeští dějepisci jej považují od počátku za Hitlerova pochopa, zakukleného nacionálního socialistu, fanatického přívržence připojení pohraničních oblastí k Říši, vrcholného představitele německé páté kolony v ČSR, a zcela odmítají rozlišovat jednotlivá stadia jeho postoje vůči československému státu.

V roce 1970 vyšly deníky protivníka Hitlera, majora německého Abwehru (německé vojenské rozvědky a kontrarozvědky) Helmutha Groscurtha, a naznačily, že v tradičním jednorozměrném nazírání na Henleina cosi nesouhlasí. Z Groscurthových záznamů plyne, že Henlein nijak neusiloval o připojení Sudet k Říši, ba obával se Hitlerovy agresivní politiky.

To mezitím svým způsobem potvrdili i britští historikové, kteří našli v dokumentech z pozůstalosti britského plukovníka letectva Malcolma Christieho, bývalého nejlépe informovaného britského špiona v Berlíně, doklady o skryté spolupráci Henleina s britskou rozvědkou. Historik Donald Cameron z těchto dokumentů vyvodil, že Henleinovi ani v roce 1938 nešlo o rozbití Československa, nýbrž o možnost, stát se prvním německy hovořícím ministerským předsedou ČSR, který by vystupoval vůči Německu jako partner a nikoliv jako Hitlerův pochop vůči ČSR.

Při posledních československých parlamentních volbách v roce 1935 Henleinova Sudetoněmecká strana (Sudetendeutsche Partei, SdP) vyhrála volby a stala se vůbec nejsilnější politickou stranou v celém Československu. Navzdory drtivému a jednoznačnému volebnímu výsledku jej prezident nemohl pověřit sestavením vlády, protože se nenašel nikdo z politických aktérů, který by se odvážil s ním spolupracovat a tím se vystavit nedozírným útokům české šovinistické veřejnosti.

Klišé o Henleinovi v posledních desetiletích značně narušily také rozsáhlé práce dvou německých historiků mladé generace Ralfa Gebela a Volkera Zimmermanna o sudetoněmecké regionální politice v období nacionálního socialismu.

Henleinův životopis je příběh německo-českého antihrdiny - matka Hedvika, rozená Dvořáčková, byla Češka. Konrad Henlein uměl česky na úrovni češtiny z domácnosti. Byl absolventem obchodní akademie, bankovním úředníkem, později vedoucím Německého tělovýchovného svazu (Deutscher Turnverband), v němž pěstoval nový druh kamarádství, trampství zkříženého se skautingem (Wandervogel) a sudetoněmecké vlastenecké uvědomění. Usiloval o autonomii sudetských Němců v rámci ČSR, nebyl velkoněmecký nacionalista. Pro postavení politického vůdce byl v mnohém směru nevhodný, ale měl charisma a byl dostatečně chytrý a obratný, aby přestál útoky vůči své osobě od řady protivníků ve straně, od Gestapa, Sicherheitsdienstu a SS, kteří jej chtěli za všech okolností odstranit.

Exkurs. Německá neuniformovaná Bezpečnostní policie (Sicherheitspolizei, Sipo) měla dvě složky: Kriminální policii (Kriminalpolizei, Kripo) a Tajnou státní policii (Geheime Staatspolizei, Gestapo). Uniformovaná policie byla nazývána Pořádkovou (Ordnungspolizei, Orpo). Sicherheitsdienst (SD, Bezpečnostní služba) měl za úkol politické zpravodajství, Abwehr byla špionážní a protišpionážní služba Wehrmachtu (podle názvu doslovně: Kontrarozvědka). Mezi SD a Abwehrem panovala řevnivost.

V době zákazu nacionalistických sudetoněmeckých stran, Německé nacionálně socialistické dělnické strany (Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei, DNSAP) a Německé nacionální (národní) strany (Deutsche Nationalpartei, DNP) na podzim roku 1933 vystoupil Henlein, tehdy už celostátní vedoucí Německého tělovýchovného svazu, byť mimo něj neznámý, a veřejnou výzvou založil novou organizaci, shora zmíněnou Sudetoněmeckou vlasteneckou frontu (Sudetendeutsche Heimatfront, SHF). Leccos nasvědčuje tomu, že Henlein vystoupil ve smyslu usnesení odstupujících funkcionářů obou zakázaných stran. Ale Henlein tehdy prohlašoval, že tak učinil zcela na základě vlastního rozhodnutí, a spojení s oněmi funkcionáři popíral. S ním tak činilo celé vedení nové Fronty. Tehdejší německý vyslanec v Praze Walter Koch konstatoval, že Henlein "údajně z vlastní iniciativy, ve skutečnosti nastrčený Svazem kamarádství", založil Sudetoněmeckou vlasteneckou frontu, která "měla být sběrnou nádrží pro masy náležející k rozpuštěným stranám (tj. DNSAP, DNP)".

Vůdce DNSAP Hans Krebs, který se uchýlil do Říše, aby ušel dalšímu věznění, si příliš pozdě uvědomil, že svým souhlasem s ustavením Henleina do čela udělal kardinální chybu, protože Henleinova Sudetoněmecká vlastenecká fronta (SHF), v roce 1935 přeměněná kvůli nadcházejícím volbám na Sudetoněmeckou stranu (Sudetendeutsche Partei, SdP), nehodlala sledovat říšskou politiku a dokonce prohloubila odstup vůči sudetoněmeckým nacistům uprchlým z ČSR do Říše. Henlein obratně využil zákonného tříletého zákazu pracovní činnosti funkcionářů zakázaných stran v ČSR k vyloučení nacistů z jakékoliv spolupráce s SdP. Na vedoucí posty v SdP prosadil své přátele a poradce ze Svazu kamarádství pro národní a sociálně politické vzdělání (Kameradschaftsbund für volks- und sozialpolitische Bildung, KB), spolku pravicových intelektuálů, odmítajících nacionální socialismus a vyznávajících představu stavovského státu podle učení vídeňského profesora Othmara Spanna.

Spannovi přívrženci a žáci vyznávali kulturní nacionalismus, stavovský politický řád, organickou jednotu národního tělesa, ale zároveň autonomii jednotlivce, vůdčí úlohu německého národa, ale nikoliv jeho sjednocení v jedné říši, nýbrž zdůrazňovali význam a autonomii jednotlivých německých kmenů, z nichž jedním je i kmen sudetoněmecký, který si má v Československu vybudovat podmínky pro svůj život a rozkvět. Popírali tedy velkoněmeckou ideologii.

Spannova ideologie Henleinovi dobře vyhovovala, zdůvodňovala různorodost různých německých kmenů, tedy i Sudetoněmců, jejich existenci jako národního kmenu, který má tak opodstatnění stát se stavem, tedy jedním ze základních kamenů společnosti. Nebyla ani trochu nakloněna říšským cílům jednotného velkoněmeckého státu a jednotné společnosti. Vedení SHF, později Sudetoněmecké strany, sestávalo s výjimkou K. H. Franka coby národního socialisty z přívrženců Spannova učení; zasazovalo se o bohatou a na základě vnitřního kulturního, duchovního formování členěnou společnost, usilovalo o německou hegemonii v německých sídelních územích v ČSR, nikoliv o německou říši v celé střední Evropě. Podle Spannových teorií měla vyvstat vedoucí vrstva státu z "přísné volby a systematické výchovy".

Bylo-li na základě výše uvedeného Henleinovou maximou sudetoněmectví a nikoliv (velko)němectví, tak neměl logicky jinou možnost než hledat naplnění v rámci Československé republiky, včetně politických kompromisů s cílem tuto republiku přeformovat na demokratickém základě. Pro zajímavost: Henleinovo zemské vlastenectví se vztahovalo na Sudety, Frankovo na české země jako celek.

Je známa celá řada výroků, kde Henlein vystupuje jako rozhodný zastánce sudetoněmecké existence v Československé republice, ovšem v republice s jiným národnostním režimem. Sudetoněmecká vlastenecká fronta (SHF) v roce 1934 proklamovala jako cíl autonomii Sudetoněmců v rámci Československa, schválila "překonání stranických rozporů, vytvoření sudetoněmecké národní pospolitosti a odstranění sociální bídy s použitím myšlenky stavovského členění a aktivního spoluutváření státu jako rovní mezi rovnými, po důkladné výchově národa k věcné, reálné politice."

Hlavní vedení SHF 24. 9. 1934 znovu jednoznačně potvrdilo autonomistické cíle, když pro nejbližší budoucnost stanovilo: "V návaznosti na programové prohlášení bude okamžitě zahájena školicí činnost a konání malých shromáždění, především školení funkcionářů. S konečnou platností skoncovat s velkoněmeckou idejí. Vymýtit představu, že by sudetoněmecké území mohlo být Hitlerem dobyto z Německa."

Henlein 6. 10. 1934 v rozhovoru s deníkem Večer tvrdě odsoudil fašismus, nacismus, bezbřehý liberalismus, panslavismus, pangermanismus, restauraci Habsburků, a zasazoval se za jednotu československého státu: "Ten, kdo poruší loyalitu ve vztahu k státu, nebo u koho se zjistí, že spolupracuje s cizí organisací proti zájmu státu, bude nemilosrdně vyloučen... jest nesmyslné mysleti si, že samospráva by znamenala sudetoněmecký parlament či něco jemu podobného."

Na velkém shromáždění v České Lípě 21. 10. 1934 vystoupil Henlein s projevem, v němž se veřejně distancoval od nacionálního socialismu, zdůraznil svůj státotvorný postoj, kategoricky odmítl jakoukoli změnu rozsahu československého území, konstatoval nepřekonatelnou propast mezi svou stranou a nacionálními socialisty a prohlásil: "Navzdory zavržení liberalismu se nikdy nevzdáme liberality, to znamená bezvýhradného respektování práv osobnosti jako zásadního postoje při určování vztahů lidí obecně a vztahů mezi občany státu a úřady zvlášť. Ze všeho nejméně jsme ale ochotni zavrhnouti sebevědomé a zodpovědně jednající individuum jako konkrétního nositele společenského vývoje. Z tohoto konstatování vyplývají zásadní rozdíly, které nás odlišují od nacionálního socialismu." K. H. Frank jako jediný nacionální socialista z vedení SHF žádal onu pasáž distancující se od německého národního socialismu z Henleinova projevu vyškrtnout, ale neuspěl.

Vedoucí pozice ve straně zaujímali bývalí členové KB, ale v celé řadě místních skupin byli v čele bývalí řadoví členové DNSAP, na které se tříletý zákaz politické činnosti nevztahoval. Po volbách v roce 1935 se pokusil Henlein bývalé členy DNSAP v SdP neutralizovat jejich cíleným rozptýlením ve stranických strukturách. Záměr se mu nezdařil.

V prosinci 1935 přibyl Henlein jako host vysoce váženého Royal Institute of International Affairs (Královského institutu mezinárodních záležitostí) k přednášce o sudetoněmeckém problému do londýnského Chatam Housu. Jeho přednáška byla Brity posouzena jako skvělá. Kromě analýzy tehdejší situace v Československu v ní Henlein kritizoval německé velikášství, nedostatečné porozumění Němců vůči neněmeckým problémům a vyslovil se proti pangermanismu. Též zkritizoval Čechy za jejich chybné zacházení s národnostními menšinami, za jejich panslavistické tendence a postavil se záporně ke vzniku národních států v Evropě po první světové válce. Za svou londýnskou přednášku byl napaden říšskoněmeckým tiskem. Völkischer Beobachter po něm požadoval, aby se napříště nezabýval zahraniční politikou, především tehdy, týká-li se všeněmeckých záležitostí. Podle onoho listu vzbudil Henleinův postoj v Německu velkou nelibost, nejvíce prý říšské Němce pobouřil závěr jeho přednášky, kdy se explicitně distancoval od německého nacionálního socialismu.

Sudetoněmecká strana pak zřídila v Londýně své zastupitelství, do jehož čela se později postavil Walter Brand, který tak na čas unikl vnitrostranickému náporu nacistů v SdP. Staral se o publicitu sudetoněmeckých záležitostí nejen ve Velké Británii, nýbrž organizoval přednášky sudetoněmeckých politiků ve Francii, Švýcarsku, Švédsku a v Maďarsku. K dispozici měl publikace a materiály v místních jazycích.

Henleinovy výroky po připojení Sudet k Německé říši, odporující jeho dřívějším projevům, je nutno brát jako účelové, neboť byl v ohrožení ze strany Heydricha, SD a nacistů. Nejsou důkazem jeho příklonu k německému nacionálnímu socialismu v době předcházející jeho osudovému listu německému ministru zahraničí z listopadu 1937 a už vůbec ne jeho snahy o secesi Sudet od ČSR. Hitler totiž v té době nabízel ČSR dobré sousedské vztahy a v menšinové otázce, podobně jako v armádě či zahraniční politice, přenechával hlavní pozice tradičním konzervativcům, například Karlu Ernstovi Haushoferovi. Ten prosazoval pro ČSR model autonomie menšin a ještě na konci roku 1936 o ní tajně jednal s Benešem jeho syn Albrecht s Maxem Karlem von Trauttmansdorff z pověření samotného Hitlera. V roce 1937 Hitler ony umírněné aktivity zastavil a vydal se v otázce německé menšiny v ČSR radikálnější cestou.

Spannistické vedení SdP se 16.-19. 3. 1936 zúčastnilo utajené konference Svazu pro společenskovědní vzdělání a výchovu (Bund für gesellschaftswissenschaftliche Bildung und Erziehung) v Heilbrunnu u Solnohradu (Salzburg) s říšskoněmeckými a rakouskými tradicionalisty, tedy s konzervativními nacionalisty. Hlavním tématem bylo vybudování federativní střední Evropy mimo Německou říši, bez národně socialistické ideologie a myšlenky velkoněmectví, udržet rozdílnost německých národnostních skupin (kmenů), například německého rakušanství, sudetoněmectví, nesplynout s ideou velkoněmectví. Cílem bylo vytvoření opravdové říše (wirkliches nebo wahres Reich), která by snížila riziko, že "mateřský národ, to jest říšští Němci, se soustředí na ryze státně národnostní úlohy nebo na čistě imperialistická mocenská řešení říšských otázek." Spannismus byl jasně v opozici proti velkoněmecké ideologii a konference se důsledně vyvarovala kontaktu s nacionálními socialisty a s osobami jim blízko stojícími - proto byl pozván Hans Steinacher, ale už ne Hermann Raschhofer. Henlein byl pak během roku zvolen za vůdce Svazu německých národnostních skupin (Bund der deutschen Volksgruppen) a také s tímto pověřením začal svou propagandistickou činnost v cizině, zejména ve Velké Británii. Z českých historiků se o tomto zasedání zmiňuje pouze Václav Kural a mimoděk tím vyvrací dogma ostatních českých historiků, že Henlein byl od počátku stoupenec Hitlera.

Do roku 1935 přerostl počet členů SHF značně součet členů obou zrušených sudetoněmeckých nacionalistických stran. V dubnu 1935 byla SHF vládním výnosem přinucena stát se kvůli parlamentním volbám politickou stranou a přejmenovat se na Sudetoněmeckou stranu, SdP.

Po mimořádném volebním úspěchu v parlamentních volbách roku 1935 - SdP se stala absolutním vítězem v celé republice (sic) před stranou agrární - si Henlein bezpochyby představoval, že se stane čelným československým politikem a bude se podstatným způsobem podílet na přetvoření republiky ve stát národů v ní žijících, ale také na jejím zahraničněpolitickém přeorientování, jímž měla opustit zaměření na Malou dohodu, západní spojence, zejména pakt o přátelství a spolupráci se Sovětským svazem, a posílit vazby k Německu. Henlein ale nenašel mezi československými politickými stranami takovou, která by s ním o politické spolupráci jednala. U některých politiků takový zájem existoval, zejména u bankéře Jaroslava Preisse a agrárníka Rudolfa Berana, ale ani ti se rozhodujícího kroku neodvážili, protože tím by vyvolali nedozírný agresivní odpor českých nacionalistů a prakticky celé české společnosti, který by je hrozil přinejmenším politicky znemožnit. Báječný volební úspěch SdP byl tím vlastně zcela znehodnocen, zůstal bez praktických důsledků. Nacisté ve straně mohli z tohoto fiaska obviňovat stranické vedení, tedy Henleina a jeho Svaz kamarádství. Tím také zdůvodňovali svoje útoky a postupný převrat ve straně v letech 1936-1937, nicméně se v nejvyšším vedení SdP až do jejího zrušení v říjnu 1938 vyskytoval pouze jediný nacista - Karl Hermann Frank. V březnu 1937 začal Henlein požadovat autonomii pro sudetské Němce v rámci ČSR.

Dva faktory - odříznutí od jakéhokoliv vlivu v československé politice a vnitrostranický útok nacistů, který hrozil budoucím připojením k Říši - způsobily, že se československý autonomista Konrad Henlein z nutnosti vydal na cestu spolupráce s nacionálně socialistickou Třetí říší, spolupráce z jeho strany neupřímné. Kdyby tak neučinil, nemohl by hájit zájmy své vlasti, Sudet, které by po jeho odstranění z vedení SdP byly vydány na milost a nemilost Hitlerovi.

Čím více získávala SdP sudetoněmecké voličstvo, tím více běsnil Krebs a ostatní nacisté z vedení dřívější DNSAP v říšskoněmeckém exilu. Když Henlein začal jednat s Prahou a odmítal se podřídit nátlaku z Říše, projednali exulanti v Berlíně chování Henleina s SS, SD a Reinhardem Heydrichem a usnesli se, že je třeba Kohena - židovský kryptonym (sic) pro Konrada Henleina u SD, mimoděk dobře dokumentující vztah oněch obou říšských složek k němu - a jeho pomocníky z řad KB z politiky vyřadit. V květnu 1936 došel SD k závěru, že Spannovo učení, neslučitelné s nacionálním socialismem, a převaha KB v sudetoněmeckém táboře ohrožuje zahraničně politickou koncepci Říše, protože autonomistická orientace má za cíl pošvýcarštění Sudetoněmců (a Československa) a že vedení SdP z řad KB tedy odcizuje Sudetoněmce nacionálně socialistickému režimu a ideji velkoněmectví.

Volební propaganda SdP v parlamentních volbách v roce 1935 byla z větší části financována z Říše, na čemž se podílely Volksbund für das Deutschtum im Ausland (Národní svaz pro němectví v zahraničí), Auswärtiges Amt (německé ministerstvo zahraničí), Deutsche Arbeitsfront (Německá pracovní fronta) a Vierjahresplanbehörde (Úřad pro čtyřletý plán), čímž se via facti vytvořila závislost SdP na Německé říši. Ona finanční podpora se ale na veřejnosti nezdůrazňovala, říšské orgány se zatím nestaraly o ideologické otázky, domácí nacisté v SdP byli zatím zticha.

Na jaře 1936, když bylo jasné, že báječné volební vítězství SdP v parlamentních volbách v roce 1935 nevedlo ke zmírnění odnárodňovacího tlaku ze strany Čechů, přešli nacionální socialisté v SdP v čele s K. H. Frankem v tisku a na stranických schůzích do útoku proti spannistickému vedení. Situace se jevila, hlavně ve srovnání s účinností národně socialistického režimu v Německu, jako neúspěch stávajícího vedení SdP a jeho spannovské ideologie Svazu kamarádství.

V ideologické oblasti nacistům vadila spannistická představa národní pospolitosti coby "národního ducha" s vůdčí rolí "duševní elity", která jako "nejnacionalističtější skupina řídí stát", kdežto obyčejný člověk je méně kvalitní, tudíž "méně nacionalistický". Považovali tuto tezi za nebezpečné oslabení národní pospolitosti, ba za její podvracení uměle navozeným "třídním bojem shora". Za obzvlášť škodlivé měli, že "duševní elita" podrývá učení o rase coby podstatu němectví, rozděluje, štěpí a oslabuje německé (národní) hnutí, že Spannova koncepce "opravdového státu" je v protikladu k národně socialistické říši. Sicherheitsdienst (SD) pokládal spannismus za "stejně ohavný jako židovství" a vydal pro vlastní potřebu brožuru s názvem Der Spannkreis, Gefahren und Auswirkungen(Spannisté, nebezpečí a důsledky), v níž byl vyhodnocen a odsouzen vliv spannismu na Sudetoněmce. Zejména nebezpečnými podle oné brožury byly jejich ovlivnění "římským universalismem" (římským katolicismem) a jeho účinek spočívající v odcizování Sudetoněmců nacionálně socialistickému Německu. Proto má být veden "ostrý úder proti Svazu kamarádství (KB) a jeho předákům, kteří stranu (SdP) ovládli a vyřadili lidi z DNSAP (z československé Německé nacionálně socialistické dělnické strany)". O skutečnosti, že nacisté považovali spannisty, tj. celé nejvyšší vedení SdP s výjimkou K. H. Franka za své největší nepřátele hned po komunistech, necítí čeští historici potřebu se zmiňovat.

Zejména agilní v této věci byl okruh kolem časopisů Aufbruch, tzv. Aufbruchkreis (Aufbruch je v této souvislosti obtížně přeložitelný výraz, nejspíše jako "vyražení k akci", "vyražení do útoku"), Bereitschaft (Pohotovost) a deníku Rumburger Zeitung (Rumburské noviny). Ony Rumburské noviny přitom úzce spolupracovaly s říšským Sicherheitsdienstem (SD). Předmětem jejich útoku bylo celé nejvyšší vedení SdP, tedy všichni bývalí členové KB (kromě nacisty K. H. Franka), především Heinrich Rutha, Walter Brand a Konrad Henlein. Tato akce byla iniciována nebo schválena z Říše, ale současně vycházela z osobních přesvědčení a potřeb rebelujících, hlavně Franka, jehož přímo vášnivé zasazování se o nacionální socialismus je známo už z raných porad vedení SHF v roce 1933. Síla nacistů značně vzrostla tím, že vypršely tři roky zákazu veřejné činnosti funkcionářů obou rozpuštěných stran, DNSAP a DNP, čímž se mohli bývalí funkcionáři těchto stran zcela legálně ucházet o stranické funkce v SdP.

Na podzim 1936 zorganizovali nacisté první čistku v SdP, kterou se snažili vytlačit a vyřadit spannisty ze strany nebo alespoň ze stranických funkcí. Zároveň se stupňoval tlak na SdP z Německa, zejména prostřednictvím zmíněného Národního svazu pro němectví v zahraničí (Volksbund für das Deutschtum im Ausland), který se dostal do podřízenosti SS, a Sudetoněmeckým dohledem (Sudetendeutsche Kontrollstelle) se sídlem v Drážďanech, který byl přímo orgánem Sicherheitsdienstu (SD).

V polovině září 1937 došlo k prvnímu skutečnému jednání s československou vládou, s premiérem Milanem Hodžou. Vypadalo to, že jednání by mohla vést ke strukturní proměně republiky. Henlein žádal ochranu a zajištění sudetské vlasti, včetně stanovení národnostních hranic, národnostní samosprávu a odčinění bezpráví utrpěného od počátku československé republiky. V říjnu 1937 měla jednání pokračovat s konkrétními výsledky.

Během roku 1937 proběhly další dvě vlny stranické očisty od spannistů, poslední z nich v říjnu. (Říšským nacistům to později ale nestačilo, po připojení Sudet k Říši nepřevzali automaticky členy SdP za členy NSDAP; tito museli o členství v NSDAP žádat a vyhověno bylo jen menší části.) Snaha nacistů dostat se do vedení SdP a vytlačit z něho bývalé členy KB způsobila Henleinovi velké nesnáze.

Československá policie v té době nevědomky velmi pomohla říšským snahám o ovládnutí SdP - v říjnu 1937 zatkla nejbližšího poradce Henleinova a zakladatele KB Heinricha Ruthu pro podezření z homosexuality (v ČSR mezi válkami trestná), aniž měla zdání, jak velice se to SD hodilo. Sicherheitsdienst ale zdání měl, a velké, neboť příslušné udání pocházelo od něho. Rutha si 5. 11. 1937 ve vyšetřovací vazbě v České Lípě vzal život.

Henlein se musel pod tlakem okolností vzdát i svého úzkého spolupracovníka z řad KB Waltera Branda, kterého poslal do Londýna vykonávat funkci sudetoněmeckého vyslance. K. H. Frank, důvěrník jak Abwehru, tak SD, se stal zástupcem Henleina v čele strany.

21. 10. 1937 se SS, zkratka ze Schutzstaffel, v němčině femininum, česky Ochranný oddíl, postarala o svržení Henleinova největšího přívržence a ochránce Hanse Steinachera, vedoucího Národního svazu pro němectví v zahraničí (Volksbund für das Deutschtum im Ausland, VDA), poslala ho na nucenou dovolenou.

Do SdP během roku 1937 vstoupilo 126 077 nových členů, současně však vystoupilo nebo bylo vyloučeno z SdP 30 270 stávajících členů (i nacistů), což dokresluje intenzitu sporů. Henlein si dokázal spočítat, že asi dlouho nezůstane v čele SdP, pokud okamžitě nezačne jednat.

I další vnitrostátní události přispěly k následnému Henleinově osudovému kroku podstatným dílem. 17. 10. 1937 vyhlásil československý ministerský předseda Milan Hodža konání již vícekráte posunutých komunálních voleb na 22. 11. 1937, přičemž vláda zakázala předvolební veřejné akce. Týž den se Henleinův zástupce v SdP K. H. Frank obořil ve své řeči na krajském sjezdu SdP v Teplicích-Šanově (Teplitz-Schönau, dnes Teplice) na prezidenta Beneše, policie rozehnala účastníky sjezdu obušky a poslance československého Národního shromáždění K. H. Franka zbila. První rána pocházela od policisty. Henlein jen s námahou udržel spolustraníky na uzdě slibem, že předloží Benešovi ultimátum, ve kterém bude žádat, aby vyhlásil okamžitou autonomii pro sudetské Němce. Text ultimáta ale někdo poslal bez Henleinova vědomí do Německa, takže jeho text byl v Říši zveřejněn dříve, než jej Beneš četl. Vznikl mylný dojem, že Henlein spolupracuje s Německou říší proti Československu. Následkem toho s ním Beneš a Hodža odmítli jednat, chystané komunální volby byly odloženy.

19. 11. 1937 tedy Henlein zahájil taktiku "útěku vpřed", učinil krok, který seriózní historici považují za zlomový. Poslal rozsáhlý, desetistránkový dopis německému ministru zahraničí Konstantinu von Neurath. Podrobně v něm vylíčil problémy a nesnáze německy mluvícího obyvatelstva v ČSR, popsal metody čechizace německých sídelních území, české ničení ekonomické a sociální existenční základny Sudetoněmců od konce první světové války, důsledky české kulturní a školské politiky, pozemkové reformy a před rokem vydaného zákona na obranu státu. Nezapomněl zdůraznit, že on a jeho strana (SdP) získali v posledních parlamentních volbách 70 % hlasů německy hovořícího obyvatelstva, čímž se cítí oprávněn hovořit za německou menšinu v ČSR. Dále Henlein v dopise dovodil, že ze zákona na obranu republiky vyplývající vojenská správa a v podstatě neomezená vojenská a státní moc nad sudetskými územími znemožňuje reálně a smysluplně se zasazovat o autonomii. Dále v dopise Henlein popsal svůj osobní přerod ze sudetoněmeckého vlastence v národního socialistu, líčil, jak sudetoněmecké hnutí bylo od svého počátku nacionálně socialistické, což se muselo skrývat. Henleinovo osobní přihlášení se a sudetoněmeckého hnutí od samého počátku k nacionálnímu socialismu bylo vymyšlené, pravda to nebyla. Dopis končil prosbou o poskytnutí "zásadních konzultací" s říšským vedením a vedením německých národnostních skupin v zahraničí v otázkách politiky Sudetoněmecké strany a o předložení dopisu Hitlerovi. V dopise není ani zmínka o připojení Sudet k Říši ani náznak prosby o německou intervenci.

Navzdory Henleinovu dopisu německému ministru zahraničí sledovalo vedení SdP i nadále politiku odlišnou od říšské, nacionálně socialistické. Svědčí o tom událost z prosince 1937 a ledna 1938, kdy se SdP setkala s rakouskou vládou ve snaze domluvit vzájemnou spolupráci proti hrozícímu připojení k Říši. Vídeň navrhla konferenci o společné taktice v Tyrolsku, SdP s tím souhlasila, ale po zásahu z Berlína, kterému se to doneslo, z toho sešlo.

Po svém vydání se na pospas politice Říše dopisem Neurathovi, ve kterém se přihlásil k německému národnímu socialismu, se Henlein snažil kompenzovat nejhorší důsledky své porážky a to pomocí Velké Británie a jejích tajných služeb. Svůj autonomistický koncept pro německy hovořící obyvatelstvo neopustil, doufal stále v dohodu s Prahou, nic mu nenahánělo větší hrůzu než eventualita násilného Hitlerova řešení, které by devastovalo jeho vlast, Sudety, jako první.

Podruhé pozván odjel v červenci 1936 do Londýna, kde přednáškami šířil v britské politické veřejnosti pochopení pro sudetoněmecký problém a hledal kontakt k britským politikům. Dokonce zapřisáhlý odpůrce Němců a nepřítel Německa, hlavní poradce britské vlády sir Robert Vansittart nalezl zcela překvapivě v Henleinových názorech zalíbení a zprostředkoval setkání Henleina s plukovníkem letectva (group captain) Malcolmem Christiem, do jehož kompetence patřila špionáž proti Německu. Někteří zahraniční historici se domnívají, že to bylo opačně: Henlein byl britský špion pod řízením M. Christieho již předtím, než byl podruhé pozván do Londýna, a to způsobilo, že zarytý nepřítel Němectva R. Vansittart si jej oblíbil. Vansittartova přízeň vůči Henleinovi byla pro mnohé Angličany a československého vyslance v Londýně Jana Masaryka zcela nepochopitelná. O této okolnosti se z českých dějepisců zmiňuje pouze Antonín Klimek. Nicméně i on se snaží zlehčit závažnost Henleinovy špionáže ve prospěch Velké Británie.

Malcolm Christie předával Vansittartovi o Hitlerových plánech nejpreciznější informace - o několik tříd přesnější, než měla Británie kdykoliv předtím. Jejich dodavatelem byl Henlein. O této Henleinově činnosti se dověděl (nebo byl jejím iniciátorem, která možnost je pravdivá, dodnes nevíme) šéf Abwehru Říšského ministerstva války (Reichskriegsministerium) a organizátor tajného odboje ve vedení Wehrmachtu, anglofil, admirál Wilhelm Canaris, Henleinův přítel již z doby, kdy Henlein s Abwehrem spolupracoval jako nasazený provokatér. Canaris, skrytý odpůrce národně socialistického režimu, jej v Berlíně chránil, neboť Henlein platil pro svůj autonomistický koncept Sudet za nepřítele nacionálně socialistické Německé říše. Henleina a jeho kontakt k britské tajné službě potřeboval kvůli skupině protiválečně naladěných vojáků a diplomatů, která zoufale hledala možnost, jak Hitlera v jeho expanzivním úsilí hrozícím válkou zastavit. Canarisův intimus, vedoucí oddělení Abwehru major Helmuth Groscurth, dostal pokyn nespouštět z Henleina oči a držet ho v požadovaném kursu.

Henlein správně zvětřil změnu situace a v polovině září 1938 za kritické vnitrostátní situace z Československa uprchl, aby 1. 10. 1938 s německými jednotkami a Führerem A. Hitlerem vjel do "osvobozených" Sudet. Přitom nezapomněl spálit mosty za svou kamarádsky svazáckou minulostí v Kameradschaftsbundu s výjimkou spojení s Canarisem, které mu i nadále poskytovalo ochranu Wehrmachtu v mocenském boji.

Po připojení Sudet k Říši se také vrátili všichni političtí exulanti z Říše, kovaní a spolehliví sudetští nacisté z DNSAP a DNP, aby se pokusili si s Henleinem vyrovnat účty, tedy odstranit ho a získat zase politickou moc. Podařilo se jim to jen zčásti, neboť Hitler si Henleina jako symbolickou postavu sudetských Němců vysoce cenil a jmenoval jej župním vedoucím nové Říšské župy Sudety. Zdálo se, že Henlein je nenapadnutelný. K enormnímu posílení jeho moci přispěla náhoda. Reformátoři z říšského ministerstva vnitra ve snaze odstranit věčné kompetenční spory mezi NSDAP, SS a státním aparátem ve staré Říši, si zvolili Sudety pro svůj experiment s novou říšskou reformou a soustředili do rukou Henleina veškeré kompetenční pravomoci, státní i stranické, s výjimkou policie.

Tím Henlein disponoval mocí jako žádný jiný říšský župní vedoucí (Gauleiter). Dokonce ji používal proti všemu, co přicházelo z říšského centra. Ale to mu nemohlo dlouho procházet, sudetské nacistické politické špičky čekaly na svou příležitost. Mělo ho varovat, že Führer nepřipustil samostatnou existenci SdP vedle NSDAP, nýbrž SdP do říšské NSDAP vtělil. Síť intrik kolem Henleina se začala stahovat. Především Heydrich, o kterém se Henlein podle svědectví jemu přiděleného důstojníka Abwehru Helmutha Groscurtha vyjadřoval v soukromí jako o zločinci, nechával SD shromažďovat přitěžující materiál proti němu a jeho spolupracovníkům z řad KB, který by ho zasáhl na nejcitlivějším místě, v oblasti, ve které byl již vyšetřován československou policií - v jeho kontaktech s bývalými členy KB označenými za homosexuály. Heydrich byl ve svých intrikách proti Henleinovi a řadě jeho spolupracovníků důsledný. Trvale se pokoušel stavět je za pomoci zpráv SD do nepříznivého světla, a tím ovlivňovat mimo jiné Himmlera.

V lednu 1939 začala velká čistka Sicherheitsdienstu mezi bývalými členy Kameradschaftsbundu (Svazu kamarádství, KB) vedená Heydrichem. 31 osob, většinou Henleinových přátel z KB, se přiznalo k homosexualitě. Výslechy byly vedeny tak, aby se dalo z homosexuality obvinit co nejvíce osob z bývalých členů KB. Vše vyvrcholilo v tzv. drážďanských procesech, kde kolem tří stovek členů SdP v NSDAP a v Hitlerjugend (HJ), hlavně bývalých členů KB, bylo obviněno z homosexuality, odsouzeno k trestům na svobodě nebo veřejně znemožněno. Všem účastníkům drážďanských procesů, i členům NSDAP, a to nejen obžalovaným, bylo již tehdy jasné, že v procesech nejde o trestný čin homosexuality, nýbrž o politické cíle, o jejich vyloučení z politického života. Heydrich se postaral o velkou publicitu těchto afér, včetně vynesených vysokých trestů. Byla to nepřímá obžaloba Henleina, poselství, že příštím cílem stranické čistky bude on.

Heydrichův útok v roce 1939 směřoval zejména proti nejbližším spolupracovníkům Henleina Walteru Brandovi, Wilhelmu Sebekovskému a Walteru Becherovi. Walter Brand se mu pokusil vyhnout dobrovolným přihlášením se do armády, ale 1. 7. 1939 byl i tam zatčen, držen ve vyšetřovací vazbě v Drážďanech a pak odsouzen ve výše zmíněném zmanipulovaném procesu pro údajnou homosexualitu k 14 měsícům vězení nepodmíněně. V červenci 1940 byl předčasně propuštěn z vězení a ihned zavřen do koncentráku; pak v různých koncentračních táborech strávil coby vězeň celou válku. Druzí dva učinili stejně, ale odsouzeni a zavřeni nebyli, strávili válku na frontě.

Heydrich byl nejzarputilejší a nejaktivnější odpůrce Svazu kamarádství, o čemž svědčí i jeho slova ze 4. 2. 1942: "Jak víte, jsem tím nejrozhodnějším odpůrcem stavovského systému v Říši. Jsem nejrozhodnějším odpůrcem Spannových teorií, celého stavovského členění: neboť stavovská idea Othmara Spanna, kterou právě v sudetském prostoru velmi výrazně zastával a propagoval Kameradschaftsbund, tahle idea stavovského členění má stále za cíl odpolitizovat německého člověka anebo člověka vůbec, a tudíž dát pak církvi možnost, aby tomuto nepolitickému člověku, stavovsky žijícímu jen pro svůj obor, pro své povolání, dala na církevní půdě volný průchod jeho činnosti podle jeho vlastních sklonů i všem věcem zaměstnávajícím jeho mysl. V důsledku toho jsem za všechen německý element úhlavním nepřítelem stavovského členění podle Othmara Spanna."

Henlein se pokusil alespoň některých svých přátel u Hitlera zastat, ale vzdor tomu, že Hitler prakticky ve všem Henleina podporoval, zůstal v otázce obvinění z homosexuality neoblomný. Od tohoto okamžiku se Henlein začal čím dál více podřizovat vůli stranického vedení, později dokonce bez příčiny vyhodil i své osvědčené spolupracovníky. (Na rozdíl od K. H. Franka, který svůj odpor proti vedení NSDAP stupňoval - viz příslušná kapitola.) Přesto měl Henlein ještě přátele a pomocníky, kteří byli k němu loajálnější než on k nim. Snažili se ho vypiplat, dosáhli jistých úspěchů proti protivníkům, ale triumf se nedostavil - Henlein byl již zlomený muž, pouze už přežíval. Bez vůle se upnul k nacistickému systému a oportunisticky přispíval k jeho zločinům i pošetilým, naprosto nerealistickým plánům obrany v posledních dnech války, a skončil sebevraždou v zajateckém americkém táboře v Plzni v květnu 1945, podřezav si žíly skly z brýlí.  (autor článku T omáš Krystlík)

https://www.historieblog.cz/

A jedna historicky smutná fotka z LIBERCE, potažmo libereckého nádraží a vyhnání ČECHŮ v roce 1938 Němci. (Color Fotočas)
A jedna historicky smutná fotka z LIBERCE, potažmo libereckého nádraží a vyhnání ČECHŮ v roce 1938 Němci. (Color Fotočas)
archiv T.Majer
archiv T.Majer
archiv Luboše Mencla
archiv Luboše Mencla
archiv Luboš Mencl
archiv Luboš Mencl
30.7. 1939 (archiv M.Bezucha)
30.7. 1939 (archiv M.Bezucha)
(Zdroj: https://www.fontesnissae.cz/ archiv Jana Zahurancová)
(Zdroj: https://www.fontesnissae.cz/ archiv Jana Zahurancová)
Výcvik jednotek SA v Liberci 12.11.1938 (Zdroj: https://www.fontesnissae.cz/
Výcvik jednotek SA v Liberci 12.11.1938 (Zdroj: https://www.fontesnissae.cz/
(Zdroj: https://www.fontesnissae.cz/ archiv Jana Zahurancová)
(Zdroj: https://www.fontesnissae.cz/ archiv Jana Zahurancová)
(Zdroj: https://www.fontesnissae.cz/ archiv Jana Zahurancová)
(Zdroj: https://www.fontesnissae.cz/ archiv Jana Zahurancová)
Přísaha jednotek Volkssturmu v Liberci 12.11.1944 (Zdroj: https://www.fontesnissae.cz/
Přísaha jednotek Volkssturmu v Liberci 12.11.1944 (Zdroj: https://www.fontesnissae.cz/
(Zdroj: https://www.fontesnissae.cz/ archiv Jana Zahurancová)
(Zdroj: https://www.fontesnissae.cz/ archiv Jana Zahurancová)

Příchod německé armády do Liberce (8.10.1938)


(zdroj Roman Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)

archiv Luboš Mencl
archiv Luboš Mencl
30.7. 1939 (archiv M.Bezucha)
30.7. 1939 (archiv M.Bezucha)
(Zdroj: https://www.fontesnissae.cz/ archiv Jana Zahurancová)
(Zdroj: https://www.fontesnissae.cz/ archiv Jana Zahurancová)
Přísaha Wehrmannschaftu 26.11.1939 na libereckém výstavišti (Zdroj: https://www.fontesnissae.cz/
Přísaha Wehrmannschaftu 26.11.1939 na libereckém výstavišti (Zdroj: https://www.fontesnissae.cz/
(Zdroj: https://www.fontesnissae.cz/ archiv Jana Zahurancová)
(Zdroj: https://www.fontesnissae.cz/ archiv Jana Zahurancová)
(Zdroj: https://www.fontesnissae.cz/ archiv Jana Zahurancová)
(Zdroj: https://www.fontesnissae.cz/ archiv Jana Zahurancová)
Přísaha jednotek Volkssturmu v Liberci 12.11.1944 (Zdroj: https://www.fontesnissae.cz/
Přísaha jednotek Volkssturmu v Liberci 12.11.1944 (Zdroj: https://www.fontesnissae.cz/
(Zdroj: https://www.fontesnissae.cz/ archiv Jana Zahurancová)
(Zdroj: https://www.fontesnissae.cz/ archiv Jana Zahurancová)
archiv Michal Alexa
archiv Michal Alexa
15.3.1939
15.3.1939
archiv Milan Šír st.
archiv Milan Šír st.
Hitlerovská vojska pochodují před libereckou radnicí v říjnu 1938|foto: ČTK
Hitlerovská vojska pochodují před libereckou radnicí v říjnu 1938|foto: ČTK
Plán nacistů na přestavbu Liberce|foto: Severočeské muzeum v Liberci
Plán nacistů na přestavbu Liberce|foto: Severočeské muzeum v Liberci
Takhle nacisté plánovali přestavbu Tržního náměstí v Liberci, mělo tam stát župní divadlo pro 1 400 lidí|foto: Státní okresní archiv Liberec
Takhle nacisté plánovali přestavbu Tržního náměstí v Liberci, mělo tam stát župní divadlo pro 1 400 lidí|foto: Státní okresní archiv Liberec
Původní podoba České besedy v Liberci|foto: Severočeské muzeum v Liberci
Původní podoba České besedy v Liberci|foto: Severočeské muzeum v Liberci

Liberec jako hlavní město Říšské župy Sudety. Nacistické představy o podobě města

Jaké byly představy nacistů o Liberci, který se měl stát hlavním městem Říšské župy Sudety?
Přestavěné nebo zbořené stovky domů v centru, místo nich široké bulváry a vysoké bloky budov, župní divadlo pro 1400 diváků. Takové dalekosáhlé plány měli Němci o budoucím hlavním městě Říšské župy Sudety, kterým se Liberec měl stát.

Moderní široké bulváry s obrovskými bloky budov, kvůli kterým by byly zbořeny stovky domů v centru. Takové byly nacistické představy o podobě Liberce. A nešlo jen o představy, ale o konkrétní plány. Ze zápisů katastrálního úřadu z roku 1942, je patrné, že Liberec měl v německých plánech velký význam.

Ambice nacistů byly jasné. Z Liberce se má stát hlavní město Říšské župy Sudety. Měl se splnit sen, o který se pokusili příznivci Deutschböhmen v roce 1918. Tyto vize předběhly i Mnichovskou dohodu z 30. září 1938, která zpečetila osud celistvého Československa a naopak naplnila sny nacionalistů a separatistů. Československo muselo do 10. října postoupit své pohraničí Německu. Po přechodném období, zákonem o členění sudetoněmeckého území, 15. 4. 1939 vznikl útvar Reichsgau Sudetenland (Říšská župa Sudety) v čele s Konrádem Henleinem jako říšským místodržícím.

Vnitřní dávná a stále existující frustrace vedla k dalekosáhlým plánům a naprosto nereálným představám o Liberci. Z průmyslového a trochu špinavého a ošuntělého města se mělo stát Gauhauptstadt, hlavní město Říšské župy Sudety. Konrad Henlein informoval starostu Rohna v květnu 1939, že má v úmyslu přestavět Liberec v důstojné hlavní město župy a že se chce kvůli tomu spojit s Hitlerovým hlavním architektem Albertem Speerem.

Velkolepé plány

Ve hře se ocitl i takzvaný Velký Liberec a tentokrát nevyšla snaha naprázdno. Už 18. října 1938 byla starostou Rohnem svolána porada o problému a do 11. února 1939, za přispění Henleina i vládního prezidenta Hanse Krebse, bylo jasno. K 1. květnu 1939 se Liberec rozšířil o 13 obcí a stal se největším městem v Sudetské župě.

Nejrychleji na nové podmínky po Mnichovské dohodě zareagovaly dopravní plánovací kanceláře. Napojení na Německo se mělo realizovat dálnicí, jejíž plány byly hotové do konce roku 1938 a podrobné stavební výkresy byly zpracovány do léta 1939. Úpravy se měly dotknout i vnitřního Liberce, avšak v součinnosti s návrhy na jeho přestavbu. Okrajové i vnitřní čtvrti měly doplnit sídliště v takzvaném Heimatstillu, v centru měly stovky domů ustoupit výstavné nacistické architektuře. V období 1938 až 1945 vznikaly návrhy na nová sídliště, ať už šlo o typickou družstevní výstavbu nebo o podnikové bydlení. Vznikly projekty velkých sídlišť pro "německého dělníka", plánovala se a realizovala družstevní sídliště v Liberci na Králově háji (Heimatstätte Sudetenland), v Rochlici, Ruprechticích, v okolí Winterovy ulice, v Horním Růžodole (Allod Eigenheim und Kleinsiedlung) a na mnoha dalších místech.

Sídliště pro "německého dělníka"

Výstavba těchto sídlišť s postupující válkou zamrzala, ale ojedinělé projekty vznikaly i v roce 1945. Například část projektu sídliště v Rochlici je datována 10. dubnem 1945. V první fázi industrializace se staví nové továrny, adaptují se stávající, vznikají velké projekty přestaveb celých měst a rozrůstá se výstavba obytných sídlišť vázaných na podniky. Vše se staví pro "německého dělníka". S postupující válkou, a především po bitvě u Stalingradu, se situace obrací a po roce 1941 se už začíná projevovat nedostatek kvalifikované síly. Pracovní zdroje směřují více do válečného průmyslu a objevuje se ve velkém fenomén táborů nucené práce.

Župní divadlo

Ideové projekty na přestavbu Liberce se zachovaly celkem tři, provedené do map 1:1500 a několik menších, které se týkali jednotlivých domů. Autoři byli architekti Karl Kerl a Hugo Jahnel (Zeman 2016). Vyhotoveny byly s největší pravděpodobností do roku 1942, kdy byly zaknihovány na katastrálním úřadě, a rozsah plánovaných změn je obrovský. Centrum mělo být kompletně přestavěno do podoby moderních širokých bulvárů s obrovskými bloky budov. Z některých bloků domů měly zůstat stát jen historicky cenné solitéry. Na Tržním náměstí, které mělo zcela změnit podobu, bylo plánováno župní divadlo, respektive hala vhodná pro shromáždění s kapacitou 1400 míst. Architekti divadla byli Friedrich Libb, Werry Roth, Erhard Schmidt a místní Karl Kerl. Změnami měly projít i okrajové části Liberce s tím, že rozsah výstavby byl srovnatelný s budoucí výstavbou socialistických sídlišť.

Znovu však zasáhly do představ o vývoji Liberce události vážnější. Německé válečné úsilí znamenalo zastavení velkých projektů. Dálnice, nové silnice a tunely, stejně jako likvidace s následnou novou výstavbou bloků a čtvrtí, to vše se odsouvá do pozadí. Pokračuje stavba menších sídlišť a jednotlivých domů a pozornost se přesouvá k výstavbě hekticky válečné. Vznikají protiletecké kryty, roste počet táborů nucených prácí, narychlo se od poloviny války stěhují do Liberce podniky z říše. V lednu 1943 začal platit generální zákaz nové výstavby mimo výjimečných projektů důležitých pro válku. Už se nežádalo o stavební povolení, ale o výjimku ze stavebního zákazu. Docházelo i k absurdním situacím, kdy lidé se snažili ospravedlnit nejnemožnější stavby, jako třeba včelín, kdy argumentovali, že med je důležitý pro vojáky na frontě.

Liberec opět dopadl neslavně. Z hlavního města Říšské župy Sudety se stalo poražené a zlomené město. Město, jehož obyvatelé měli odejít a naplnit ho měli jiní, přicházející ze všech koutů Československa.

autoři: Jaroslav Hoření , Ivan Rous

Plán na přestavbu České besedy v Liberci|foto: Severočeské muzeum v Liberci
Plán na přestavbu České besedy v Liberci|foto: Severočeské muzeum v Liberci
V roce 1942 popisoval ředitel podniků Johann Liebieg u. Co .(zjednod. Textilana) situaci textilního průmyslu.


(...) několik sudetoněmeckých textilních firem vyčlenilo pro hospodářskou skupinu (míněno asi organizaci Hanse Kehrla) asi 3000 dělníků a centrální úřady v Berlíně "tuto zprávu nepochopily správně a objevila se vojenská komise, která energicky požadovala, aby tito lidé byli k dispozici pro zbrojní průmysl."
(...) "textilní továrny byly opakovaně pročesávány a dělníci, kteří jsou jen z poloviny užiteční pro zbrojní průmysl, byli pro něj již dávno staženi"
(...)"Sám jsem měl možnost navštívit mimo jiné zbrojní továrnu elektrotechnického průmyslu, která se nachází nedaleko Liberce (Elektromechanik G.m.b.H. ,Althabendorf), a to z důvodu zadávání subdodávek. Tato firma, která sem přišla až během války, zaměstnává téměř výhradně lidi, kteří byli odvedeni naším textilním průmyslem. Jsou to naše nejlepší, nejschopnější, mladé pracovnice, které, jak jsem se sám přesvědčil, jsou tam využívány k montážním pracím na montážní lince ve velkých halách. Jedná se o jednoduché úkoly, které by snadno zvládly naše starší, méně schopné ženy."
A zbytek bude v knize Tábory a válečný průmysl (autor příspěvku Ivan Rous)
Ideový plán dálnic na dnešním území ČR z roku 1940|foto: Ivan Rous
Ideový plán dálnic na dnešním území ČR z roku 1940|foto: Ivan Rous
Plán vedení dálnice z doby před odsouhlasením ještědského tunelu|foto: Ivan Rous
Plán vedení dálnice z doby před odsouhlasením ještědského tunelu|foto: Ivan Rous
Podrobný výkres části tzv. Hitlerovy dálnice u Liberce|foto: Ivan Rous
Podrobný výkres části tzv. Hitlerovy dálnice u Liberce|foto: Ivan Rous

Němci chtěli vést pod Ještědem tunel. Badatelé si dlouho mysleli, že jde o legendu

Plány nacistického Německa na přestavbu Liberce zahrnovaly i rozsáhlé dopravní stavby včetně napojení města na dálniční síť. V cestě plánům ale stál Ještědsko-kozákovský hřbet, a proto se zrodil plán na silniční tunel pod Ještědem.

Štětín-Liberec-Hradec Králové s poznámkou "ve výstavbě", Liberec-Vratislav s poznámkou "nutné" a Cheb-Liberec s poznámkou "podle návrhu s Ještědským tunelem plánované". To jsou tři části plánu dálničního napojení Liberce z roku 1941. Nejen tento dokument potvrzuje, že dálniční tunel pod Ještědem byl reálnou stavbou. Podrobnosti zjišťoval redaktor Jaroslav Hoření u Ivana Rouse ze Severočeského muzea v Liberci.

"O tunelu jsme si dlouhá léta mysleli, že to to byly legendy, ale těch legend bylo spousta. Potom jsme od toho našli i nějaké dokumenty a dokonce i několik map. A jak se říká, na konci v těch záznamech je správné razítko," uvedl badatel Ivan Rous. Podle něj instituce, které o tunelu pod Ještědem tenkrát rozhodovaly, počítaly od roku 1941 s jeho výstavbou. Tunel se ale nikdy nerealizoval, protože byla zastavena stavba celé dálnice.

"Ta dálnice byla vedená západně od Liberce, vlastně po úbočí Ještědského hřbetu. Ona se dostala celkem vysoko, a právě v tom obkroužení Javorníku, řekněme nad Hodkovicemi, by měla veliké problémy, aby se zase dostala z té vysoké nadmořské výšky. Liberecký inženýr Ulrich Huber navrhl prorážku Ještědského hřbetu," doplnil ivan Rous.

Ulrich Huber patřil podle Rouse k významným inženýrským kapacitám té doby. "Podílel se na stavbě prvního železničního tunelu. Je to také autor projektu jizerskohorských přehrad, celého libereckého vodovodu a podobné stavby stavěl i v německém Lipsku nebo v Ostravě," přiblížil autora nápadu tunelu pod Ještědem liberecký historik.

Vstup tunelu do masivu Ještědského hřbetu měl být někde u Panského lomu. "Máme dokonce teorii o tom, že v Panském lomu je sestřelená průzkumná štola, která měla původně sloužit pro ověření zásob vápence, který se tam těžil. Později ji nejspíš využili i kvůli tomu tunelu. Co nevíme, je, jestli to mělo být přímo v zářezu toho lomu," sdělil Ivan Rous. Dá se ale podle něj říct, že dálnice měla vstoupit do masivu hory právě někde u lomu, tunel měl být dlouhý přibližně 1,5 kilometru a u Padouchova měl vyrážet zpod Ještědského hřbetu ven.

autoři: Jaroslav Hoření , reČRoL

https://liberec.rozhlas.cz/nemci-chteli-vest-pod-jestedem-tunel-badatele-si-dlouho-mysleli-ze-jde-o-legendu-8209611?fbclid=IwAR0dARBL308JzGjJo4rKyQWvWOqHzk1ZgxWc1d6pzJRyg2VZLOMpvncyPsI

Tunel měl začínat někde u Panského lomu, končit měl někde u Padouchova|foto: Ivan Rous
Tunel měl začínat někde u Panského lomu, končit měl někde u Padouchova|foto: Ivan Rous
Současný stav baráků u rochlického lomu. (FOTO: repro Tábory a válečná výroba)
Současný stav baráků u rochlického lomu. (FOTO: repro Tábory a válečná výroba)
lustrační foto .. koncentračni tábor pod Královým hájem. Odtud pocházelo i 7 rómských chlapců, jejichž památce je věnováno 7 křížů v zatáčce U lomu
lustrační foto .. koncentračni tábor pod Královým hájem. Odtud pocházelo i 7 rómských chlapců, jejichž památce je věnováno 7 křížů v zatáčce U lomu

Nacisté měli přímo v Liberci lágry pro Romy, zjistili historici.

V Liberci existovala čtyři zařízení, které lze označit jako romské tábory, i když se v dobové úřední korespondenci až na výjimky nazývají "ubytování Cikánů".

První tábor souvisel s využíváním práce Romů firmou J. W. Roth při stavbě sídliště Domov na Králově háji a pravděpodobně se jednalo o dva dřevěné baráky u Kunratické ulice v areálu současného lomu. Zařízení bylo používáno pravděpodobně jen na podzim 1939.

Druhým táborem byla budova firmy Textilana A. G. čp. 120 v Nádražní ulici, kde byli Romové umístěni od konce roku 1939 až do dostavby baráku v zatáčce Kunratické ulice. Ubytováno zde bylo kolem osmdesáti osob.

Třetí tábor se nacházel v nám neznámém "soukromém domě" v Horním Růžodole.

Čtvrté táborové zařízení, o kterém se píše i jako o koncentračním táboře, tvořil barák postavený speciálně pro účely internace Romů. Nacházel se v zatáčce Kunratické ulice nedaleko lomu. 130 Romů zde bylo mezi létem 1941 a jarem 1943. Později za války sloužil pro ubytování Francouzů a v roce 1962 je na katastrálním plánku zakresleno už jen zbořeniště.

Až na drobné střípky nám není znám všední život v libereckých romských táborech. Dále zatím nebyl objeven soupis deportovaných osob z Liberce do koncentračních táborů. Vzhledem k svědeckým výpovědím je možné předpokládat, že naprostá většina Romů nepřežila internaci v koncentračních táborech. Téměř čistě technický popis staveb určených k internaci Romů zároveň může sloužit jako upozornění na nenápadné úřední kroky, které vedly od civilně znějícího "ubytování Cikánů" k masovým vraždám v plynových komorách Osvětimi. (autor článku Ivan Rous)

Lágr pro liberecké Romy a později francouzské zajatce u lomu v dnešní Kunratické ulici. Dnes je na místě památník se sedmi kříži. (L.Janků)
Lágr pro liberecké Romy a později francouzské zajatce u lomu v dnešní Kunratické ulici. Dnes je na místě památník se sedmi kříži. (L.Janků)
Minkovice 1940 (archiv J.Hůlka)
Minkovice 1940 (archiv J.Hůlka)
Neorenesanční synagoga v Liberci bývala díky nejvyšší věži ve městě jednou z dominant Liberce. Na jejím místě dnes stojí knihovna a tzv. Nová synagoga. Foto: Wikimedia Commons
Neorenesanční synagoga v Liberci bývala díky nejvyšší věži ve městě jednou z dominant Liberce. Na jejím místě dnes stojí knihovna a tzv. Nová synagoga. Foto: Wikimedia Commons
S tatínkem a sestřenici Hanou Taussigovou před vystěhováním z Libercem. Sestřenice byla zavražděna v Osvětimi. Foto: Paměť národa
S tatínkem a sestřenici Hanou Taussigovou před vystěhováním z Libercem. Sestřenice byla zavražděna v Osvětimi. Foto: Paměť národa
Babička Josefa Ledererová zahynula v nacistickém vyhlazovacím táboře v Treblince. Foto: Paměť národa
Babička Josefa Ledererová zahynula v nacistickém vyhlazovacím táboře v Treblince. Foto: Paměť národa
Pavel Jelínek dvouletý v roce 1937. Rok poté musel s rodiči opustit rodný Liberec. Foto: Paměť národa
Pavel Jelínek dvouletý v roce 1937. Rok poté musel s rodiči opustit rodný Liberec. Foto: Paměť národa
Při promoci na Vysoké škole strojní v Liberci. Patřil mezi její první absolventy.
Při promoci na Vysoké škole strojní v Liberci. Patřil mezi její první absolventy.
Nová synagoga má trojúhelníkový půdorys, který symbolizuje polovinu Davidovy hvězdy a setkávání tří kultur – české, německé a židovské. Foto: Wikimedia Commons
Nová synagoga má trojúhelníkový půdorys, který symbolizuje polovinu Davidovy hvězdy a setkávání tří kultur – české, německé a židovské. Foto: Wikimedia Commons

Pojišťovna vypálení synagogy neuznává, zjistil Pavel Jelínek

09. 11. 2020 / Příběhy / Miroslav Tyč


Synagoga v Liberci během tzv. křišťálové noci z 9. na 10. listopadu 1938 lehla popelem. Na jejím místě dnes stojí knihovna a nová synagoga, u jejíhož zrodu stál Pavel Jelínek. Marně žádal o vyplacení pojistného za vypálení.

Narodil se na jaře roku 1935 v Liberci do smíšeného manželství římského katolíka Josefa Jelínka a Židovky Marie Ledererové. Rané dětství prožité v Liberci si nepamatuje. Když byly obsazeny po mnichovské dohodě Sudety, rodina utekla do vnitrozemí. Ještě před vypálením liberecké synagogy během tzv. křišťálové noci z 9. na 10. listopadu 1938.

Tragické osudy rodinných příslušníků za války i poválečné zkušenosti jasně formovaly vztah Pavla Jelínka k sudetským Němcům "S jedinou výjimkou Hanse Tüschlera se na nás všichni 'raz dva tři', abych to tak řekl přesně. A po válce, když jsme se vrátili, a ještě jsme tu některé zastihli, tak ani jeden z nich neřekl ani slovíčko, aby se nám omluvil."

Jeho babička Josefína Ledererová byla koncem roku 1941 zařazena do jednoho z prvních transportů do Terezína, odkud ji odeslali do nacistického vyhlazovacího tábora Treblinka. Úředním datem jejím úmrtí byl stanoven 22. duben 1943.

Rodina se navzdory persekuci Židů ani formálně nerozdělila. "Můj táta byl tak statečný, že se nerozvedli." Po transportu babičky se rodina krátce nato přestěhovala do Hořepníku na Vysočině. "Bylo to jediné možné řešení, jak trochu Němcům zmizet z očí."

Pod dohledem

I v Hořepníku je však po čase doběhla německá mašinerie a v roce 1942 předvolala do transportu i Pavlovu matku. "Máma už měla sbalený pingl a nade mnou a nad mým bráchou, kterému byly tenkrát dva roky, brečela. V posledním momentu táta přivezl papír od podplaceného německého doktora, že je máma tak těžce nemocná, že nemůže do transportu."

Celý zbytek války se musela pravidelně hlásit na říšských úřadech v Táboře. Dostávala minimální potravinové příděly a v podstatě nemohla z domu, ale žila a přežila. "Máma směla akorát na zahradu. I když to na tak malém městečku všichni věděli, tak to nikdo neřekl a do konce války jsme tam vydrželi."

On sám dostal povolání do transportu jako "dárek" k desátým narozeninám. Jako tzv. mischling měl zamířit do zvláštního tábora. S maminkou a bratrem přežili několik posledních dnů války v blízkých lesích. "Němci měli jiné starosti než nás hledat. Takže jsem dodneška tady."

Neporovnatelně hůř však skončilo mnoho příbuzných. V nacistických koncentračních táborech vyhasly životy desítek spřízněných židovských rodin a členů rodin Bendů, Justiců, Ledererů, Taussigů a Weissů.

Potýkání se s režimem

Jako 'mischling' nemohl chodit za války do školy, ale díky paní učitelce Kuberové, která jej chodila po odpoledních doučovat po válce naskočil do školní docházky jako by nic nevynechal. V roce 1947 náhle zemřel otec. Podepsalo se na něm nervové vypětí z válečných let. Ovdovělá matka rozhodla o přestěhování do Nymburka, kde Pavel Jelínek vychodil gymnázium.

Po úspěšném absolvování přijímacích zkoušek na Technickou univerzitu v Praze mu byl nabídnut přestup na nově vznikající Vysokou školu strojní a textilní do Liberce. Neváhal ani minutu. "Byl jsem tak jedním z prvních absolventů této vysoké školy."

Vrátil se do rodného města a textilnímu inženýrství se následně věnoval až do počátku devadesátých let. V roce 1959 se oženil s Libuší Novotnou a krátce nato se jim narodil syn Pavel.

Srpen 1968 jej zastihl i s rodinou na dovolené v Jugoslávii. Pavel Jelínek vážně uvažoval, že se do Československa již nevrátí. Dokonce při zpáteční cestě nezamířili domů, ale ubytovali se u příbuzných v západním Německu s cílem emigrovat. Starost o rodinné příslušníky, kteří by zůstali na druhé straně hranice, je však nakonec přiměla k návratu.

Do komunistické strany nikdy nevstoupil a když se musel připojit se antichartě, nepodepsal. Neskrývané projevy nesouhlasu mu významně zkomplikovaly účast při služebních cestách na Západ. Na zahraniční cesty musel jezdit s prověřeným doprovodem a psát z cest zprávy. Přesto se mu tajně dařilo scházet s představiteli exilu v západní Evropě.

Po sametové revoluci založili s kolegy firmu, v níž se však věnovali jinému než textilnímu sortimentu.

Návrat k židovství

Od začátku devadesátých let pomáhal tehdejšímu předsedovi Židovské obce v Liberci Samuelu Gutmanovi a po jeho smrti v dubnu 1999 předsednictví převzal. Za jeho vedení se podařilo zbudovat novou synagogu na místě, kde stávala před vypálením během tzv. křišťálové noci z 9. na 10. listopadu 1938.

"Díky tomu, že za mnou přišla ředitelka knihovny paní Vohlídalová a řekla: 'Vy jste národ knihy, tak bychom na vašem pozemku mohli postavit knihovnu a vám bych vymodlila, aby se tam postavila také synagoga.'"

I díky přímluvě prezidenta Václava Havla u jeho německého protějšku byl na Stavbu smíření sehnán dostatek finančních prostředků a budova v sobě jedinečným způsobem propojila nejen vědu a duchovno, ale také vytvořila prostor pro dialog mezi znesvářenými národy.

Ač byla modlitebna projektována v otevřeném duchu, při jejím otevření na symbolické výročí jejího vypálení 9. listopadu 2000 se musely vzít v potaz i konzervativní židovské tradice. "Když se naše nová synagoga otevírala, tak přijel vrchní rabín a ženy musely za plentu. Jenže přijela i tehdejší velvyslankyně státu Izrael. A co teď?! Paní velvyslankyně ale řekla: 'Berte to tak, že nejsem žádná žena, já jsem stát Izrael.' Rabín na to kývl a seděla s námi v té hlavní cimře."

Pojišťovna vypálení neproplácí

Díky objevu historičky Markéty Lhotové, která našla doklad o pojištění synagogy u pojišťovny, se obrátil s žádostí o vyplacení pojistného za její vypálení v roce 1938 na pojišťovnu Generali, která pohltila původní pojišťovací dům.

"Obec dostala oficiální dopis, že nedostaneme nic, protože jsme se měli na tu firmu, u které jsme byli pojištěni, obrátit do deseti dnů po události a nahlásit to, a tudíž na to dnes podle tehdejších německých zákonů nemáme žádný nárok. Tak jsem jim napsal, že v roce 1938, deset dní po jejím vypálení, tady funkcionáři liberecké židovské obce, kteří by to mohli udělat, nebyli. A už se nikdo neozval."

Jako místopředseda Židovské obce v Liberci se podílel na obnově židovského hřbitova a vybudování Pomníku obětem šoa v obřadní síni hřbitova, která sloužila jako sklad a pražírna kávy. V Liberci založil tradici tzv. Stolpersteinů, tedy kamenů zmizelých židovských obyvatel.

Na svůj osud a jeho provázaný vztah k židovství nežehrá a s úsměvem cituje filozofa Lessinga: "Když se podívám na nás Židy, tak nejsem zrovna dvakrát spokojený, ale když se podívám kolem sebe, tak jsem rád, že jsem Žid."

(zdroj: https://www.pametnaroda.cz/cs/magazin/pribehy/pojistovna-vypaleni-synagogy-neuznava-zjistil-pavel-jelinek?fbclid=IwAR24hdK7z6Pnwd5trZsY36PckRhSEnXdg8PG6k0FXXJRqgTpZ_yVOLZQO8w )

Pavel Jelínek při natáčení pro Paměť národa v roce 2019. Foto: Post Bellum
Pavel Jelínek při natáčení pro Paměť národa v roce 2019. Foto: Post Bellum
Pohled z 1. hangáru ke staré cihelně (dnešnímu Opičáku)
Pohled z 1. hangáru ke staré cihelně (dnešnímu Opičáku)

1945 - Momentky z letiště (archiv Jiří Blažek)


Trosky Bf-110
Trosky Bf-110
bývalá cihelna
bývalá cihelna

O odsunu Němců rozhodli spojenci už v roce 1943. Tvrzení Merkelové je nepřesné, upozorňuje historik

Německá kancléřka Angela Merkelová ve středu při vzpomínce na oběti vysídlení řekla, že pro vyhnání Němců po druhé světové válce neexistovalo ani morální, ani politické ospravedlnění. Podle Jindřicha Dejmka z Historického ústavu Akademie věd to ale není pravda. "Konečné rozhodnutí o samotném principu odsunu v zásadě padlo už na konferenci v Teheránu koncem roku 1943," řekl serveru iROZHLAS.cz.


Německá kancléřka Angela Merkelová ve středu v Berlíně při vzpomínce na oběti vysídlení řekla: "Vyhnání a útěk Němců byly především bezprostředním následkem Němci započaté druhé světové války a nevýslovných zločinů nacionálněsocialistické diktatury. To ale nemění nic na tom, že pro vyhnání neexistovalo ani morální, ani politické ospravedlnění." Jak lze v historickém kontextu vnímat její slova?
To je v každém případě politické prohlášení, které bylo učiněno v rámci určitého politického pohybu a v rámci politické soutěže. Jako historik k tomu chci říct dvě nebo tři glosy.

Ta první z nich je, že o myšlence transferu Němců

z více zemí středovýchodní Evropy rozhodovali státníci velmocenské protiněmecké nebo chcete-li protinacistické koalice postupně v letech druhé světové války, přičemž například britská vláda zásadní rozhodnutí o provedení transferu z Polska a Československa učinila už v létě 1942. Konečné rozhodnutí o samotném principu v zásadě padlo na konferenci v Teheránu koncem roku 1943, kdy se také rozhodlo o změně polských hranic a posunu Polska více na západ, to znamená o polském získání z části německých území v Pomořansku, ve Slezsku a ve Východním Prusku, což v sobě anticipovalo (předjímalo - pozn. red.) odsun nějakých minimálně osmi milionů lidí. Ve srovnání s tím odsun nějakých 2,5 milionu sudetských Němců byl, když to řeknu provokativně, marginálií. Čili spojenci o tom zásadně rozhodli v reakci na vývoj druhé světové války již v letech 1942 až 1943.

Jedním z důvodů, proč k tomu rozhodnutí došlo, byla role, kterou obecně většina německých menšin sehrála v meziválečné Evropě. Zvlášť ve 30. letech, kdy se v podstatě německá menšina v Československu a pak i v Polsku staly instrumentem nacistické zahraniční politiky. Tehdy naprostá většina Němců, těch minorit v zemích středovýchodní Evropy, v podstatě podlehla, když to řekneme básnicky, bacilu nacionálního socialismu. To je patrné i na Němcích v Československu, kteří už v posledních parlamentních volbách v roce 1935 volili z více než dvou třetin politický subjekt, který měl tehdy velmi blízko k nacionálnímu socialismu, to znamená Sudetoněmeckou stranu. A při posledních volbách v Československu, obecních volbách v květnu 1938 v průměru 88 až 92 procent Němců v jednotlivých obcích volilo stranu, která se tehdy už otevřeně hlásila k nacismu. Podobným způsobem ten proces probíhal i u relativně početné německé menšiny v Polsku. Čili toto byl další důvod.

Ještě řeknu třetí důvod. Samozřejmě z části ten proces přesunu německého obyvatelstva probíhal, zvlášť tedy případě Polska a východního Pruska, ještě na sklonku druhé světové války, zčásti také formou jakési evakuace německého obyvatelstva před postupující sovětskou armádou, zčásti živelným útěkem Němců hlavně z oblastí Polska a východního Pruska. Na tento proces navázal v letních měsících roku 1945 čili těsně po válce proces toho, čemu se dnes říká takzvaný divoký odsun. V zásadě ale transfer Němců z Polska, z Československa, Maďarska a parciálně zčásti říšských Němců z Rakouska byl definitivně odsouhlasen na konferenci velké trojky v Postupimi v létě 1945 a příslušná deklarace, respektive její hlava 13, tvořila právní formát provedení transferu tak, jak byl v následném období, to znamená od podzimu 1945 do zhruba přelomu let 1946/1947, také z těchto států uskutečněn.

Čili tvrzení, že to nemá právní podklad, je nesprávné historicky a v podstatě je kontroverzní i politicky.

Jaký je pohled současné historiografie na odsun Němců?


Na problém transferu nikdy nebyl jednotný pohled. Tady se v zásadě samozřejmě lišily národní diskurzy s tím, že v české a polské historiografii jasně dominovaly od začátku názory o tom, že to bylo z hlediska státu - myslím princip transferu, nikoliv násilí, které provázelo první fázi - že to byl princip oprávněný a že to bylo racionální vyřešení národnostních otázek, koneckonců nešlo jen o odsun Němců, šlo i o další procesy, které paralelně probíhaly s tím, že teprve s větším odstupem v případě Československa, potažmo České republiky se do toho začaly vnášet morální principy, řekněme někdy až v polovině 80. let v případě diskusí disidentských historiků, a pak určitá morální dimenze se tomu dala v podobě omluvy tehdejšího prezidenta Václava Havla za odsun Němců, která ovšem ani tehdy nebyla českou politickou scénou přijímána bez kontroverzí. Ta omluva se ale týkala určité morální stránky věci, netýkala se meritu, protože nikdo si samozřejmě nemohl v roce 1945 představovat, že zůstanou početné německé komunity ve státech, které předtím zažily více než šestiletou německou okupaci, která měla cílevědomě směřovat k vyhlazení národů, to znamená v tomto případě Čechů a z velké části Poláků.

Vždy je zapotřebí mít na paměti, že to bylo nacistické Německo, které v letech 1938-39 svou agresivní politikou rozpoutalo novou evropskou, později světovou, válku. A že Němci v Československu, v Polsku i v některých dalších státech se v naprosté většině stali - z vlastní vůle - Hitlerovým nástrojem při rozbíjení těchto států, ale následně i v okupačních aparátech. Last but not least, byl to Hitler, který začal s vyháněním a přemisťováním mas obyvatelstva - poprvé nepřímo hned po Mnichovu a pak především po okupaci západního Polska. Kdyby nebylo německého rozpoutání druhé světové války, nebylo by ani odsunů. Je třeba vždy připomínat příčinu a následky a nevytrhávat problémy z jejich dobových a kauzálních kontextů.

autor článku Petr Jadrný 21.6.2018

Jindřich Dejmek z Historického ústavu Akademie věd České republiky

| Zdroj: Historický ústav Akademie věd České republiky

Dnes jedna tak trochu netradiční srovnávačka: uniformy, režimy, ba i kompletní skladby obyvatelstva se někdy změní i během jediného roku - radniční vchod by o tom asi mohl vyprávět... (Hans Oldskull)
Dnes jedna tak trochu netradiční srovnávačka: uniformy, režimy, ba i kompletní skladby obyvatelstva se někdy změní i během jediného roku - radniční vchod by o tom asi mohl vyprávět... (Hans Oldskull)
Noviny z Liberce 15. duben 1944 (archiv Jaroslav Reichenberg Karel)
Noviny z Liberce 15. duben 1944 (archiv Jaroslav Reichenberg Karel)
Oblastní středisko pro odsun Němců v Liberci na Husově třídě (v místech dnešního areálu Technické univerzity) ,vzniklo přebudováním válečného lazaretu (ROK 1946) /Zdroj Stalo se na severu Čech 1900 - 2000)
Oblastní středisko pro odsun Němců v Liberci na Husově třídě (v místech dnešního areálu Technické univerzity) ,vzniklo přebudováním válečného lazaretu (ROK 1946) /Zdroj Stalo se na severu Čech 1900 - 2000)
archiv M.Gergelčík (komentář: Jan Bartoš: Na tenhle tábor jsme koukali z oken základní školy Jarošova, bylo to kolem roků 1954,55, kdy se tábor likvidoval. Chodili jsme si tam hrát. )
archiv M.Gergelčík (komentář: Jan Bartoš: Na tenhle tábor jsme koukali z oken základní školy Jarošova, bylo to kolem roků 1954,55, kdy se tábor likvidoval. Chodili jsme si tam hrát. )
1946 – odjezd Němců ze sběrného tábora (archiv T.Majer)
1946 – odjezd Němců ze sběrného tábora (archiv T.Majer)
Zborovského ulice (léto 1945, archiv Hans Oldfskull)
Zborovského ulice (léto 1945, archiv Hans Oldfskull)
2019
2019
Ještě jednou Zborovská ulice. Místo se od roku 1945 trochu změnilo a nebýt laskavé pomoci & bystrého oka Jana Doškářová v mém jiném příspěvku, týkajícího se stejného místa foceného pravděpodobně ve stejný den, vůbec bych jej nepoznal... Hans Oldskull
Ještě jednou Zborovská ulice. Místo se od roku 1945 trochu změnilo a nebýt laskavé pomoci & bystrého oka Jana Doškářová v mém jiném příspěvku, týkajícího se stejného místa foceného pravděpodobně ve stejný den, vůbec bych jej nepoznal... Hans Oldskull

v červenci roku 1946

Odsun sudetských Němců v červenci roku 1946 v ulici Oblouková ve Stráži nad Nisou směřujících na vlakové nádraží. Honosná vila vpravo dodnes stojí, jen je ve špatném stavu. Po statku vlevo není ani vidu.Pokud budete komentovat, tak, prosím, bez urážek a slušně. Chápu, že tohle vytváří dost silné emoce, ale je to historie, kterou nezměníme.Černobílá fotka je z webu faz.net a barevná z mapy.cz (autor článku Luboš Janků)

Cesta k nádraží ve Stráži nad Nisou u Liberce.
Cesta k nádraží ve Stráži nad Nisou u Liberce.

Válečné vraky v ulicích Liberce - "Then & now"

Jelikož mne překvapil zájem o fotografie ukazující vraky válečné techniky v květnu roku 1945 v ulicích Liberce, rozhodl jsem se, že založím malou galerii srovnávacích fotografií s touto tématikou. Galerie je to zatím velice skromná, doufám však, že ji za pomoci členů této Skupiny časem rozšíříme... Existuje samozřejmě i mnoho fotografií s vraky z okolí Liberce, případně letadel z libereckého letiště, to by však již bylo téma na další galerie...  (autor článku Hans Oldskull)

Václav Kopecký ministr informaci a osvěty, ten co drží papír v ruce
Václav Kopecký ministr informaci a osvěty, ten co drží papír v ruce
Moc fotografií vztahujících se k 25. únoru 1948 v #Liberec není, tak alespoň tyto dvě z přehlídky před radnicí (archiv Starý Liberec)

3.října 1948

MY NEZAPOMÍNÁME!!! - MANIFESTACE PROTI MNICHOVSKÉ ZRADĚ

(archiv T.Majer)

17.března 1953 - tryzna za Klementa Gottwalda v Liberci
17.března 1953 - tryzna za Klementa Gottwalda v Liberci
Klenet Gottwald na fotografii z jeho návštěvy Liberce (archiv |Mike Bike)
Klenet Gottwald na fotografii z jeho návštěvy Liberce (archiv |Mike Bike)

Jak umíral Gottwald: Na syfilis, kvůli Stalinově pohřbu a dusném ovzduší strachu


V úterý 10. března 1953 se v Moskvě konal velký pohřeb sovětského "hospodáře", jinak nemilosrdného diktátora Josifa Vissarionoviče Stalina. Ten zemřel 5. března a už 8. března přicestovala do Moskvy československá delegace, vedená prezidentem Klementem Gottwaldem. Pouhý den po pohřbu se zase vrátila do Prahy. V té době už bylo zřejmé, že pro prvního dělnického prezidenta a oddaného Stalinova žáka Gottwalda neskončí tato cesta bez následků.


V lednu 1945 se u Gottwalda při jeho pobytu v Moskvě objevila hemiplegie, obrna poloviny těla. Lékaři ho podrobili takzvanému Wassermannovu testu s pozitivním nálezem příjice neboli syfilisu. Léčba vyžadovala nasazení antibiotik a trvalé sledování nemocného, jemuž se ale tehdy osmačtyřicetiletý Gottwald bránil. Pro lékaře to nebyla jednoduchá situace, protože se ocitli i pod osobním Stalinovým tlakem, jemuž na uzdravení jeho předního emisara ve střední Evropě mimořádně záleželo.

Gottwald měl navíc v té době za sebou už dva infarkty. Podle spisovatele Karla Kaplana, autora knihy "Kronika komunistického Československa. Klement Gottwald a Rudolf Slánský" jej první lehký infarkt zasáhl v polovině roku 1942, druhý, vážnější ve druhé polovině září 1944. Na "Klémově" stavu se navíc mohl nepříznivě podílet i alkohol, jemuž si budoucí československý prezident zvykl holdovat, čímž si přivodil ke stávajícím problémům i silné poškození jater.

Stalin informoval o Gottwaldově nemoci Rudolfa Slánského, v němž v té době ještě viděl možného Gottwaldova nástupce. Na Slánského popud se pak ještě v pětačtyřicátém roce stal novým osobním Gottwaldovým lékařem komunista doktor Ladislav "Leo" Haas, který získal praxi se syfilitiky na psychiatrické klinice v Londýně během druhé světové války. Gottwaldovo léčení se na Slánského požadavek ujal, ale už v září 1946 byl funkce zbaven. V roce 1947 pak zemřel doktor Richard Smělý, jenž působil jako Gottwaldův internista. Ten si všiml, že u tehdejšího předsedy vlády a pozdějšího prezidenta vznikla v důsledku syfilitidy patologická výduť neboli aneurysma srdeční aorty.

Po smrti Smělého nastoupil na místo osobního Gottwaldova lékaře neurolog Vladimír Haškovec, žák I. P. Pavlova a stejně jako Haas člen komunistické strany. O jeho povolání do prezidentových služeb se zasloužila údajně Marta Gottwaldová, která se strachovala o zdraví svého manžela a přála si, aby o něj pečovala kapacita s rudou knížkou. Haškovec už dřív za Haase zaskakoval a pravidelně informoval o Gottwaldově zdravotním stavu Slánského.

Jak Haasovi, tak Haškovcovi se nakonec stala péče o Gottwalda osudná, na čemž se mohl podílet i jejich židovský původ. V roce 1954 byl s oběma uspořádán proces, v němž byli obviněni ze zanedbání péče o prezidenta. V té době už neexistoval ani Rudolf Slánský, odsouzený na sovětský nátlak ve známém politickém procesu v roce 1952 a spolu s dalšími předními činiteli komunistické strany popravený. Všechny rozsudky smrti, stejně jako předtím rozsudek smrti pro Miladu Horákovou, Gottwald podepsal. Podle vzpomínek tehdejšího náměstka ministra zahraničního obchodu Evžena Löbla, jenž patřil mezi obžalované, byl v roce 1952 zatčen i Haškovec.

Lékař tak byl zatčen ještě za Gottwaldova života, pravděpodobně rovněž na příkaz Rusů. Ani jeho se prezident nijak nezastal. Podle vzpomínek Haškovcova syna Ilji, zveřejněných před 15 lety Českým rozhlasem, se mu prý sice otec jednou zmínil, že prezident nosil jeho zatykač asi čtrnáct dnů v kapse, ale když už se zatčení nedalo odvrátit, tak prostě jen vykřikl: "Tak si ho vemte!"

Od roku 1952 až do procesu v roce 1954 zůstal Haškovec ve vyšetřovací vazbě. Nakonec byl odsouzen na šest let do vězení za trestný čin "spolčení se s Rudolfem Slánským s úmyslem ublížení na zdraví ústavnímu činiteli". Podle Löbla byl Haškovec obviněn, že nechal vymalovat Gottwaldovu ložnici olovnatými barvami, aby prezidenta pozvolna otrávil. Haškovec šel do vězení, už v roce 1955 byl ale podle vzpomínek svého syna Ilji propuštěn. Vězení ho však "poučilo". K příčinám Gottwaldovy smrti se po celý svůj zbylý život nikdy nevyjádřil a žádný doklad, který by potvrzoval Gottwaldovu syfilitickou diagnózu, se v jeho pozůstalosti nenašel.

"Nelétejte, jeďte vlakem" Protože v době cesty na Stalinův pohřeb už nebyl žádný z někdejších osobních Gottwaldových lékařů k dispozici, letěl s ním jako osobní lékař doktor Jindřich Karpíšek, který byl kvůli cestě odvolán během vizity ze svého pracoviště. Gottwald se už ten den necítil dobře, a Karpíšek mu proto poradil, ať jede do Moskvy raději vlakem. Gottwald však jeho návrh údajně "velmi hrubě odmítl".

Moskevský obřad provázelo studené počasí, prezident prochladl a otekly mu nohy, podle jeho vlastních slov "z dvouhodinového stání". Také se mu spustila rýma. V úterý odpoledne jej ruští lékaři podrobili tříhodinovému vyšetření v nemocnici, ale Karpíškovi, k němuž se Gottwald nadále choval dost arogantně, nesdělili, k jakému došli výsledku. Chtěli však prezidenta nechat v delším léčení, ten to odmítl. Tak ho, stejně jako Karpíšek před cestou do Moskvy, vyzvali, aby domů jel radši vlakem. Gottwald ale znovu nesouhlasil. Nakonec dostal do letadla větší dávku penicilinu a většinu letu prospal. Pravděpodobně během zpátečního letu aneurysma, jímž trpěl, prasklo. Dokumentární záběry naznačují, že vystupování z vládního letadla dělalo Gottwaldovi problémy, po přistání si navíc stěžoval na bolest v levé ruce, kterou ale sám přikládal nepohodlnému cestování. Večer se nicméně u jeho lůžka sešlo konzilium pěti lékařů, které prý Gottwald konečně uvítal bez arogance a v dobré náladě. "Vítal mne s úsměvem a humorem, rozhodně protestoval proti pobytu na lůžku, chtěl chodit do koupelny i na toaletu," uvedl jeden z členů tohoto lékařského týmu, doktor Josef Charvát ve své vzpomínkové knize "Můj labyrint světa: Vzpomínky, zápisky z deníků".

Prezidentův stav se ale brzy zhoršil. Protože k sobě nechtěl povolávat další lékaře, vyšetřil ho následujícího dne odborník na plicní a srdeční onemocnění Jaroslav Procházka, který měl v péči Gottwaldova vnoučata. Zjistil, že prezidenta bolí hlava i nohy, těžce dýchá a má problémy se posadit. Během dne pak vypravila Ludmila Köhlerová (manželka "šedé eminence" KSČ Bruna Köhlera, organizátora několika politických procesů a pravděpodobného agenta sovětské tajné služby NKVD) vůz ještě pro několik dalších lékařů, neboť Gottwaldův stav se nelepšil.

Zde se ale projevila komunistická mánie vše utajovat - žádný z povolaných lékařů nikdy dřív Gottwalda neléčil, neznal jeho zdravotní stav a k žádnému z nich se nedostaly ani prezidentovy lékařské záznamy. Lékaři tak měli jen velmi omezené možnosti, jak stanovit správnou diagnózu. Naordinovali proto nemocnému pouze odpočinek, neboť doufali, že nejde o nic vážného. O sifylisu provázeném výdutí aorty (v té době už prasklé) nic nevěděli. Po jedenácté večer se Gottwaldův stav znovu zhoršil. Lékaři, kteří mezitím odešli, byli přivoláni nazpět a našli prezidenta s nehmatným pulsem, s namodralým zbarvením kůže a pokrytého potem. Dali mu analeptika a zaměřili se na jeho plíce. Druhý den ráno pak konečně Gottwaldův zeť, ministr obrany Alexej Čepička otevřel trezor a přinesl starší Gottwaldovy lékařské zprávy. Teprve teď se ošetřující lékaři dozvěděli o výduti aorty. Její existenci jim ještě téhož dne potvrdili ruští specialisté, kteří léčili prezidenta dřív a byli narychlo povoláni z Moskvy.Mezi Čechy a Rusy nastal následně spor, protože Rusové doporučovali aneurysma okamžitě operovat, zatímco čeští lékaři trvali na tom, že v Gottwaldově stavu je operace nemožná. Na operaci trvali i ruský velvyslanec Bogomolov a Gottwaldův zeť Čepička, nakonec ale ustoupili, protože argumentaci Čechů uznal i ruský hrudní chirurg, který měl operaci provést. České doktory pak čekal ještě v noci výslech na politbyru. To nakonec souhlasilo s vydáním zprávy o Gottwaldově zdravotním stavu, kterou však po komunistickém zvyku zfalšovalo: protože nesmělo vyjít najevo, že prezidentovo onemocnění mohlo nějak souviset s návštěvou Moskvy, objevily se podle zprávy první příznaky onemocnění až dva dny po návratu, přičemž mělo jít o chřipku. Doktoři museli mlčet. Další den dostal Gottwald ráno na uklidnění injekci morfia, poté si řekl o sklenku piva, talíř vývaru a jablečné pyré. Nikdo v tu chvíli netušil, že jde o jeho poslední přání. Lékaři u něj zavedli "střídání stráží", ale už po dvou hodinách nastala krize. Gottwaldovi zapadl jazyk, objevily se křeče končetin. Všechny pokusy prezidenta zachránit se v této fázi ukázaly už jako marné. Přesně v jedenáct hodin dopoledne mu sundali z obličeje kyslíkovou masku, což byla poslední věc, která ho udržovala při životě. Všichni přítomní lékaři konstatovali smrt.

V den pohřbu 17. března se pak přesně v jednu hodinu zastavila v celé zemi veškerá lidská činnost. Nikde se nepracovalo, stála doprava a na pět minut se rozezvučely závodní sirény. Houkaly i vlaky a lodě. Gottwalda vynesli vojáci ve zpola odkryté rakvi ze Španělského sálu na Pražském hradu k Matyášově bráně, kde jej položili na lafetu děla, taženého třemi páry vraných koní. Od Hradu zamířil pohřební průvod přes Prašný most do Letenských sadů, kde měla na prezidentovu počest proběhnout vojenská přehlídka. Kvůli pohřbu zde byla postavena tribuna, před níž se shromáždily tisíce lidí. Tribunu lemovaly československé a sovětské vlajky spolu s Gottwaldovým a Stalinovým smutečním portrétem. Po přehlídce pokračoval smuteční vůz přes Třídu Obránců míru, Bělského ulici, Nábřeží kpt. Jaroše, Švermův most, Revoluční třídu a ulici Na Příkopě na Václavské náměstí. Jeho trasu lemovalo pět tisíc vojáků a desetitisíce obyvatel z příslušných obvodů. Každý dům, který průvod míjel, musel vyvěsit československou a sovětskou vlajku na půl žerdi, případně doplněné černou stuhou. Do výloh obchodů museli jejich majitelé instalovat povinně Gottwaldův obraz, s černou páskou a v černém rámu. Kapely rozmístěné 300 metrů od sebe vyhrávaly Pochod padlých revolucionářů a pět minut po jedné se rozzářila světla pouličního osvětlení. Průvod skončil u Národního muzea, kde stála další velká černá tribuna se zlatými iniciály "KG". Po smutečních projevech jej ukončila salva dvaceti čtyř ran spolu s československou a sovětskou hymnou. Tělo pak bylo převezeno z Václavského náměstí do Národního památníku na Vítkově, kde bylo s dalšími obřady uloženo do mramorového sarkofágu. Až nadlidská monumentálnost a přísná organizovanost celého pohřbu měla dokázat, že věc socialismu, jakkoli utrpěla Gottwaldovou smrtí těžkou ránu, je v Československu nadále živá a hlásí se k ní všechny vrstvy obyvatel. Těžko popsatelná masová atmosféra dané chvíle i následujících dnů pak měla výrazný dopad i na rozhodnutí ÚV KSČ nechat prvního dělnického prezidenta balzamovat, "aby budoucím pokolením byla zachována tvář soudruha Gottwalda".

"Balzamované tělo bude v brzké době veřejně vystaveno. Tuto zprávu vám sdělujeme proto, abychom upokojili ty pracující, kteří nemohou nyní zhlédnout soudruha Gottwalda, ani se zúčastnit jeho pohřbu," napsal ještě v den pohřbu vedoucím představitelů komunistické strany tajemník ÚV KSČ Bruno Köhler. První nabalzamování Gottwaldovy mrtvoly proběhlo od března do října 1953 a měli ho na starost sovětští experti. Ti ale měli jen dočasná víza, proto jejich práci převzali v roce 1955 čeští odborníci. Nabalzamovaný Gottwald byl umístěn v mauzoleu na Vítkově a pravidelně kontrolován, navzdory tomu se ale začal po pár letech "rozpadat". V roce 1959 kontrolující lékaři zjistili, že zhrubnul reliéf na vnitřní ploše jeho pravého ukazováku a že se postupně rozkládají i vnitřní části těla a jemné kontury v obličejové části.

Dne 20. března 1962 pak padlo definitivní rozhodnutí o tom, že výstava Gottwaldova těla končí, a v září 1962 nechalo politbyro uložit urnu s Gottwaldovým popelem při neveřejném pietním aktu. K 1. dubnu 1962 bylo Mauzoleum Klementa Gottwalda definitivně uzavřeno. Po roce 1989 pak spočinuly Gottwaldovy ostatky na Olšanských hřbitovech ve společném hrobě s dalšími "zasloužilými" komunisty. (autor Jaroslav Krupka)

Scany do otcovy knihy "Z Náměště do Liberce".

 Prezident Ludvík Svoboda na Liberecké radnici (fotil Jan Rous). U Masaryka lokaci nevím, v Liberci nikdy nebyl, i když hory v pozadí připomínají Ještěd od letiště. (autor příspěvku Ivan Rous)

21.8.1968 v Liberci

archiv Jan Bartoš
archiv Jan Bartoš
archiv Jan Cichý
archiv Jan Cichý
archiv Jan Bartoš
archiv Jan Bartoš
v roce 1968 (archiv Jany Zahurancové)
v roce 1968 (archiv Jany Zahurancové)
 v roce 1968 (archiv Jany Zahurancové)
v roce 1968 (archiv Jany Zahurancové)
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Stávka před vrátnicí Textilany v roce 1968 (archiv Všichni Čermáci)
Stávka před vrátnicí Textilany v roce 1968 (archiv Všichni Čermáci)
dobový snímek
dobový snímek

Jan Bartoš (* 1944 )

S minulostí jsme se nevypořádali a podle toho to vypadá

Vášnivý fotograf, jenž v důsledku politických událostí musel velkou část pracovního života strávit v pohřebních službách, se narodil 2. května 1944 v Pardubicích, většinu života má však spojenou s Libercem. Právě tam byl jeho otec hned po válce přeložen jako národní správce elektrárny a Dopravních podniků, jež převzal od odsunutých Němců. Z dětství si Jan Bartoš vzpomíná na libovůli policistů, s nimiž se jeho otec potýkal. Toho "chodil až do roku 1953 kontrolovat příslušník SNB, zda ještě nemá pistoli, kterou si po válce v pohraničí koupil a již prodal. Táta z toho pak měl trochu pocuchané nervy," vzpomíná pan Bartoš.

Liberec pak na dva roky opustil v rámci plnění vojenské služby, na niž narukoval do Českých Budějovic. Silné zážitky má však spojeny s působením na Slovensku, kam byl na rok poslán do školy specialistů. "Na podzim 1963 došlo ve Štrbě k železničnímu neštěstí, kdy vlak narazil do dalšího s uranovou rudou, a jakožto voják z nedalekého Popradu jsem pomáhal spolu s ostatními vysypanou rudu nakládat zpátky do vagonu," popisuje pamětník situaci ohrožující zdravotní stav vojáků. Vlaky s uranem jezdily kolem nich do Ruska údajně každý den.

Srpen 68 v Liberci

Po návratu z vojny v roce 1965 nastoupil do závodů na výrobu vzduchotechnických zařízení, přejmenovaných později na Liberecké vzduchotechnické závody (LVZ). Odtud po dvou letech odešel do montážních závodů jako projektant. Ve svém novém působišti se však zdržel ještě méně, neboť do jeho pracovního života osudově zasáhly události roku 1968 a zejména 1969. Ráno 21. srpna mu otec oznámil, že zemi obsazují Rusové, avšak Jan Bartoš této informaci nepřikládal váhu a šel do práce. "Po několika minutách jsem odešel se spolupracovníkem Jindřichem Kulišem a dalšími směr Mírové náměstí. Stavil jsem se ještě doma pro svačinu, vzal foťák a cestou přes Ludmilinu ulici mě lidé běžící dolů varovali, abych na náměstí nechodil, protože se tam střílí. Vydal jsem se tam tedy, až střelba přestala, a u bočních dveří radnice, kde stál předtím Jindra, byla krev a květiny."1 Později se dozvěděl, že kamaráda postřelili do plic a srdce a v nemocnici zemřel. "Zapůsobilo na mě, když jsem viděl vystavenou jeho rozstřílenou občanku," naznačuje pan Bartoš, že v tomto případě zdaleka nešlo jen o zbloudilou střelu.

Neplánovaně fotografem

Jan Bartoš v této chvíli využil alespoň svůj fotoaparát a pořídil velmi cenné fotografie zachycují průjezd tanků s bílým pruhem ulicí Moskevskou a za Divadlem F. X. Šaldy. Atmosféru těch dní zachycují také fotografie černého praporu na radnici, lidové plakáty se "seznamy zrádců" či velký obraz prezidenta Ludvíka Svobody visící na věži radnice s přiloženým nápisem: "Rusové, jděte domů!" Symbolem invaze se v Liberci zřejmě stalo rozbořené podloubí u radnice, jehož trosky pomáhal pan Bartoš odklízet. "V Dopravních podnicích zapínali a vypínali proud, a když jely tanky a dotkly se troleje pro tramvaj, tak jim to dělalo problémy. Jeden tank se na Mírovém náměstí smeknul a podrazil tři sloupy," dozvídáme se z vyprávění o příčinách neštěstí. Na pamětníkových fotkách můžeme vidět ještě kouř prachu.

Mezi osmi dalšími osobami, jejichž život v Liberci náhle ukončil příjezd cizích vojsk, je na pamětní desce radnice napsáno také jméno Zdeňka Dragouna. "S tím jsem byl předtím v restauraci Kasino na večeři, sestřelili jej z lešení na radnici. Trubky tam měly z jedné strany čistý průstřel a z druhé byly rozervané, z čehož usuzuji, že střely způsobovaly těžká zranění." Za velké účasti občanů se pak konal u krematoria pohřeb, na němž byly rakve s nebožtíky oděny do státní vlajky.

Do roka a do dne

Se situací v Československu však Jan Bartoš nebyl spokojen a rozhodl se emigrovat. "Koncem června 1969 mi díky zvacímu dopisu bylo uděleno vízum do Jugoslávie a pokusil jsem se emigrovat do Rakouska. Češi, kteří tam pracovali, mi poskytli informace, že to tam není tak růžové, jak to vypadá. Po zvážení, co by čekalo rodiče a bratra, přestože s emigrací počítali, a dalších věcí jsem se rozhodl, že budu případně bojovat za demokracii dál tady."

Cítil tedy povinnost zapojit se do demonstrace 21. srpna 1969, jež měla za cíl upozornit na nespokojenost s "dočasným" pobytem okupačních vojsk - na ní však již proti aktivistům stáli čeští policisté. "Večer byl střed města obklíčen armádou, vojáci mě pustili domů, ale jiné nechali třeba dva měsíce na Pastýřské. Sebrali i bratra kamaráda, který šel z práce."2 Samotná demonstrace se v Liberci neobešla bez nepokojů. "Byl jsem u toho, když někdo rozbil výlohu u Bati a policisté si tam brali boty," vzpomíná pamětník na kuriózní situaci.

Účast na demonstraci však měla pro pana Bartoše dalekosáhlé následky v podobě trvalé ztráty předchozího zaměstnání. "Počátkem září jsem dostal zaměstnání v Komunále, kde jsem dělal šéfa pohřební služby. Prvním úkolem bylo dohlížet, aby na pomníček Zdeňka Dragouna jeho příbuzní nelepili českou vlaječku a nezvýrazňovali nápis ,Nedej zapomenoutʻ. Domluvil jsem se ale s jeho bratrem Arnoštem Dragounem, aby tam vlaječku přilepil. Každopádně mě překvapilo, že takové maličkosti komunistům vadily." Tuto práci pak vykonával po celou dobu normalizace. Možnost, jak se tomu vyhnout, existovala, ale pamětník na ni nepřistoupil. "Po návratu z Jugoslávie mě vyšetřovala StB za pozdní návrat. Lákali mě ke spolupráci s tím, že se tak vyhnu problémům s pozdním návratem," líčí Jan Bartoš, jak snadné bylo přijít do styku se Státní bezpečností.

Když se pan Bartoš dívá na současnou situaci, neubrání se hodnocení. Svého času působil v regionální politické straně, a tak se vyjadřuje zejména k volebním preferencím komunistické strany, jež považuje za ostudně vysoké. "Nedávno jsem se dozvěděl, že jedna paní řekla mému kamarádovi, který byl v roce 1968 postřelen a poté už nebyl schopen se nadále věnovat judu, že se v Liberci nestřílelo. Nepoučili jsme se totiž z historie, a proto to u nás tak vypadá."

(zdroj Paměť národa na cestách)

V sutinách podloubí libereckého náměstí zemřeli Vincenc Březina (67) s Miroslavem Čížkem (23). Foto: Archiv bezpečnostních složek
V sutinách podloubí libereckého náměstí zemřeli Vincenc Březina (67) s Miroslavem Čížkem (23). Foto: Archiv bezpečnostních složek
Průjezd sovětských tankistů Libercem 21. srpna 1968. Foto: Paměť národa
Průjezd sovětských tankistů Libercem 21. srpna 1968. Foto: Paměť národa
Podloubí libereckého náměstí v srpnu 1968 a po 53 letech v srpnu 2021. Na dohled od tohoto místa schytal Petr Šída (v dolní části snímku) sedm střel z kalašnikovu. Zdravotními následky trpí dodnes. Foto: Koláž: Dan Poláček, Zdrojové fotografie: Václav Toužimský, Ústav pro studium totalitních režimů / Jan Gazdík
Podloubí libereckého náměstí v srpnu 1968 a po 53 letech v srpnu 2021. Na dohled od tohoto místa schytal Petr Šída (v dolní části snímku) sedm střel z kalašnikovu. Zdravotními následky trpí dodnes. Foto: Koláž: Dan Poláček, Zdrojové fotografie: Václav Toužimský, Ústav pro studium totalitních režimů / Jan Gazdík
Petr Šída na libereckém náměstí. V pozadí domy s podloubím, které 21. srpna 1968 pobořil sovětský tank. V sutinách zahynuli Vincenc Březina (67) s Miroslavem Čížkem (23). Foto: Jan Gazdík
Petr Šída na libereckém náměstí. V pozadí domy s podloubím, které 21. srpna 1968 pobořil sovětský tank. V sutinách zahynuli Vincenc Březina (67) s Miroslavem Čížkem (23). Foto: Jan Gazdík
Petr Šída u libereckého pomníku devíti obětem z 21. srpna 1968. Sám zázrakem vyvázl se sedmi průstřely pánve a nohou. "I toto pózování je pro mě traumatizující chvílí a podstupuji ji jen kvůli vám," svěřuje se. Foto: Jan Gazdík
Petr Šída u libereckého pomníku devíti obětem z 21. srpna 1968. Sám zázrakem vyvázl se sedmi průstřely pánve a nohou. "I toto pózování je pro mě traumatizující chvílí a podstupuji ji jen kvůli vám," svěřuje se. Foto: Jan Gazdík
"... a před těmito vraty, pár metrů od libereckého náměstí, jsem schytal sedm kulek ze samopalu. Dodnes je mně při návštěvě tohoto prostoru dost těžko," přiznává Petr Šída. Foto: Jan Gazdík
"... a před těmito vraty, pár metrů od libereckého náměstí, jsem schytal sedm kulek ze samopalu. Dodnes je mně při návštěvě tohoto prostoru dost těžko," přiznává Petr Šída. Foto: Jan Gazdík
Zničené podloubí po nárazu sovětského tanku s transparentem v ruštině: To je vaše dílo. Foto: Tým Post Bellum / Paměť národa
Zničené podloubí po nárazu sovětského tanku s transparentem v ruštině: To je vaše dílo. Foto: Tým Post Bellum / Paměť národa
Stejné místo v srpnu 1968. Bezprostřední uctění památky devíti obětí u liberecké radnice. Stopy střel jsou na sloupech budovy patrné dodnes. Foto: Paměť národa
Stejné místo v srpnu 1968. Bezprostřední uctění památky devíti obětí u liberecké radnice. Stopy střel jsou na sloupech budovy patrné dodnes. Foto: Paměť národa
A ještě jednou místo u liberecké radnice, kde byl smrtelně zasažen dávkou ze samopalu Zdeněk Dragoun (19). Když chtěli záchranáři naložit do sanitky nejdříve Petra Šídu, řekl jim, že je na tom lépe než vedle ležící Zdeněk Dragoun, aby tedy do nemocnice odvezli nejdříve jeho. Zdeněk Dragoun zemřel při převozu. Foto: Tým Post Bellum / Paměť národa
A ještě jednou místo u liberecké radnice, kde byl smrtelně zasažen dávkou ze samopalu Zdeněk Dragoun (19). Když chtěli záchranáři naložit do sanitky nejdříve Petra Šídu, řekl jim, že je na tom lépe než vedle ležící Zdeněk Dragoun, aby tedy do nemocnice odvezli nejdříve jeho. Zdeněk Dragoun zemřel při převozu. Foto: Tým Post Bellum / Paměť národa
Zdeněk Dragoun, oběť bezhlavé střelby sovětských vojáků při srpnové invazi v Liberci. Foto: Archiv Ústavu pro soudobé dějiny
Zdeněk Dragoun, oběť bezhlavé střelby sovětských vojáků při srpnové invazi v Liberci. Foto: Archiv Ústavu pro soudobé dějiny
Liberecká radnice v srpnu 1968 s portrétem prezidenta Ludvíka Svobody - jednoho ze symbolů Pražského jara. Foto: Paměť národa
Liberecká radnice v srpnu 1968 s portrétem prezidenta Ludvíka Svobody - jednoho ze symbolů Pražského jara. Foto: Paměť národa
Liberecký deník Vpřed ze srpna 1968. Foto: Paměť národa
Liberecký deník Vpřed ze srpna 1968. Foto: Paměť národa
Oznámení o obětech a zraněných v Liberci v deníku Vpřed. Foto: Paměť národa
Oznámení o obětech a zraněných v Liberci v deníku Vpřed. Foto: Paměť národa
Petr Šída před srpnem 1968. Foto: Paměť národa
Petr Šída před srpnem 1968. Foto: Paměť národa
Petr Šída při natáčení pro Paměť národa v květnu 2021. Foto: Paměť národa
Petr Šída při natáčení pro Paměť národa v květnu 2021. Foto: Paměť národa
Petr Šída s rodiči před rokem 1968. Foto: Paměť národa
Petr Šída s rodiči před rokem 1968. Foto: Paměť národa
Petr Šída na svatební fotografii s manželkou Alenou v listopadu 1970. Foto: Paměť národa
Petr Šída na svatební fotografii s manželkou Alenou v listopadu 1970. Foto: Paměť národa

Osudný 21. srpen 1968 v Liberci. I zde umírali lidé, zranění mají traumata

Tato fotogalerie o srpnových událostech 1968, a s ní související reportáž, vznikla tak trochu kvůli oprávněným výtkám pamětníků, podle nichž je na okupaci Československa pohlíženo většinou jen "pražskýma očima". V Liberci, Jičíně či Košicích se navíc i podle historiků odehrávala obdobná dramata. Svědčí o tom i v Liberci devět zastřelených či sutinami domů zasypaných lidí a 48 těžce zraněných.

U libereckého pomníku devíti obětem sovětské okupace z 21. srpna 1968 drží pietu Petra Erbanová s Petrem Šídou. I oni jsou oběti, třebaže přežili divokou střelbu okupantů. Doživotní následky z těžkých zranění se v nich mísí s trýznivými psychickými traumaty. I po 53 letech. "Stojím u pomníku a znovu to celé prožívám. I tu zběsilou palbu Sovětů do nás a všude kolem," svěřuje se Petra Erbanová.

Dva tisíce těžce zraněných Čechoslováků a přes čtyři stovky mrtvých, taková je drsná bilance okupace armádami států Varšavské smlouvy od 21. srpna 1968 až do roku 1989.

Jen v období 21. srpna až 31. prosince 1968 bylo Československu okupanty postřeleno či těžce zraněno 345 lidí. Nejenom sovětskými, ale také bulharskými, polskými či maďarskými vojáky. Ti se navíc podle Prokopa Tomka z Vojenského historického ústavu chovali při intervenci často jako na dobytém území - mnohem brutálněji než Sověti.

Ani po 53 letech od okupace se ale příliš nemluví o psychických traumatech lidí, třebaže mnohdy mívají stejně fatální důsledky jako střelná zranění. Prokop Tomek se svým kolegou Ivo Pejčochem zaregistrovali dokonce sebevraždu muže, který v roce 1968 psychicky neunesl intervenci spojenců.

"A bylo to natolik zjevné, že to uznali po pádu komunismu i experti posudkové komise, takže vdova po tom pánovi obdržela odškodnění. Vůbec si tedy neumím představit, jak ti lidé strádají ve svém nitru," říká historik Tomek.

Psychická traumata, jestli jsou navíc spojena tak jako u Petry Erbanové a Petra Šídy s průstřely, považuje psycholog Daniel Štrobl za těžká válečná zranění. "Pokud se těmto lidem nedostane rychlé psychologické pomoci, přerůstá jejich trauma v chronické, dost těžké a již neléčitelné onemocnění. Tito civilisté se totiž ocitli v reálném boji, což mnohdy obtížně psychicky zvládají i trénovaní vojáci," vysvětluje Štrobl.

Petra Erbanová s Petrem Šídou přitom patří i v seniorním věku, a nehledě na prožité trauma, k aktivním a optimistickým lidem. Neplatí to ovšem v osudový 21. srpen. Ten den téměř nežijí přítomností, nýbrž okupačními událostmi v Liberci. Obdobné pocity pak mívají i ve chvílích, kdy procházejí v centru města místy, kde se před třiapadesáti lety divoce střílelo a oni byli palbou sovětských vojáků zraněni.

"Těm místům se ale přece jen nelze vždy vyhnout. A to se mě pak pokaždé zmocní zvláštní tíseň. Pokaždé mě to 'ťukne': tak tady jsem dostala pořádnou pecku do nohy poté, co z věže tanku vylezli vojáci s kalašnikovy a začali střílet. Kropili to na všechny strany. A když třeba míjím pomník obětem libereckého masakru v podobě tankového pásu, tak z toho mám po těle 'husinu'. Nedá se na to zapomenout. Pořád se to vrací... a vždycky nečekaně. Zastřelenou Evu Livečkovou, která byla jako já zdravotní sestrou, jsem například dobře znala," svěřuje se Petra Erbanová.

Dodnes má necitlivé pravé chodidlo, protože ji střela přeťala hlavní nerv v noze. "Je to, jako kdybych s ní při chůzi šlapala do prázdna."

Traumatické vzpomínky se snaží přebít myšlenkou: "Mohla jsem lehce dopadnout mnohem hůř. Žiju přece a chodím." Mnohem těžší to podle Petry Erbanové mají pozůstalí po obětech libereckých událostí. Vždyť třeba Evě Livečkové bylo pouhých jedenatřicet.

Vracející se trauma z pohledu na ústí hlavně střílejícího samopalu

Okupace armád států Varšavské smlouvy převrátila život naruby i Petru Šídovi, který byl zasažen sedmi střelami do oblasti pánve, obou kolen a dalších částí obou nohou.

"Deprese se vrací vždy nečekaně, nárazově. Většinou v noci a to pak kvůli děsivým snům jen těžko spím. Vždy jsem z toho dlouho špatný. No a když jsme se včera domlouvali, že přijedete, tak jsem nespal už od čtyř hodin ráno," vysvětluje Šída své psychické obtíže.

Zvláště v těchto dnech se mu honí hlavou pohled na ústí hlavně samopalu, jehož dávka mu podťala nohy několik metrů od libereckého náměstí. Ale vrací se i vzpomínka na vedle ležícího mladíka s prostřelenou hrudí, z jehož chrčících plic vycházely krvavé bubliny.

 • BŘEZINA Vincenc (67 let): Zasypán zborceným zdivem při nárazu sovětského tanku do podloubí domů na náměstí v Liberci. Utrpěl tříštivé zlomeniny obou bérců, k nimž se přidaly další komplikace a gangréna. Zemřel na zánět plic v liberecké nemocnici.
 • ČÍŽEK Miroslav (23 let): Zasypán padajícím zdivem po nárazu tanku do podloubí. Zemřel při převozu do nemocnice.
 • DRAGOUN Zdeněk (19 let): Střelen do hrudníku u radnice, následně vykrvácel do pohrudniční dutiny při převozu do nemocnice.
 • FIALKA Josef (64 let): Postřelen u radnice, na následky zranění -průstřelu břicha a následného vykrvácení do pobřišnicové dutiny - zemřel v liberecké nemocnici ve 12.30 hodin.
 • KOBR Bohumil (72 let): Těžce zraněn nákladním cisternovým vozem sovětské armády snažícím se vyhnout tanku, který narazil do podloubí. Zemřel v nemocnici v Liberci v důsledku mnohočetných zlomenin žeber a komprese hrudníku.
 • KULIŠ Jindřich (25 let): Postřelen při střelbě u radnice. Zemřel v nemocnici v důsledku průstřelu hrudníku, břicha a následného vykrvácení.
 • LIVEČKOVÁ Eva (31 let): Zasažena zezadu do krku střelou sovětského vojáka u ostrůvku tramvaje nedaleko pošty. Zranění podlehla v liberecké nemocnici 23. srpna.
 • STARÝ Rudolf (63 let): Postřelen na náměstí. Podle lékaře byl zasažen nejspíše odraženou střelou, v důsledku čehož došlo k zásahu plic a k následnému vykrvácení do pohrudniční dutiny.
 • VESELÝ Stanislav (43 let): Těžce zraněn sovětským vojákem. Střela jej zasáhla do hrudníku. Příčinou smrti bylo zasažení míchy a následné ochrnutí životních center. Zemřel na následky zranění v liberecké v nemocnici 24. srpna.

Zdroj: Ústav pro studium totalitních režimů

"Přijela sanitka a zdravotníci mě chtěli naložit. Řekl jsem jim, aby vzali nejdřív toho těžce dýchajícího mladíka, že je na tom mnohem hůř než já a že já to ještě i přes ukrutné bolesti nějakou chvíli vydržím," vzpomíná Petr Šída. A s vděkem vzpomene i statečnost dvou kluků, kteří se ho snažili bez ohledu na střelbu odtáhnout do bezpečí.

Když později už v nemocnici nadzvedl na vedlejším lůžku deku, která přikrývala ležící postavu, poznal v ní již mrtvého mladíka, jemuž dal při příjezdu sanitky přednost. Zdeněk Dragoun vykrvácel do pohrudniční dutiny při převozu do nemocnice.

Petr Šída mě provází libereckým náměstím i jeho okolím a popisuje místa, kde tehdy tekla krev. Občas se s omluvou odmlčí, takže čekám, až se opět vrátí do reality. Zjevně mu moc nepomohl ani svérázný trénink, kdy tato místa v sedmdesátých letech minulého století úmyslně navštěvoval, aby mu zevšedněla.

"Je to pro mě i po těch letech vždy trauma," přiznává. Zbavit se proto nemůže úvah, že pokud by neschytal osudnou dávku samopalu, mohl jeho život vypadat zcela jinak. Ze stovek střepin mu jich v těle dodnes zůstaly desítky, které nebylo možné kvůli jejich shlukům bezpečné vyoperovat.

Proč mě tedy Šída neodmítl? Nebo třeba natáčení pro Paměť národa? "Aby si lidé uvědomili, jak velmi lehce se obrátí život naruby, když se podcení zlo."

Bilance vpádu Sovětů do Liberce z 21. srpna 1968 budí hrůzu: 9 mrtvých a 48 těžce zraněných. Dva z nich, Vincenc Březina a Miroslav Čížek, nezemřeli na střelná zranění, ale v sutinách domu, jehož podloubí strhl tank. Bohumila Kobra smetla vojenská cisterna, jejíž řidič se snažil zasypanému obrněnci vyhnout. Zdeňka Dragouna, Josefa Fialku, Jindřicha Kuliše, Rudolfa Starého, Stanislava Veselého a již zmíněnou Evu Livečkovou si pak našla sovětská kulka.


Mrtví a zranění byli pro režim černým svědomím

Lidé jako Petra Erbanová či Petr Šída - a byly jich při okupaci v srpnu 1968 tisíce - se pro komunistický režim stali černým svědomím.

"V konfrontaci s názory těchto lidí se totiž zcela rozpadala dvacetiletá propaganda o 'bratrské internacionální pomoci spřátelených socialistických zemí'," vysvětluje psycholog Daniel Štrobl důvody, proč se tito svědci stali režimu nepohodlnými. Snažil se je umlčet a tak je zpravidla vytlačoval až na okraj společnosti.

Navíc si Petr Šída, jak říká, "pouštěl často hubu na špacír" a vyprávěl kdekomu o střelbě v Liberci. Takže jako režimu nepohodlný živel střídal zaměstnání za zaměstnáním. Nakonec skončil v přidružené výrobě a putoval po celém Československu.

"Jako hrdina si ale ani náhodou nepřipadám. Vyprávěl jsem lidem jen to, co jsem v první den sovětské okupace zažil," vysvětluje. A dodává: "Dnes už nenávist vůči Rusům žádnou necítím. Cloumala se mnou jen prvních pár let. Jenomže ve zlosti se trvale žít nedá. Zabila by vás."

Střelbu sovětských vojáků 21. srpna 1968 považuje dnes Petr Šída za chování vystrašených a propagandou zpracovaných kluků, kteří neměli ani zdání, kde vůbec jsou.

"Domnívali se, že se ocitli v nepřátelském kapitalistickém západním Německu a že jsou tudíž ohrožení na životech. Jednou se mě ruští novináři z deníku Kommersant zeptali, jak bych se zachoval, kdybych se s těmi střílejícími vojáky setkal dnes a měl v ruce nabitý samopal. Jestli bych jim to vrátil. Odmítl jsem to - násilí plodí jen násilí. A já se vlastně jen ocitl na nesprávném místě v nesprávný čas," říká Petr Šída.

Hmotného odškodnění a morální satisfakce se Petra Erbanová s Petrem Šídou dočkali až po roce 1989. Nikdy jim ale nebyly nabídnuty například lázně a oni jsou možná až příliš hrdí na to, aby se o ně doprošovali.

Ani sovětská strana či Rusko se jim nikdy oficiálně neomluvily, nikdo (tedy ani stát, ani město či zdravotní pojišťovny) jim nenabídl žádnou pomoc či péči. Petr Šída přitom zaplatil spoustu peněz za pobyty v nemocnici a při reoperacích nohou. Oba trpí trvalými následky - Šída téměř nepřetržitými bolestmi nohou a v oblasti pánve, Erbanová kvůli poškozenému nervu v lýtku necítí nohu v došlapu.

"A to byl také důvod, proč se naše nezisková organizace Post Bellum, která v loňském roce zahájila činnost Centra pomoci Paměti národa, rozhodla alespoň trochu těmto lidem pomoci. Právě 21. srpna jim předáme vouchery na lázeňskou či fyzioterapeutickou péči v hodnotě 35 tisíc pro každého. Paní Erbanová pojede na dva týdny do lázní, pan Šída kvůli horšímu zdravotnímu stavu zatím zvažuje, jak voucher využije. Vouchery na lázeňskou pomoc jim chceme poskytovat každoročně," říká Markéta Bernatt-Reszczyńská z liberecké pobočky Paměti národa.


Pohřeb devíti obětí před libereckým krematoriem. Foto: Paměť národa
Pohřeb devíti obětí před libereckým krematoriem. Foto: Paměť národa
Pohřeb devíti obětí invaze vojsk Varšavské smlouvy u libereckého krematoria (srpen 1968). Foto: Paměť národa
Pohřeb devíti obětí invaze vojsk Varšavské smlouvy u libereckého krematoria (srpen 1968). Foto: Paměť národa
Pomník devíti obětem libereckého masakru 21. srpna 1968: Evě Livečkové, Rudolfu Starému, Bohumilu Kobrovi, Stanislavu Veselému, Josefu Fialkovi, Zdeňku Dragounovi, Jindřichu Kulišovi, Miroslavu Čížkovi a Vincenci Březinovi. Foto: Jan Gazdík
Pomník devíti obětem libereckého masakru 21. srpna 1968: Evě Livečkové, Rudolfu Starému, Bohumilu Kobrovi, Stanislavu Veselému, Josefu Fialkovi, Zdeňku Dragounovi, Jindřichu Kulišovi, Miroslavu Čížkovi a Vincenci Březinovi. Foto: Jan Gazdík
Rozhodnutí o zastavení trestního stíhání sovětských vojáků, kteří postřelili Petra Šídu. "Jakmile by byly zjištěny skutečnosti opravňující vést trestní stíhání proti určité osobě, bude v trestním stíhání pokračováno." Foto: Paměť národa
Rozhodnutí o zastavení trestního stíhání sovětských vojáků, kteří postřelili Petra Šídu. "Jakmile by byly zjištěny skutečnosti opravňující vést trestní stíhání proti určité osobě, bude v trestním stíhání pokračováno." Foto: Paměť národa
Rozhodnutí o zastavení trestního stíhání sovětských vojáků, kteří postřelili Petra Šídu. "Jakmile by byly zjištěny skutečnosti opravňující vést trestní stíhání proti určité osobě, bude v trestním stíhání pokračováno." Foto: Paměť národa
Rozhodnutí o zastavení trestního stíhání sovětských vojáků, kteří postřelili Petra Šídu. "Jakmile by byly zjištěny skutečnosti opravňující vést trestní stíhání proti určité osobě, bude v trestním stíhání pokračováno." Foto: Paměť národa
Zamítnutí žádosti Petra Šídy o odškodnění za těžké zranění při střelbě sovětských vojáků. "Se svými nároky se jako poškození obraťte na základě vyhlášky MP na finanční odbor ONV Liberec, protože pachatelé jsou příslušníci Sovětské armády." Foto: Paměť národa
Zamítnutí žádosti Petra Šídy o odškodnění za těžké zranění při střelbě sovětských vojáků. "Se svými nároky se jako poškození obraťte na základě vyhlášky MP na finanční odbor ONV Liberec, protože pachatelé jsou příslušníci Sovětské armády." Foto: Paměť národa
Zdravotní sestra Petra Erbanová o berlích po průstřelu pravé nohy v srpnové okupaci (podzim 1968). Foto: Paměť národa
Zdravotní sestra Petra Erbanová o berlích po průstřelu pravé nohy v srpnové okupaci (podzim 1968). Foto: Paměť národa
Svatební foto Petry Erbanové z roku 1970. Foto: Paměť národa
Svatební foto Petry Erbanové z roku 1970. Foto: Paměť národa
Petra Erbanová při natáčení pro Paměť národa v červnu 2021. Foto: Paměť národa
Petra Erbanová při natáčení pro Paměť národa v červnu 2021. Foto: Paměť národa
Protesty proti sovětské okupaci v Liberci ze srpna 1968. Foto: Tým Post Bellum / Paměť národa
Protesty proti sovětské okupaci v Liberci ze srpna 1968. Foto: Tým Post Bellum / Paměť národa
archiv Hans Oldskull
archiv Hans Oldskull
archiv Hans Oldskull
archiv Hans Oldskull

Obarvil jsem si černobílý den na libereckém náměstí, kde jsem byl i přítomen - Liberec 21.8.1968 (color Fotočas)


Tanky, obrněné transportéry a další vojenská technika dorazily do Liberce 21. srpna 1968 kolem druhé hodiny ranní a ještě ten den tekla v ulicích města krev.Liberecké ulice zaplnily v krátké době stovky lidí, kteří proti přítomnosti cizí armády bouřlivě protestovali. Okupační jednotky se skládaly ze sovětských vojáků dislokovaných v tehdejší Německé demokratické republice (NDR) a v Polsku. Přes Liberec směřovali k Praze. Jejich cesta vedla kolem Šaldova divadla, hlavní pošty a radnice na hlavním náměstí, které se v té době ironicky jmenovalo Bojovníků za mír (dnes náměstí Dr. Edvarda Beneše).Jak vzpomíná Petra Erbanová, tehdy dvacetiletá, před radnicí se kolem tanků shromáždil dav lidí: "U radnice jich byla spousta. Křičeli, nadávali, hrozili pěstmi. Několik lidí házelo z lešení radnice na projíždějící tanky rajčata. Nikdo se ale nechoval násilně."O tom, co se před radnicí odehrálo jen o chvíli později, nevěděla. S kamarádkou pokračovala ulicí 5. května v cestě do práce na dnešní Šaldovo náměstí: "Kousek za námi se objevil tank. Z něj vykukovali dva vojáci. Začali po nás všech střílet. Prchali jsme proto do malého podloubí. Chtěla jsem utéct, ale najednou jsem upadla. Koukla jsem se na nohu a z ní se řinula krev. Měla jsem roztržené lýtko, nemohla jsem se na tu nohu postavit, byla jak kus hadru," popisuje Petra Erbanová. Před dalšími střelami ji zachránili dva muži, kteří ji schovali do vchodu jednoho z domů a poté odnesli na rukou do nemocnice.V té době došlo před radnicí ke krveprolití. Jako zázrakem ho přežil tehdy čtyřiadvacetiletý Petr Šída, a mohl proto nepřiměřenou reakci sovětských vojáků na protesty místních obyvatel popsat.Vojáci začali z bezprostřední blízkosti pálit do davu a Petra Šídu zasáhlo celkem sedm střel. Měl prostřelená obě kolena, dvakrát levou holeň, levé chodidlo, lehké střelné zranění měl i na paži a nejvážněji byl zraněn v oblasti pánve.V nemocnici měl ono osudové ráno 21. srpna 1968 službu MUDr. František Plhoň. O obsazení Československa se dozvěděl cestou do práce. Když dorazil do nemocnice, už se operovalo na osmi stolech a desítky zraněných čekaly trpělivě na ošetření.Markéta Kristová, Paměť národa15. 8. 2018 11:02

archiv Zdeněk Chyba
archiv Zdeněk Chyba
archiv Zdeněk Chyba
archiv Zdeněk Chyba

Devět mrtvých, 45 zraněných, tanky v centru města a zbořené podloubí. Tak vypadal 21. srpen roku 1968 v Liberci.

21. srpen roku 1968 byl v Liberci tragický. Po palbě z tanků ve městě zemřelo šest lidí, další dva skonali v nemocnici a jednoho muže zasypala suť.


Pomník, který na zdi radnice připomíná dramatický průjezd okupačních vojsk Libercem je silným mementem - bronzový stylizovaný tankový pás, který vytvořil sochař Jiří Gdovín na sobě nese jména všech tehdejších obětí. Je mezi nimi například Eva Livečková, Rudolf Starý nebo Bohumil Kobr. Na další desce je připomenuto i 45 zraněných.


21. srpna roku 1969 se v centru Liberce shromáždilo několik tisíc lidí, aby si připomněli 1. výročí okupace své země a také proti ní protestovali. Podle Jaroslava Pažouta z katedry historie liberecké Technické univerzity se zde lidé začali scházet už 20. srpna, tehdy se ale dav ještě pokojně rozešel. Den poté už byly prostesty mohutnější, začaly dopoledne a narostly, když se lidé vraceli z práce.
Komunistická strana ovšem protestující očekávala a dokonce se na ni dlouhodobě připravovala. Proti demonstrantům vyrazilo asi 800 členů Lidových milicí a Veřejné bezpečnosti společně s armádou. Proti nespokojeným obyvatelům Liberce byla nasazena vodní děla i obrněné transportéry. Navzdory tomu demonstranti na čas ulice ovládli a dokonce se jim podařilo znepojízdnit jeden z transportérů. Ve večerních hodinách se ale dav podařilo rozehnat a odstraněny byly i květiny, které vzpomínající položili na místa, kde v roce 1968 zahynuly jejich spoluobčané.


(zdroj: https://liberec.rozhlas.cz/srpen-1968-v-centru-liberce-pietni-shromazdeni-u-pomniku-obetem-okupace-8041103?fbclid=IwAR2gZ1jDOB332KN3S18NcdtzuA16x9xxKT3rDfCzoXR-UXtHcayDy7BniBI a archiv Vladimíra Vencla )
i Já se účastnil - Petr Bláha
i Já se účastnil - Petr Bláha

Pomník obětem okupace 1968 v Liberci

Liberec, Náměstí Edvarda Beneše, budova radnice

"Uctíme jejich památku, která nikdy nesmí vymizet z naší paměti. Přijdeme tam se zaťatými pěstmi a zuby. Slibme si, drazí přátelé, že před majestátem jejich tragické a zbytečné smrti zachováme rozvahu a důstojnost. Nikdo se nebude stydět za slzu, protože to bude i slza vzdoru a pečeť na slibu, aby se podobná tragédie již nikdy nemohla opakovat."

Svobodný Vpřed, ranní vydání 24. srpna 1968

Stylizovaný tankový pás je umístěn na čelní stěně liberecké radnice hned vedle hlavního vchodu. Jeho tvůrcem je liberecký sochař Jiří Gdovín. Slavnostně byl odhalen 21. srpna 1990.

V jednotlivých článcích tankového pásu se zrcadlí otisk devíti jmen obětí srpnového vpádu okupačních vojsk do Liberce, které zahynuly nebo byly smrtelně zraněny 21. srpna 1968.

Eva Livečková (31 let)

Rudolf Starý (63 let)
Bohumil Kobr (72 let)
Stanislav Veselý (44 let)
Josef Fialka (65 let)
Zdeněk Dragoun (19 let)
Jindřich Kuliš (25 let)
Miroslav Čížek (23 let)
Vincenc Březina (67 let)

S nápadem na pomník přišel v roce 1990 jeden ze zakladatelů Občanského fóra v Liberci Miroslav Bernard. V srpnu 1968 byl jedním z těch, které sovětští okupanti dávkou z kulometu postřelili. Proto je poslední článek tankového pásu beze jména. Jak říká Miroslav Bernard, je to článek za něho. Tankový pás je ulit z bronzu. Když jej v roce 1990 sháněl, přinesla jedna z dárkyň Janského plaketu za dárcovství krve - se slovy Krev za krev.

Přidávám něco z Malé Moskevské (Hana Brázdová)
Přidávám něco z Malé Moskevské (Hana Brázdová)
kolorováno Jan Mocňák
kolorováno Jan Mocňák
Rád bych připomenul fotografa snímku tanku v podloubí na náměstí u Radnice. Václav Toužimský tehdy za zveřejnění těch fotografií poznal "tvrdou pěst dělnické třídy". Negativy z náměstí se mu nikdy nevrátily. Václav dnes 21.8.2021 s manželkou, a v roce 1996. (foto Petr Šimr)

archiv Šárka Rondošová-Brunnerová

Hana Venglová - 1968 dokumenty a fotografie

Noviny Vpřed 21. 8.1968 - Zvláštní vydání  (Archiv Petr Ruprecht)

archiv fotočas Mirek
archiv fotočas Mirek

MŮJ PŘÍBĚH /21.8.1968

Den, který se nedá už nikdy zapomenout.

Jsem jablonečák, a do Liberce jsme s Otou Pečenkou, mým kamarádem tenkrát jeli stopem, protože v Jablonci jsme stáli na čáře před Jizerou, čekali na kolony ruských tanků a furt se nic nedělo. Někdo v davu řekl, že to jezdí všechno přes Liberec, tak jsme neváhali a jeli, Stopem proto, protože ten den se nikam nedalo tradičními spoji rychle dostat.

Když jsme tam dorazili, tak jsme chvíli stáli dole na Fugnerce u tramvají a koukali na tanky jak se valí seshora po dnešní Lipové ulici od radnice a řekli jsme si že jdeme na náměstí, že tam bude živo. Když jsme tam došli, bylo plné náměstí lidí a samozřejmě nejvíce jich bylo před hotelem Radnice, kudy to všechno odleva od Sokolské kolem divadla a Radnice - a pak dolů do Moskevské valilo...tank za tankem !!

No a jak jsme se taky prodrali dopředu,abychom toho viděli tak jsme uviděli jako na objednávku. Prostě správné místo ve správný čas a hlavně NÁHODA. Vše se událosnad během 10 minut co jsme na náměstí k Radnici dorazili.

Tank v koloně v rozestupu asi 30 metrů normálně jel, lidi kolem řvali a hrozili, a co si pamatuju, jakoby dostal najednou smyk na kolejíchn nebo čert ví zdali úmyslně, což si myslím že ne, se stočil prudce vlevo a v jízdě zajel do podloubí, kde stáli bohužel i lidi.

To se ještě nic tak moc nědělo, ti co tam stáli asi stačili uskočit jen úlek, ale my a celé náměstí začalo řvát a "pěstičkami" hrozit. Tank chvíli stál na místě, podpěrné sloupy byly pryč, jinak vše drželo zatím docela pohromadě a pak začal pomalu couvat, vyjíždět.

No a jak odcouval, najednou se celá přední stěna až po druhé patro sesunula k zemi a zasypala plno lidí kteří furt stáli pod podloubím i u domu vedle....hlavně mladé kluky kteří chtěli být hodně blízko, tenkrát se jim říkalo také chuligáni..!

Poklop se po zastavení stroje otevřel a vylezl, tedy vykoukl tankista a čuměl na to, co to provedl a co se vlastně stalo. V tu ránu ale dostal cihlou do hlavy (do tankistické kukly)od někoho z davu a radši rychle zapadl zase do díry pod poklop. Když vylezl, což bylo asi za 15 vteřin, měl v ruce samopal. Celé náměstí jsme v tu chvíli hledali úkryt na zemi a za autama na přilehlém parkovišti. My jsme taky, pamatuju skočili za nějakého Moskviče a lehli na zem. Slyšeli jsme dávky ze samopalu, a když jsme jen očkem a mezírkou vykoukli skrze okna auta viděli jsme jak má samopal nad hlavou a střílí, ale do vzduchu.. někdo pak tvrdil že do lidí, ale to není pravda. To jsme tedy ani neviděli ani to nikdo později netvrdil...

No a zavřel se poklop, asi tak po minutě, tank zaburácel trhnul sebou, popadaly z něj zbytky cihel a zdiva a odfrčel Moskevskou podle Fotografie pryč, zřejmě na Prahu za ostatními.. Moc dlouho se nezdržel, a to co natropil, ho vůbec nezajímalo. Kolona tanků prostě jezdila dál...

--------------

Já myslím dodnes, a pak se i povídalo že ruský kluci kteří v podstatě museli jen poslouchat v tanku byli unaveni, jeli celou noc odkudsi z Německa a prostě nepozorností, únavou mikrospánkem, nebo nevím proč se to stalo, se to prostě stalo. Podle mne a tenkrát po vystřízlivění i podle většiny to nebylo úmyslné. Byly tam velké, kluzké dlaždice, koleje, i mezi šoféry tanků prý byli nováčci kteří toho moc ještě neuměli, k tomu okolnosti a vypětí se stresem udělaly své.

Další věc je ještě potom ty sanitky a zranění pod podloubím i mrtví, viděli jsme to na vlastní oči jak je hlavně ti tkzv. grázlové a chuligáni jako jediní, nebojácně vyhrabávali a nosili zpřelámaný a v krvi do sanitek, jak hadrové panáky. 😞

Taky v té době, v tom dni zastřelili na Radnici toho zedníka na lešení, co hodil seshora na kolonu prkno, a z gaziku za tankem jeli nějaký oficíři a jeden z nich ho viděl a z auta ho na lešení zastřelil. (to jsme ale neviděli). Dlouho, možná ještě dnes tam furt byla kytka na zdi...

Mirek Fotočas. - to bylo tenkrát, když nám bylo už měsíc 18/ let !!

Liberec v roce 1968

(archiv Jindřich Nosek)

archiv Zdeněk Skorpl
archiv Zdeněk Skorpl
Nahoru směr sídliště - Penny, vlevo ČSAO
Nahoru směr sídliště - Penny, vlevo ČSAO
Zřejmě foceno od benzínky ty poklopy jsou asi nádrže na benzín.
Zřejmě foceno od benzínky ty poklopy jsou asi nádrže na benzín.
Stará pumpa , Hodkovická
Stará pumpa , Hodkovická
Tady je vidět ještě pošta.Poštovni nám.👏
Tady je vidět ještě pošta.Poštovni nám.👏

Rochlice v roce 1968

(archiv Jindřich Nosek)

Přejezd Hodkovická
Přejezd Hodkovická
Křižovatka u drogerie, vpravo je teď Prettl
Křižovatka u drogerie, vpravo je teď Prettl
ul. Horáková u Poštovního náměstí
ul. Horáková u Poštovního náměstí

1969 v Liberci

archiv Fotočas Mirek

archiv T.Majer
archiv T.Majer

projekt Martina Škrabálka

Maturitní projekt Tadeáše Pikouse

A když bylo, tuším, čtyřicáté výročí srpnových událostí, objevila se u radnice historická vozidla s bílými pruhy. Mladší na ně koukali docela nezúčastněně, ale ti starší si to fakt znovu připomněli se slzami v očích. (autor příspěvku Jirka Hanousek)
z knihy Nejdřív tanky, potom pendreky,autor Luboš Příhoda. (archiv Ing. Rudolf Kittler)
Leoš Kobr: Šalďáček, vypuštěný bazén vodotrysků. Úplně vpravo podchod na Mírák (podle reklamy na Komunální služby města Liberce). Celestýn vyhořel.
Leoš Kobr: Šalďáček, vypuštěný bazén vodotrysků. Úplně vpravo podchod na Mírák (podle reklamy na Komunální služby města Liberce). Celestýn vyhořel.
Věra Kočová : Na Šaldově nám., tam kde dnes stojí Plaza. Na rohu byly polotovary. Chodili jsme tam velmi často, velký výběr a cenově také dobré. Jaroslav Hůlka: Ano souhlasím. Jsou tam polotovary. Kupoval jsem tam čevabčiči. Výborné mňamka
Věra Kočová : Na Šaldově nám., tam kde dnes stojí Plaza. Na rohu byly polotovary. Chodili jsme tam velmi často, velký výběr a cenově také dobré. Jaroslav Hůlka: Ano souhlasím. Jsou tam polotovary. Kupoval jsem tam čevabčiči. Výborné mňamka
archiv Bernard Jankura
archiv Bernard Jankura
Fotka Reného Matouška v trestním spisu (Foto: se souhlasem Post Bellum)
Fotka Reného Matouška v trestním spisu (Foto: se souhlasem Post Bellum)
René a Jiří Matouškovi na konci 60. let 20. století (Foto: se souhlasem Post Bellum)
René a Jiří Matouškovi na konci 60. let 20. století (Foto: se souhlasem Post Bellum)
Obžaloby Reného Matouška
Obžaloby Reného Matouška
René Matoušek se svými dětmi na konci 70. let 20. století (Foto: se souhlasem Post Bellum)
René Matoušek se svými dětmi na konci 70. let 20. století (Foto: se souhlasem Post Bellum)
René Matoušek jako hostinský v první polovině 70. let 20. století (Foto: se souhlasem Post Bellum)
René Matoušek jako hostinský v první polovině 70. let 20. století (Foto: se souhlasem Post Bellum)
René Matoušek v listopadu 1989 (Foto: se souhlasem Post Bellum)
René Matoušek v listopadu 1989 (Foto: se souhlasem Post Bellum)
René Matoušek po roce 1989 při práci v komisi (Foto: se souhlasem Post Bellum)
René Matoušek po roce 1989 při práci v komisi (Foto: se souhlasem Post Bellum)
Jiří Matoušek, rok 2020 (Foto: se souhlasem Post Bellum)
Jiří Matoušek, rok 2020 (Foto: se souhlasem Post Bellum)

Při řízení tramvaje pouštěl Kryla, StB mu zničila život, ale nezlomila ho. O iluze přišel až po revoluci

Napsal/a Post Bellum 15. května 2021
Zatýkání, vazby a věznění v době normalizace neblaze poznamenaly život Reného Matouška. Do vazby se dostal už jako osmnáctiletý za nepodařený pokus o útěk za hranice totalitního Československa v roce 1969. Ve vězení na plzeňských Borech se potkal i s Václavem Havlem, zažil i otrockou práci pro jabloneckou Preciosu. Liberecký chartista se ze však svobody získané sametovou revolucí dlouho neradoval. Zemřel v roce 1992 za nevyjasněných okolností.

René Matoušek se narodil 11. července 1951 a jeho bratr Jiří o deset let později. Oba hodně zasáhlo obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy 21. srpna 1968. Ačkoli bylo Jiřímu pouze sedm let, vzpomínky na srpnové dny se mu vryly do paměti i tím, že se tehdy sedmnáctiletý René vracel domů pozdě v noci, poněvadž demonstroval proti vpádu okupantů.

Rok po okupaci se René přidal k demonstrantům, kteří protestovali proti okupaci. 21. srpna 1969 už nešli proti Čechoslovákům sovětští vojáci. Demonstranty bili, zraňovali a zabíjeli naši policisté a příslušníci Lidových milicí. Po této trpké zkušenosti se René Matoušek rozhodl z Československa utéct na Západ. Na hranici ho ale chytli pohraničníci. "Zavřeli ho do vazby v Ruzyni a drželi ho tam tři čtvrtě roku," řekl Paměti národa Reného bratr Jiří. "U soudu pak dostal podmínku a mohl z Ruzyně ven."

Tehdy Jiří svého staršího bratra navštívil ve vězení poprvé jako osmiletý školák. Netušil, že takových návštěv v dalších dvaceti letech zažije mnoho. "Renda měl dva nebo tři těžce zhmožděné nehty a já se ho zeptal: 'Brácha, co to máš s těmi nehty?'"

"Stál tam s námi dozorce, a tak se Renda jen tak usmál a odpověděl: 'Přibouchl jsem si ruce do dveří.' Byl jsem sice ještě malý, ale ne hloupý. Řekl jsem: 'A vy si v kriminále za sebou zavíráte sami dveře? Tam máte kliku zevnitř, že sis ty prsty přibouchl?' On se jenom usmál a dodal: 'Nemudruj.'"

S Krylem v tramvaji

Po návratu z vazby se René přestěhoval z Prahy do Liberce a živil se jako řidič tramvaje, ve které si pouštěl rebelské písně Karla Kryla. Komunističtí funkcionáři dopravního podniku však Matouškovi jeho pobuřování spočítali ve chvíli, kdy udělal jako řidič chybu a nepočkal na výhybně při křižování na protijedoucí tramvaj. Oba vozy se sice podařilo včas zastavit, ale nadřízení ho potrestali.

"Obvykle chybující řidiče přeřazovali na jinou práci na šest týdnů," vysvětlil Jiří Matoušek. "Ale tehdy přišel náměstek ředitele a řekl: 'Matoušek a šest týdnů? Ne, šest měsíců!' Odbory se Rendy nezastaly, a tak z nich vystoupil a napsal několik otevřených dopisů. Jeden z nich i na P.O.Box Rádia Svobodná Evropa v Londýně a kvůli tomu se dostal později k soudu."

Rebel René se do křížku s normalizační justicí dostal i kvůli letákům, ve kterých burcoval československou veřejnost, aby si vzala příklad z polské Solidarity a bojovala za demokracii nebo za svobodu slova. "Na letácích nebyly žádné výzvy k násilí. Rendu přesto policajti zatkli a obvinili z pobuřování," uvedl Jiří Matoušek, který se o bratrově zatčení dozvěděl na vojně na Slovensku.

"Všichni Rendovi kamarádi a známí se báli přijít, aby je s ním estébáci nespojovali. Proces vedla předsedkyně Okresního soudu v Liberci Milada Rosenbergová a Rendu si vychutnávala," řekl Jiří Matoušek. "Dělala narážky na věrnost jeho ženy, diktovala do protokolu zkreslené Rendovy výpovědi. Když se bránil, řekla mu, že mluví tak strašně, že musí jeho slova přeformulovat."

Jiří Matoušek pak vyprávěl o průběhu procesu svým kamarádům. "Většinou šlo o vysokoškoláky a nevěřili, že je něco takového možné, že přece nejsou padesátá léta," podotkl. "Tak jsem je vzal jednou s sebou a sami viděli, co soudkyně Rosenbergová předvádí. Jezdili se mnou pak i na další jednání, i když hodně riskovali. Při výjezdu z Prahy nás vždycky sledovali estébáci ve volze."

Dopis pro Svobodnou Evropu

René Matoušek dostal nejprve obhájce ex-offo, který ho spíše špinil, než aby ho hájil. "Pak jsme sehnali jiného advokáta. Ten řekl, že o rozsudku je stejně předem rozhodnuto a Renda že má jedinou šanci, jak dostat nižší trest - omluvit se a říci, že svého činu lituje. Což ale brácha odmítl. Nakonec dostal jako advokáta ex-offo libereckého Ivana Muchu. Za Rendu se rval tak, že na to mohl sám doplatit. Bráchovi sice stejně nepomohl, ale Renda alespoň věděl, že proti soudkyni nestojí sám."

Milada Rosenbergová potrestala Reného Matouška za pobuřování 18 měsíci vězení. Estébáci se mu však postarali ještě o jedno jeho trestní stíhání. Za dopis adresovaný Rádiu Svobodná Evropa, které komunisté označovalli za štvavou vysílačku, ho obvinili z poškozování zájmů republiky v zahraničí.

"Rendu vozili k soudu z věznice na plzeňských Borech v klepetech jako medvěda, jako největšího vyvrhele," vzpomínal Jiří Matoušek. "Řetízky měl na nohou i na rukou a spojovaly se mu na opasku. Soudkyně tvrdila, že dopis Svobodné Evropě se do Československa vrátil jako nedoručený a pošta ho otevřela, aby zjistila, kdo ho poslal, a mohla mu ho vrátit. Tak se údajně přišlo na jeho protistátní obsah."

Tvrzení obžaloby, že se dopis z Anglie vrátil, René Matoušek zpochybňoval podle razítka na obálce a žádal potvrzení britské pošty, že dopis poslala zpět. Soudkyně hlavní líčení odročila. "Příště na dopisu chyběl kus s razítkem. Někdo ho utrhl, asi estébáci. Ani si nedali práci s tím, aby razítko třeba zfalšovali, tak si byli jistí svou mocí," upozornil Jiří Matoušek.

"Brácha na utržené razítko upozornil. Soudkyně se na něj podívala a sladce mu povídá: 'Pane Matoušku, chcete snad naznačit, že se orgány činné v trestním řízení dopustily falšování důkazů? V tom případě vám přidám ještě tři roky.' Renda už raději mlčel a Rosenbergová mu k osmnácti měsícům 'nadělila' další čtyři měsíce."

Otrocká práce na Borech

Po skončení procesu požádal advokát Ivan Mucha, zda by soudkyně nesvolila ke krátkému setkání mezi Reném Matouškem a jeho manželkou. "Milada Rosenbergová odpověděla: 'Ale paní Matoušková, copak vám nestačilo, že jste viděla manžela hodinu a půl v soudní síni?' a žádost advokáta zamítla."

René Matoušek si odpykával skoro dvouletý trest v plzeňské věznici Bory, kde se potkal s dalšími politickými vězni, mimo jiné i s Václavem Havlem. Na Borech podepsal Chartu 77. "Na návštěvy jsme směli jen jednou za půl roku. Maminku jsem s sebou ale nebral. Kdyby Rendu viděla, strašně by trpěla," uvedl Jiří Matoušek.

"Na Borech pracovali vězni pro jabloneckou Preciosu a dělali tam v otřesných podmínkách skleněné šatony. Renda měl na dlaních a prstech centimetrové rýhy, do krve rozpraskanou kůži a napuchlé ruce, snad dvakrát větší než normálně. Když někdo jako nováček nestíhal, ostatní vězni mu to dávali sežrat. Kvůli neplnění extrémně vysokých norem se totiž všem krátily příděly jídla."

Manželka i maminka Reného se za jeho uvěznění styděly. Paní Matoušková proto synovi a dceři řekla, že je táta na dlouhém vojenském cvičení. Pravdu jim nakonec řekl Jiří Matoušek. Vysvětlil jim, že tatínek neudělal nic zlého, že nekradl, neloupil ani nikoho nezabil. Jen měl jiné názory než skupina lidí, která v této zemi vládne, a říkal je nahlas.

Přišel o práci, byt i rodinu

Během doby, kdy byl jeho bratr ve vězení, seznámil Jiří Matoušek s jeho případem chartistku Danu Němcovou, která stála u vzniku Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Díky ní odvysílaly jeho příběh protikomunistické zahraniční rozhlasové stanice Hlas Ameriky a Svobodná Evropa, což velmi pomohlo jeho mamince. Dlouho se totiž před lidmi styděla za syna v kriminále, ačkoliv věděla, že neudělal nic zlého.

"Hlas Ameriky i Svobodnou Evropu u nás poslouchala spousta lidí. Maminka pracovala v dílně v podniku Nářadí Praha a tam zjistila, že Renda není pro mnoho lidí žádný kriminálník," uvedl Jiří Matoušek. "Někteří kolegové za ní po vysílání Hlasu Ameriky a Svobodné Evropy přišli a poděkovali jí za Rendu, že aspoň někdo v komunistické zemi nedrží hubu. Dokonce mezi sebou vybrali peníze pro jeho rodinu a mamince je předali."

Téměř dva roky odloučení však stály Reného Matouška manželství. "Estébáci nedali mé švagrové pokoj a tvrdili, že život s Rendou stejně nemá cenu, poněvadž se nezmění, a i když se z basy vrátí, bude stejně zase časem zavřený. Nakonec se s ním rozvedla ještě před jeho propuštěním," konstatoval Jiří Matoušek. "Rendu chtěli v base zlomit tak, že mu dali na celu reproduktor a pouštěli mu údajnou soulož jeho ženy s jiným mužem!"

René Matoušek se vrátil z věznice na Borech na Štědrý den 1984. Žádal, aby ho pustili alespoň o den dříve, ale velitel věznice zůstal neoblomný. "Z Plzně jsem odvezl Rendu do Prahy a on si přál jet hned za rodinou. Rozmluvil jsem mu to a zůstal několik dnů u nás," poznamenal Jiří Matoušek. "Jeho manželka i děti se už stejně z jejich bytu odstěhovaly."

U soudu v den revoluce

Po propuštění z vězení Dopravní podnik Liberec Matouška propustil i z práce a vzal mu také podnikový byt. Jeden z mála libereckých chartistů začal pracovat jako řidič v podniku Lipo a žil na ubytovně.

René Matoušek jezdil občas do Prahy, kde udržoval styky s chartisty. StB na něj stále dávala velký pozor. "Renda si pořídil psa, boxera, a měl ho hodně rád," vzpomíná jeho bratr Jiří. "Ale někdo mu ho po pár měsících otrávil. Renda dal psa k veterináři na pitvu. Ten zjistil, že pes má v sobě opravdu jed. Ale ne obyčejný. Rendovi řekl, že takový jed se nedá běžně sehnat a úřady ho pečlivě evidují. Renda si myslel, že mu psa otrávili estébáci."

Na konci osmdesátých let sílil odpor proti vládě KSČ a oba bratři chodili na demonstrace na Václavském náměstí v lednu 1989 během tzv. Palachova týdne.

René Matoušek jako hostinský v první polovině 70. let 20. století (Foto: se souhlasem Post Bellum)

"Dostal jsem taky naloženo od policajtů a podepsal jsem Chartu 77. Když jsem to řekl třem svým kamarádům, připojili se ke mně," svěřil se Jiří Matoušek. "Bál jsem se, co mi poví maminka. Měla celou dobu strach, abych se do něčeho nezapletl a neskončil v base jako Renda. Překvapila mě ale. V klidu mi řekla, že jsem udělal dobře."

Když na začátku léta 1989 vznikla petice Několik vět, vyzývající k demokratickým změnám v Československu, René Matoušek sháněl pod petici podpisy. Získal jich devět a vysloužil si znovu trestní stíhání. V komunistických krajských novinách Průboj se ho snažili očernit.

"Proces s Rendou vyšel na 17. listopad 1989. Atmosféra byla úplně jiná než u soudu na začátku osmdesátých let. Rendu přišlo podpořit kolem třiceti lidí a nebáli se na chodbě před jednací místností říct, co si o všem myslí. Ale stejně jsem byl přesvědčený, že Renda dostane jako recidivista tři roky natvrdo. Obžaloval ho stejný prokurátor jako minule, Petr Rydvan, později úspěšný liberecký advokát. Rendu hájil znovu advokát Ivan Mucha."

Hlavní líčení trvalo asi hodinu a půl. Po vyhlášení rozsudku zůstali všichni jako zkoprnělí. Soudce Stanislav Černý, člen komunistické strany, totiž Reného Matouška zprostil obžaloby s odůvodněním: "Tiskovina Několik vět nenarušuje zájem socialistického státu na zachování veřejného pořádku." Soudce uvedl, že požadavky obsažené v Několika větách jsou v souladu s československou ústavou i mezinárodními dokumenty, jako kupříkladu s Všeobecnou deklarací lidských práv.

Nová doba a konec iluzí

Po dobrém konci procesu je vzal Jiří Matoušek do hospody na kořalku. Pak se přesunul do Prahy na studentskou demonstraci a stal se svědkem běsnění příslušníků Pohotovostního pluku na Národní třídě. Bratři se poté v hektické revoluční době téměř neviděli:

René Matoušek v listopadu 1989 (Foto: se souhlasem Post Bellum)

"Byl jsem v Občanském fóru v podniku Textil Oděvy a práce v něm mě úplně pohltila. Brácha dělal revoluci v Liberci. Ale brzy přišel o iluze. Občanské fórum tam ovládli Petr Čermák nebo Přemysl Sobotka a další lidi, kteří před listopadem 1989 proti režimu nedělali nic. Bráchu při demonstracích jednou vystrčili na balkon radnice, aby se pochlubili: Vidíte, i my tady máme svého disidenta a chartistu! Když se chtěl zapojit do obnovy sociální demokracie, rychle s tím přestal, protože kolem sebe viděl jen kariéristy. Připadal mi jako nevlastní bratr Karla Kryla, stejně jako on také záhy po sametové revoluci tvrdil, že se vlády ujali špatní lidé."

Zatímco řada rychlokvašných revolucionářů se dostala do vysokých funkcí, René Matoušek dostal podřadnou práci na úřadě a rychle ji opustil.

"Brácha pak žil jen z invalidního důchodu. Před svou smrtí bral jen kolem necelých tisíce dvou set korun měsíčně. Za svůj pobyt ve vězení dostal jen zálohu deset tisíc korun, zatímco estébáci odcházeli od policie s obrovským odstupným," podotkl Jiří Matoušek. "Po sametové revoluci jsme se názorově rozcházeli. Renda byl po zkušenostech z Liberce velmi skeptický a rozpaky v něm vyvolával také Václav Klaus, jemuž jsem já bezmezně věřil a obdivoval ho. Myslel jsem si, že brácha přehání, ale historie mu dala za pravdu."

Smrt s otazníky

René Matoušek zemřel podle zápisu v noci z neděle na pondělí 23. března 1992. Soused ho našel až v pátek ráno za nezamčenými dveřmi oběšeného na kravatě na prostředním pantu od dveří. Někteří jeho přátelé si však myslí, že si život nevzal sám, ale stal se obětí pomsty.

"Kolem jeho smrti jsou velké pochybnosti. Divná byla poloha jeho těla po oběšení. K jeho identifikaci nezavolali nikoho z rodiny ani z jeho nejbližších přátel, ale někoho z Jablonce nad Nisou," prohlásil Jiří Matoušek. "Když přijela doktorka ze záchranky a chtěla ověřit, jestli je Renda opravdu mrtvý, zakázali jí přiblížit se k němu. Proto nepodepsala úmrtní list."

U soudní pitvy Reného Matouška na patologii v Turnově si přáli být dva liberečtí patologové jako pozorovatelé. S chartistou se jeden z nich znal. "Do Turnova jeli, ale liberecký okresní státní zástupce jim nedal svolení, aby se pitvy zúčastnili," řekl Jiří Matoušek. "Nejpodivnější ale byla svědectví dvou žen, když se po Liberci rozkřikla Rendova smrt. Jedna z nich tvrdila, že se s ním viděla ve středu u Komerční banky, tedy dva dny po jeho údajné sebevraždě. Druhá žena dosvědčila, že s ním mluvila dokonce ve čtvrtek večer. Zazvonil u jejího bytu a chtěl dovnitř. Byl pod vlivem alkoholu a doprovázel ho neznámý muž. Renda ho prý odháněl."

"Sám jsem pak zjistil, že Rendovu smrt vyšetřoval také nadpraporčík, který u něj před rokem 1989 dělal jako estébák domovní prohlídku," říká Jiří Matoušek.

"Z Babiše a Zemana by šílel"

Ten také nepochybuje o tom, že po bratrově smrti si hodně lidí oddechlo. René Matoušek totiž pracoval v Občanské prověrkové komisi a vyšetřoval nelidské chování bachařů a vedení věznice v Liberci-Minkovicích k politickým vězňům. Zabýval se také zločinnými skutky estébáků. Pracoval na rozkrývání machinací v podniku zahraničního obchodu Skloexport.

"Konkrétně se jednalo o vyvádění majetku do Austrálie bývalým komunistickým vedením Skloexportu, z nějž se po revoluci stal management," popisuje Jiří Matoušek. "Renda navíc dostal podepsaný dopis, v němž ho autor upozorňoval, že tehdejší poslanec České národní rady a republikový místopředseda ODS Petr Čermák zpronevěřil před rokem 1989 peníze horolezeckého oddílu na zahraniční expedici."

Na pohřeb Reného Matouška dorazila spousta lidí z různých společenských skupin. Soustrastný dopis poslal jeho rodině tehdejší prezident Václav Havel. "Jemu Renda na rozdíl o mnoha jiných politiků věřil," říká jeho bratr Jiří.

Současnou situaci, kdy je prezidentem polarizující Miloš Zeman a premiérem bývalý agent Státní bezpečnosti Andrej Babiš, by prý René Matoušek nesl extrémně těžce: "Kdyby žil Renda, byl by z toho pološílený a možná ještě militantnější než za totality. Současná politická situace by ho určitě rozdrtila."

(zdroj: https://hlidacipes.org/pri-rizeni-tramvaje-poustel-kryla-stb-mu-znicila-zivot-ale-nezlomila-ho-o-iluze-prisel-az-po-revoluci/?fbclid=IwAR34YcDauyEQdcoFtJYVaCC9NFl6ZozDOl_Z4P27tVISRH18lzzXx9uqOKo

 )

Něžná revoluce v Liberci

(archiv Martina Plešingera)

Dlouho dopředu ohlášená ekologická manifestace se zvrtla v demonstraci na podporu studentů. (M)
Dlouho dopředu ohlášená ekologická manifestace se zvrtla v demonstraci na podporu studentů. (M)
Václav Havel v Liberci v roce 1990
Václav Havel v Liberci v roce 1990
28.11.1989 (archiv K.Odrážkové)
28.11.1989 (archiv K.Odrážkové)
Dlouho dopředu ohlášená ekologická manifestace se zvrtla v demonstraci na podporu studentů.
Dlouho dopředu ohlášená ekologická manifestace se zvrtla v demonstraci na podporu studentů.
Názory občanů na výkladních skříních.
Názory občanů na výkladních skříních.
Když padá hvězda - demontáž hvězdy na střeše školy U soudu v Liberci.
Když padá hvězda - demontáž hvězdy na střeše školy U soudu v Liberci.
Šíření informací v době předinternetové : Před dnes již zbouraným OD Ještěd rozdávali lidé z Občanského Fóra zprávy namnožené na tzv. cyklostylu.
Šíření informací v době předinternetové : Před dnes již zbouraným OD Ještěd rozdávali lidé z Občanského Fóra zprávy namnožené na tzv. cyklostylu.
Informační stěna v OD Ještěd Zdroj : Karpaš
Informační stěna v OD Ještěd Zdroj : Karpaš
Shromáždění studentů vysoké školy před menzou na Studentském náměstí.
Shromáždění studentů vysoké školy před menzou na Studentském náměstí.
Pražská ulice.
Pražská ulice.
Před Okresním výborem KSČ první hloučky protestujících četly první prohlášení listopadové revoluce v Liberci.
Před Okresním výborem KSČ první hloučky protestujících četly první prohlášení listopadové revoluce v Liberci.
Studenti SPŠS sledují z okna průvod svých vrstevníků ze "stavárny", aby se vzápětí přidali.
Studenti SPŠS sledují z okna průvod svých vrstevníků ze "stavárny", aby se vzápětí přidali.
Liberec před listopadem 1989 - všudypřítomná ideologická masáž před kulturním domem v Liberci, kterému se přezdívá rakev.
Liberec před listopadem 1989 - všudypřítomná ideologická masáž před kulturním domem v Liberci, kterému se přezdívá rakev.
Pódium stálo při prvních demonstracích před lékárnou na druhé straně náměstí.
Pódium stálo při prvních demonstracích před lékárnou na druhé straně náměstí.
Cestou od nádraží, přes Rybníček, až na náměstí.
Cestou od nádraží, přes Rybníček, až na náměstí.
Mítinky před radnicí se v týdnu po 17.listopadu konaly denně a zároveň rostl počet jejich účastníků. První manifestace se uskutečnila v odpoledních hodinách 20.listopadu.
Mítinky před radnicí se v týdnu po 17.listopadu konaly denně a zároveň rostl počet jejich účastníků. První manifestace se uskutečnila v odpoledních hodinách 20.listopadu.
Legendární pasáž OD Ještěd se brzy stala nástěnnými novinami vysokoškoláků.
Legendární pasáž OD Ještěd se brzy stala nástěnnými novinami vysokoškoláků.
Manifestace dne 4.12.1989, na které občané Liberce dali najevo nespokojenost s rekonstruovanou federální vládou, v níž bylo 15 členů KSČ.
Manifestace dne 4.12.1989, na které občané Liberce dali najevo nespokojenost s rekonstruovanou federální vládou, v níž bylo 15 členů KSČ.
Plnící se ulice města.
Plnící se ulice města.
Průvod středoškoláků na někdejší Leninově třídě míří na VŠST.
Průvod středoškoláků na někdejší Leninově třídě míří na VŠST.
Nejen budovu montážních závodů na Rybníčku uklízeli od komunistického smetí vysokoškoláci.
Nejen budovu montážních závodů na Rybníčku uklízeli od komunistického smetí vysokoškoláci.
(archiv Fandíme Liberci)
Generální stávka 27.11.1989 - před radnici a do přilehlých ulic přišlo v poledne na 25 tisíc lidí.
Generální stávka 27.11.1989 - před radnici a do přilehlých ulic přišlo v poledne na 25 tisíc lidí.
Benešovo náměstí, květen 1990. Tam někde dole v davu jsem i já s tátou. Nikdy na ty chvíle nezapomenu a jsem si naprosto jistej, že žádnej další prezident už nikdy před libereckou radnicí takovejhle fullhouse mít nebude✌💙 1️⃣0️⃣ Foto: Tomki Němec (autor příspěvku Jan Mikulička)
Benešovo náměstí, květen 1990. Tam někde dole v davu jsem i já s tátou. Nikdy na ty chvíle nezapomenu a jsem si naprosto jistej, že žádnej další prezident už nikdy před libereckou radnicí takovejhle fullhouse mít nebude✌💙 1️⃣0️⃣ Foto: Tomki Němec (autor příspěvku Jan Mikulička)